Wet- en regelgeving

Factsheet medisch beroepsgeheim (VWS)

In onderstaande download vindt u informatie vanuit de overheid over het medisch beroepsgeheim. Waar moet uw behandelaar zich aan houden en welke uitzonderingen zijn er?

Beroepscode voor psychologen

De beroepscode voor psychologen is een kwaliteitsinstrument ten dienste van de beroepsuitoefening. De code dient als een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de individuele psycholoog en is een informatiebron over wat u van uw behandelaar kunt verwachten. Hierin is onder meer de geheimhoudingsplicht geregeld. U kunt de beroepscode voor psychologen hier inzien.

Beroepscode voor psychotherapeuten

De Beroepscode voor psychotherapeuten dient in de eerste plaats als een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de individuele psychotherapeut. Daarnaast is het een informatiebron voor cliënten en professionals over de gedragsregels die gelden voor psychotherapeuten, zoals bijvoorbeeld de geheimhoudingsplicht.

Kinderen, hun ouders en patientenrechten

In onderstaande download treft u belangrijke informatie aan over de rechten van kinderen die in behandeling zijn bij een vrijgevestigd psycholoog of psychotherapeut. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen kinderen tot 12 jaar, kinderen tussen 12 en 16 jaar en kinderen tussen 16 en 18 jaar. Na de 18e verjaardag vallen kinderen niet meer onder de Jeugdwet (vergoeding via de gemeente), maar onder de Zorgverzekeringswet (vergoeding via zorgverzekeraars).

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Deze wet regelt de relatie tussen u en de psycholoog / psychotherapeut. Het gaat hier om een 'geneeskundige behandelingsovereenkomst', waarvan u de opdrachtgever bent.
De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat u en uw behandelaar onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO is een aantal spelregels vastgelegd, die voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te vinden waren.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De Wbp regelt de bescherming van de persoonsgegevens, die uw behandelaar over u bewaart. U hebt als cliënt het recht om te weten waar uw persoonsgegevens voor worden gebruikt. U hebt ook recht op inzage in en correctie van uw gegevens en op verzet tegen het gebruik ervan.