Vergoeding van uw behandeling bij een vrijgevestigd ggz-aanbieder

Vergoeding van geestelijke gezondheidszorg

Uw behandelaar kan informatie over de vergoeding vanuit uw polis inzien op Eiswijzer.nl in geval van niet-gecontracteerde zorg.

 

Psychische hulp voor kinderen en jongeren

Per 1 januari 2015 is de vergoeding van zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar ondergebracht bij de gemeenten. Om die reden is op 1 januari 2015 de Monitor Transitie Jeugd van start gegaan. De Monitor Transitie Jeugd verzamelt signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en zorgt dat deze op de juiste plek terechtkomen: bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren.

U kunt een kind&jeugd-behandelaar vinden op de zoekmachine op deze site.

 

Psychische hulp voor volwassenen en het eigen risico van € 385

De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de geneeskundige ggz is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. U hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig.

Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt € 385. U moet er rekening mee houden dat u dit bedrag bij een behandeling in de ggz al snel helemaal kwijt bent. Ook bij een kortdurende behandeling besteedt uw behandelaar namelijk relatief veel tijd aan extra handelingen zoals het opstellen van de indicatie en het behandelplan (indirecte tijd). 

 

Polissen en vergoedingen
Consumenten die kiezen voor een polis met een lage premie, moeten zich goed informeren over de inhoud van de polis. Wie zo'n polis afsluit weet zich verzekerd van alle zorg die onder de basisverzekering valt, maar kan daarvoor wel wat verder moeten reizen of moeten bijbetalen. Dat blijkt uit onderzoek naar zeventien zorgpolissen door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt daarover meer lezen onder deze link.
 

  • Als u een naturapolis hebt en uw behandelaar heeft een contract met uw zorgverzekeraar dan wordt uw behandeling vergoed. Heeft uw behandelaar geen contract met uw zorgverzekeraar, dan wordt de behandeling vergoed voor 60% tot 80% van de kosten. Ondanks de benaming is de naturapolis vaak een mengeling van zorg in natura en zorg op basis van restitutie. De budgetpolis is een zuivere naturapolis. Deze kost minder, maar u krijgt daarmee alleen behandelingen vergoed van psychologen en psychotherapeuten die een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Er zijn veel zorgpolissen op de markt die onderling sterk verschillen. Lees uw polis dus goed door op wat wel en niet wordt vergoed.
  • Met een restitutiepolis kunt u altijd zelf uw behandelaar kiezen, ook als deze geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Met een restitutiepolis ontvangt u een 'marktconforme' vergoeding; vraag bij uw verzekeraar na welk percentage dat is.
  • Overige zorgpolissen zijn een combinatie van vergoeding op basis van natura en restitutie. 

 

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, hebt u altijd een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts kan u verwijzen naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz. Op de zoekmachine op onze website kunt u zelf iemand zoeken.

 

Niet-verzekerde zorg: diagnoses die niet meer worden vergoed
Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten door de behandelaar via een zogenoemd overig product (ozp) in rekening worden gebracht bij de cliënt. Het ozp-tarief van € 98 geldt voor een behandelsessie met een aaneengesloten tijdspanne. Daarbij wordt uitgegaan van een duur van 60 minuten per consult, inclusief indirecte tijd. Duurt de aaneengesloten sessie langer dan 60 minuten, dan mag de behandelaar het maximumtarief van € 98 niet overschrijden.
De behandelaar dient vooraf heldere afspraken met u te maken over de duur per consult, over de hoeveelheid directe en indirecte tijd en over het aantal consulten. U moet de factuur immers zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed.
Er bestaat geen ozp voor groepen of partnerrelatietherapie. Dus als er twee of meer mensen op gesprek komen, dan mag de behandelaar per persoon een ozp in rekening brengen.

Kortom: het maximumbedrag van € 98 geldt voor niet-verzekerde zorg, per cliënt, per aaneengesloten consult van 60 minuten inclusief indirecte tijd, waarover de behandelaar voorafgaand aan de behandeling heldere afspraken moet maken met u als zelfbetalende cliënt.
 

Generalistische basis-ggz
De behandeling in de generalistische basis-ggz duurt (afhankelijk van de diagnose) kort, middellang, intensief of chronisch. U hebt altijd een verwijzing nodig van de huisarts.

 

Gespecialiseerde ggz-behandelingen worden -met uitzondering van psychoanalyse, de diagnose aanpassingstoornissen, en de dbc-hoofdgroep 'andere aandoeningen die reden voor zorg zijn'- in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een diagnosebehandelingcombinatie (dbc). De dbc-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Antwoorden van de Nederlandse Zorgautoriteit op veelgestelde vragen over declaraties in de gespecialiseerde ggz vindt u hier.


No show
Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (in de regel korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen 'no show'. Uw behandelaar informeert u over het tarief dat u in een dergelijke situatie aan hem/haar verschuldigd bent.

 

Bescherming van uw gegevens

Uw behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht. Informatie over de bescherming van uw privacy kunt u hier lezen.

In het kader van de vergoeding van uw behandeling, moet uw behandelaar wel informatie verstrekken aan uw zorgverzekeraars. Als u echter niet wilt dat er informatie over uw behandeling bij uw zorgverzekeraar terecht komt, dan kunt u dit met uw behandelaar bespreken en een privacyverklaring ondertekenen. Meer hierover kunt u ook lezen in onze cliëntenfolder, die u onderstaand kunt downloaden.

 

Identificatieplicht

Als u medische zorg ontvangt, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het burgerservicenummer (bsn) hoort. De overheid wil zo fraude tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De zorgaanbieder controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het bsn hoort. Een zorgaanbieder moet kunnen aantonen dat aan de identificatieplicht is voldaan. Daarom legt uw zorgverlener de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet.

U kunt zich met deze documenten identificeren:

  • Nederlands paspoort of een paspoort of id-kaart van de landen van de EU en de EER. Voor de paspoorten van alle andere landen geldt dat ze een geldige sticker voor verblijf moeten hebben;
  • Nederlandse identiteitskaart;
  • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen;
  • Verblijfsdocumenten en W-document;
  • Rijbewijs (in sommige gevallen).

 

Veelgestelde vragen

Antwoorden van de Nederlandse Zorgautoriteit op veelgestelde vragen over de basis-ggz vindt u hier.

 

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

 

Leveren de veranderingen in de zorg voor u of voor uw naasten problemen op? Merkt u dat zaken nog niet goed geregeld zijn? Meld het dan bij het meldpunt Meldjezorg! Het Landelijk Platform GGz helpt u met informatie en advies. Komt u in acute nood, bijvoorbeeld omdat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd en noodzakelijke zorg mist? Dan ondersteunt het LPGGz bij het vinden van een oplossing bij de juiste instantie.