Een behandeling in de vrijgevestigde ggz-praktijk

De generalistische basis-ggz

Behandeling en doorverwijzing

De generalistische basis-ggz is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin kortdurend. De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal hij met u bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen.

De generalistische basis-ggz kent vier prestaties: kort, middellang, intensief en chronisch. De psycholoog bepaalt aan de hand van diagnostiek welke behandeling voor u geschikt is.

Constateert de behandelaar dat u niet binnen de generalistische basis-ggz, maar beter in de gespecialiseerde ggz geholpen kunt worden, dan kan hij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde behandelaar. Als de behandelaar zelf ook psychotherapeut en/of klinisch psycholoog is, dan kan hij/zij de gespecialiseerde behandeling zelf doen. Uw behandelaar informeert uw huisarts over de wijziging, met vermelding van de reden.
Als er geen sprake blijkt te zijn van een psychische stoornis, dan verwijst de behandelaar u terug naar de huisarts. Een behandeling door de praktijkondersteuner huisartsenzorg (poh-ggz) kan dan voldoende zijn.

De maximumtarieven bedragen:

 • Kort € 472,65
 • Middel € 805,34
 • Intensief € 1.262,82
 • Chronisch € 1.165,48

Een onvolledig behandeltraject bedraagt € 192,92

Deze bedragen worden vergoed door uw zorgverzekeraar, onder aftrek van uw eigen risico (€ 385 in 2017). Uw zorgverzekeraar brengt dat bedrag -of wat er nog van resteert door andere behandelingen- bij u in rekening.
Een behandeling die niet onder de verzekerde zorg valt, heet een ozp en kost maximaal € 98 per sessie, inclusief indirecte tijd.

 

Een behandeling in de generalistische basis-ggz wordt verricht door een eerstelijns/gz-psycholoog (BIG-geregistreerd). Als u de behandeling wilt laten vergoeden door uw zorgverzekeraar, dan hebt u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Deze kan u alleen doorverwijzen bij een vermoeden van een stoornis.
Erkende eerstelijns/gz-psychologen zijn geregistreerd in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De opleiding tot gz-psycholoog is een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar. Eerstelijnspsychologen zijn naast gz-psycholoog tevens in het bezit van een eerstelijnskwalificatie of hebben een post-gz-opleiding gevolgd tot eerstelijnspsycholoog.

Download ook de folder voor cliënten onderaan deze pagina. Daarin vindt u uitgebreide informatie over hetgeen u van een LVVP-lid kunt verwachten.

 

Vergoeding via een naturapolis of een restitutiepolis
De behandeling wordt vanuit de basisverzekering geheel of deels vergoed als deze onder de verzekerde zorg valt. Aanpassings- en relatieproblemen bijvoorbeeld worden niet vergoed.
De behandeling wordt geheel vergoed als u een naturapolis hebt en als uw zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Heeft uw behandelaar géén contract met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u slechts een volledige vergoeding voor de behandeling indien u een zuivere restitutiepolis hebt. Met een naturapolis moet u een deel van de behandeling door een niet-gecontracteerde behandelaar zelf betalen. Vraag uw behandelaar naar de voorwaarden. LVVP-leden kunnen de polisvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg gratis opzoeken op Eiswijzer.nl.

In alle gevallen wordt het wettelijke eigen risico van minimaal € 385 (2017) bij u in rekening gebracht. Zie ook de uitgebreide informatie onder vergoeding van uw behandeling bij een vrijgevestigd ggz-aanbieder.

 

Vragenlijsten

Een onderdeel van de behandeling is het invullen van een of meerdere vragenlijsten, omdat uw behandelaar wil meten hoe effectief uw behandeling is. De behandelaar wil bijvoorbeeld weten of u tevreden bent over het therapeutische contact, hoe de therapie verloopt en of uw klachten daadwerkelijk verminderen. Om dit te meten kan uw behandelaar verschillende
vragenlijsten gebruiken. De meting (het invullen van vragenlijsten) wordt in vaktermen ROM genoemd, een afkorting van Routine Outcome Monitoring. In de onderstaande download kunt u er meer over lezen.

 

Kwaliteitsstatuut

Elke BIG-geregistreerde ggz-professional met een eigen praktijk is verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben, waarin u kunt lezen hoe de behandelaar de kwaliteit van zijn/haar praktijk heeft geregeld. De zorgaanbieder moet het kwaliteitsstatuut publiceren op zijn/haar website of ter inzage leggen in de praktijk.

Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat hij/zij ervoor zorgt dat:

 • de juiste hulp
 • op de juiste plaats
 • door de juiste zorgprofessional
 • binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd.

 

Regelgeving en beroepscodes

Onderaan deze pagina vindt u de belangrijkste regelgeving voor de geestelijke gezondheidszorg. De beroepscode voor psychologen kunt u vinden onder deze link.

De gespecialiseerde ggz

De psychotherapeut, de klinisch (neuro)psycholoog en de psychiater werken in de gespecialiseerde ggz. Zij behandelen cliënten met zwaardere psychische klachten zoals angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Veel psychotherapeuten en klinisch psychologen zijn tevens gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) en/of eerstelijnspsycholoog.

De duur van gespecialiseerde behandelingen varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klacht en de wijze van behandeling.

Download ook de cliëntenfolder onderaan deze pagina. Daarin staat beschreven wat u van een LVVP-lid kunt verwachten.

 

Vergoeding via een naturapolis of een restitutiepolis

De behandeling wordt vanuit de basisverzekering geheel of deels vergoed als deze onder de verzekerde zorg valt. Een aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblemen bijvoorbeeld worden niet vergoed. U hebt een verwijzing nodig van de huisarts.
De behandeling wordt geheel vergoed als u een naturapolis hebt en als uw zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Heeft uw behandelaar géén contract met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u slechts een volledige vergoeding voor de behandeling indien u een zuivere restitutiepolis hebt. Met een naturapolis moet u een deel van de behandeling door een niet-gecontracteerde behandelaar zelf betalen. Vraag uw behandelaar naar de voorwaarden. LVVP-leden kunnen de polisvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg gratis opzoeken op Eiswijzer.nl.

In alle gevallen brengt de zorgverzekeraar jaarlijks het wettelijke eigen risico van € 385 (2017) bij u in rekening.

Zie ook de uitgebreide informatie onder 'vergoeding van uw behandeling bij een vrijgevestigde ggz-paanbieder'.

 

Vragenlijsten

Een onderdeel van de behandeling is het invullen van een of meerdere vragenlijsten, omdat uw behandelaar wil meten hoe effectief uw behandeling is. De behandelaar wil bijvoorbeeld weten of u tevreden bent over het therapeutische contact, hoe de therapie verloopt en of uw klachten daadwerkelijk verminderen. Om dit te meten kan uw behandelaar verschillende
vragenlijsten gebruiken. De meting (het invullen van vragenlijsten) wordt in vaktermen ROM genoemd, een afkorting van Routine Outcome Monitoring. In de onderstaande download kunt u er meer over lezen.

 

Kwaliteitsstatuut

Elke BIG-geregistreerde ggz-professional met een eigen praktijk is verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben, waarin u kunt lezen hoe de behandelaar de kwaliteit van zijn/haar praktijk heeft geregeld. De zorgaanbieder moet het kwaliteitsstatuut publiceren op zijn/haar website of ter inzage leggen in de praktijk.

Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat hij/zij ervoor zorgt dat:

 • de juiste hulp
 • op de juiste plaats
 • door de juiste zorgprofessional
 • binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd.

 

Regelgeving en beroepscodes

Onderaan deze pagina vindt u de belangrijkste regelgeving voor de geestelijke gezondheidszorg. De beroepscode voor psychologen kunt u vinden onder deze link.

De jeugd-ggz

Psychische hulp voor kinderen en jongeren

De vergoeding van zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar is sinds 2015 ondergebracht bij gemeenten.

U kunt een kind&jeugd-behandelaar vinden op de zoekmachine op deze site.

Meer informatie over jeugd-ggz vindt u hier.

Vergoeding van uw behandeling bij een vrijgevestigd ggz-aanbieder

Psychische hulp voor kinderen en jongeren

De vergoeding van zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar is sinds 2015 ondergebracht bij gemeenten.

U kunt een kind&jeugd-behandelaar vinden op de zoekmachine op deze site.

Meer informatie over jeugd-ggz vindt u hier.

 

Psychische hulp voor volwassenen en het eigen risico van € 385

De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de geneeskundige ggz is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. U hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig.

Jaarlijks brengt uw zorgverzekeraar het wettelijk verplichte eigen risico bij u in rekening van minimaal € 385 (2017). U moet er rekening mee houden dat u dit bedrag bij een behandeling in de ggz al snel helemaal kwijt bent. Ook bij een kortdurende behandeling besteedt uw behandelaar namelijk relatief veel tijd aan extra handelingen, zoals het opstellen van de indicatie en het behandelplan (indirecte tijd). 

 

Polissen en vergoedingen
Als u kiest voor een polis met een lage premie, moet u zich goed informeren over de inhoud van die polis. Wie zo'n polis afsluit weet zich verzekerd van alle zorg die onder de basisverzekering valt, maar kan daarvoor wel wat verder moeten reizen of moeten bijbetalen.

 • Als u een naturapolis hebt en uw behandelaar heeft een contract met uw zorgverzekeraar dan wordt uw behandeling helemaal vergoed. Heeft uw behandelaar géén contract met uw zorgverzekeraar, dan vergoedt deze 60% tot 80% van het 'marktconforme tarief'; dat is het gemiddelde tarief dat de verzekeraar hanteert voor gecontracteerde zorg en kan dus onderling verschillen per verzekeraar. Ondanks de benaming is de naturapolis vaak een mengeling van zorg in natura en zorg op basis van restitutie (voor niet-gecontracteerde zorg). De budgetpolis is een zuivere naturapolis. Deze kost minder, maar u krijgt daarmee alleen behandelingen vergoed van psychologen en psychotherapeuten die een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Er zijn veel zorgpolissen op de markt die onderling sterk verschillen. Lees uw polis dus goed door op wat wel en niet wordt vergoed.
 • Met een restitutiepolis -die vaak iets duurder is dan een naturapolis- kunt u altijd zelf uw behandelaar kiezen, ook als deze geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Met een restitutiepolis wordt uw behandeling geheel vergoed. Uw behandelaar kan informatie over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg inzien op Eiswijzer.nl.
 • Overige zorgpolissen zijn een combinatie van vergoeding op basis van natura en restitutie. 
 • In alle gevallen betaalt u altijd het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2017).

 

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, hebt u altijd een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts kan u verwijzen naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz. Op de zoekmachine op onze website kunt u zelf iemand zoeken.

 

Niet-verzekerde zorg: diagnoses die niet worden vergoed
Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten door de behandelaar via een zogenoemd overig zorgproduct (ozp) in rekening worden gebracht bij de cliënt. Het ozp-tarief van maximaal € 98 geldt voor een behandelsessie met een aaneengesloten tijdspanne. Daarbij wordt uitgegaan van een duur van 60 minuten per consult, inclusief indirecte tijd. Duurt de aaneengesloten sessie langer dan 60 minuten, dan mag de behandelaar het maximumtarief van € 98 niet overschrijden.
De behandelaar dient vooraf heldere afspraken met u te maken over de duur per consult, over de hoeveelheid directe en indirecte tijd en over het aantal consulten. U moet de factuur immers zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed.
Er bestaat geen ozp voor groepen of partnerrelatietherapie. Dus als er twee of meer mensen op gesprek komen, dan mag de behandelaar per persoon een ozp in rekening brengen.

Kortom: het maximumbedrag van € 98 geldt voor niet-verzekerde zorg, per cliënt, per aaneengesloten consult van 60 minuten inclusief indirecte tijd, waarover de behandelaar voorafgaand aan de behandeling heldere afspraken moet maken met u als zelfbetalende cliënt.

 

No-show
Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd hebt afgezegd (in de regel korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt deze 'no-show' niet. Uw behandelaar informeert u over het tarief dat u in een dergelijke situatie aan hem/haar verschuldigd bent.

 

Bescherming van uw gegevens

Uw behandelaar heeft conform zijn beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

In het kader van de vergoeding van uw behandeling moet uw behandelaar wel informatie verstrekken aan uw zorgverzekeraar. Als u echter niet wilt dat er informatie over uw behandeling bij uw zorgverzekeraar terecht komt, dan kunt u dit met uw behandelaar bespreken en een privacyverklaring ondertekenen. Meer hierover kunt u ook lezen in onze cliëntenfolder, die u onderstaand kunt downloaden.

 

Identificatieplicht

Als u medische zorg ontvangt, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De zorgaanbieder controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het burgerservicenummer (bsn) hoort. Een zorgaanbieder moet kunnen aantonen dat aan de identificatieplicht is voldaan. Daarom legt uw zorgverlener de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet.

U kunt zich met deze documenten identificeren:

 • Nederlands paspoort of een paspoort of id-kaart van de landen van de EU en de EER. Voor de paspoorten van alle andere landen geldt dat ze een geldige sticker voor verblijf moeten hebben;
 • Nederlandse identiteitskaart;
 • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;
 • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen;
 • Verblijfsdocumenten en W-document;
 • Rijbewijs (in sommige gevallen).

 

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

 

 

Leveren de veranderingen in de zorg voor u of voor uw naasten problemen op? Merkt u dat zaken nog niet goed geregeld zijn? Meld het dan bij het meldpunt Meldjezorg! Het Landelijk Platform GGz helpt u met informatie en advies. Komt u in acute nood, bijvoorbeeld omdat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd en noodzakelijke zorg mist? Dan ondersteunt het LPGGz bij het vinden van een oplossing bij de juiste instantie.