LVVP hoopt op nieuw elan bij aansturing zorgdossier

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ik ervoor zorgen dat alle mensen die elke dag zo hard werken in de ggz maximaal tijd hebben voor mensen die zorg nodig hebben. En geen tijd kwijt zijn aan onnodige papieren en formulieren. Ik ben daarom van plan om de aanpak van regeldruk in de ggz waar mogelijk te intensiveren. In het voorjaar van 2018 stuur ik uw Kamer hiervoor een actieplan.” Blokhuis geeft aan dat de aanpak van regeldruk in de ggz een belangrijk deel uitmaakt van de verbeterslag die hij in de ggz wil maken. De LVVP is niet tevreden over de behaalde resultaten en acht die intentie van de staatssecretaris dan ook noodzakelijk. We spreken de hoop uit dat dit dossier onder de nieuwe bewindspersoon nieuw elan gaat krijgen.


Zo letten we er bij de ontwikkeling van het nieuwe zorgclustermodel bijvoorbeeld op dat er niet allerlei informatie-uitvragen en onnodige regels worden ingebouwd, waar u als vrijgevestigd ggz-professional straks last van krijgt. Voorts zijn we er alert op dat waar zorgverzekeraars hun contracten opschonen, zij de problematische clausules vervolgens opnemen in de zorgpolissen en reglementen. Patiënten en hun zorgaanbieders zijn hier vervolgens de dupe van.

 

Manifest

Inmiddels hebben meer dan 162 duizend mensen hun handtekening gezet onder het manifest van GGZ Nederland om de administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) met de helft te verminderen. In het manifest staan zeven actiepunten die voor de ggz moeten worden gehanteerd. Zo moet de patiënt terug op de eerste plaats, moet het aantal regels worden gehalveerd en moeten medewerkers alleen registreren wat echt belangrijk is voor de behandeling van de patiënt.