Antwoorden op veel gestelde vragen over vragenlijst CZ

Antwoorden op veel gestelde vragen over vragenlijst CZ

18-08-2022 Print

Het bureau van de LVVP krijgt ook dit jaar veel reacties en vragen van leden over de uitvraag die CZ via Vecozo aan vrijgevestigde praktijken heeft gestuurd. Net als vorig jaar zijn sommige vragen lastig te beantwoorden. Hieronder vindt u voor de meest problematische vragen een toelichting.

Een deel van de vragen uit de lijst heeft CZ vorig jaar nader toegelicht
We verwijzen kortheidshalve naar onze nieuwsflits van vorig jaar. De volgende vragen worden in dit bericht toegelicht:

 • Stelt u uw prestatie-indicatoren ter beschikking aan het Kwaliteitsinstituut van het Zorginstituut Nederland, voor zover dat verplicht is op basis van wet- en regelgeving?
 • Maakt u bij uw declaratie-administratie gebruik van de meest recente versie van het rapport Externe integratie dat voor de zorgsector van toepassing is?
 • Voldoet de praktijk aan de relevante verplichtingen ten aanzien van de registratie van de UBO, waarbij de eventuele UBO niet onder een wettelijke sanctieregeling valt?
 • Verplicht u zich ten opzichte van CZ groep om geen prestaties te declareren via een andere overeenkomst of op restitutiebasis? Praktijklocaties waar ook andere zorg wordt verleend dan zorg voor eigen rekening en risico, zijn uitgesloten van de overeenkomst. Daar mag dus geen zorg worden verleend aan onze verzekerden.

 

CZ stelt dit jaar weer nieuwe vragen die kunnen leiden tot misverstanden
Op deze vragen zijn wij al in eerdere nieuwsberichten ingegaan:

 

Let goed op bij deze vier nieuwe vragen

 • “Wij verzoeken u om het aantal werkzame uren per zorgaanbieder in het overzicht in te vullen. Het maximum aantal uren in 2023 wordt o.a. beoordeeld op basis van dit overzicht. CZ geeft aan dat de werkzame aanbieders in de praktijk hier worden ingelezen vanuit Vektis, met het verzoek de juistheid te controleren en het aantal werkzame uren in te vullen. Wanneer de ingelezen gegevens niet volledig of juist zijn, is het verzoek eerst een wijziging bij Vektis door te voeren en pas daarna de vragenlijst in te vullen.”
  CZ bepaalt op basis van het aantal uren per medewerkers én haar marktaandeel in uw regio wat u in 2023 maximaal mag declareren. U vult hier het totaal aantal uren in dat u in 2023 verwacht te werken. Onder werkzame uren valt dus alles wat u voor de praktijk doet, dus zowel consulten, indirecte tijd en (eventuele) tijd voor uw praktijkvoering etc.).
 • “Beschikken alle regiebehandelaren in de vrijgevestigde praktijk, op basis van en naar voorbeeld van het landelijk kwaliteitsstatuut GGZ, over een eigen kwaliteitsstatuut GGZ, opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland, sectie II Vrijgevestigden en handelt daarnaar? Het kwaliteitsstatuut GGZ, sectie II Vrijgevestigden dient geldig te zijn gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.”
  Dit is alleen versie 3.0 die u voor 1 juli 2022 moet hebben geüpload bij het Zorginstituut.
 • “Hier kunt u uw geldige visitatie certificaat in 2023 van het NIP, de LVVP of NVGZP uploaden of uw overeenkomst met het Keurmerk Basis GGZ geldig in 2023 of het bewijs van deelname aan een gelijkwaardig initiatief 2023 uploaden.”
  Wij hebben met CZ besproken dat dit niet mogelijk is voor leden die tussen 1 september en 31 december worden gevisiteerd. CZ houdt hier sindsdien rekening mee.
 • “Heeft de praktijk voldaan aan haar verplichtingen ten aanzien van de betaling van haar belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van Nederland of van het land waarin zij is gevestigd?”
  Wij vinden dit een overbodige vraag van CZ, aangezien we ervanuit gaan dat u dit doet als zorgaanbieder. We adviseren u om deze vraag wel te beantwoorden.

Ook interessant

Nog geen kwaliteitsstatuut 3.0? Onderneem dan meteen actie!

Patiëntenplatform MIND heeft een patiëntenversie van het LKS 3.0 gepubliceerd.

Lees meer

LVVP verzoekt NZa en AP om meer duidelijkheid in privacyvraagstuk

Tot meer duidelijk is, adviseren we om -mede gelet op de maatschappelijke onrust- nog geen gegevens te delen.

Lees meer