CZ gaat omzetmaximum 2022 voor alle vrijgevestigde contractanten opnieuw beoordelen

CZ gaat omzetmaximum 2022 voor alle vrijgevestigde contractanten opnieuw beoordelen

11-11-2021 Print

Zoals eerder aangekondigd zijn we met CZ in gesprek gegaan over onder andere de hoogte van het omzetmaximum dat CZ aan haar vrijgevestigde contractanten heeft geboden. Het was een goed en constructief gesprek, waarbij de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen.

 

  1. Omzetmaximum: CZ gaat van alle contracten, ook de contracten die al getekend zijn, het geboden omzetmaximum opnieuw bekijken.
  2. Ketenzorg of andere vergelijkbare constructies (zoals PoZoB en PrimaCura, voorheen PRO-RCH): CZ gaat in overleg met betrokken partijen over de mogelijkheden om deze budgetten over te hevelen.
  3. Selectieve zorginkoop: CZ en de LVVP gaan binnenkort met elkaar in gesprek over de manier waarop dit binnen de vrijgevestigde setting kan worden vormgegeven.
  4. Rectificatie: de labels Ohra en Nationale Nederlanden bieden in 2022 geen zuivere restitutiepolissen meer aan, maar CZ wel.
  5. Bevoorschotting.

Hieronder leest u per onderwerp een nadere toelichting.

1. CZ gaat van alle contracten, ook de contracten die al getekend zijn, het geboden omzetmaximum opnieuw bekijken

CZ heeft toegezegd dat zij voor alle vrijgevestigde aanbieders het omzetmaximum opnieuw gaan beoordelen. Zowel voor de aanbieders die het contract 2022 al getekend hebben als voor degenen die dat nog niet gedaan hebben. U hoeft zelf niets te doen; u krijgt automatisch een nieuw aanbod via Vecozo.

Het eerder geboden omzetmaximum was gebaseerd op 2019. Voor het opnieuw vaststellen van het omzetmaximum gaat CZ nu kijken naar zowel 2019 als 2020. Het jaar met de hoogste gerealiseerde omzet wordt als uitgangspunt genomen. De peildatum is 1 november 2021 voor de gehonoreerde declaraties 2020. Declaraties die na deze datum ingediend worden, kan CZ helaas niet meenemen in de herbeoordeling in verband met de doorlooptijd van het contracteringsproces 2022. Het jaar met de hoogste realisatie wordt als uitgangspunt genomen voor het vaststellen van het omzetmaximum. Over het jaar 2021 zijn we nog met CZ in gesprek. De LVVP heeft bij CZ aangegeven dat in een aantal gevallen juist in 2021 sprake is geweest van groei: het beleid van CZ is er afgelopen jaren namelijk op gericht geweest om de generalistische basis-ggz te stimuleren. Dit leidt in een aantal gevallen tot de door CZ gewenste groei, maar doordat dit jaar (2021) niet wordt meegenomen bij het bepalen van het omzetmaximum zou dit voor 2022 kunnen leiden tot een lager omzetmaximum en daarmee onbedoeld tot krimp. CZ geeft aan dat zij dit een goed punt vinden en dat zij hier nog op terug zullen komen.

2. Ketenzorg of andere vergelijkbare constructies (zoals PoZoB en PrimaCura, voorheen PRO-RCH)
Er is een aantal constructies en ketens, waar ggz-zorg wordt geleverd binnen de financiële kaders van de huisartsen zorg (zoals PoZoB en PrimaCura, voorheen PRO-RCH). Let wel, hiermee wordt ggz-zorg bedoeld en dus niet intercollegiaal overleg. Vanaf 1 januari 2022 worden deze constructies stopgezet. De LVVP heeft CZ erop geattendeerd dat de patiënten die dit betreft, echter wel in de ggz behandeld zullen blijven worden. Daarom zou het budget hiervoor overgeheveld moeten worden naar de ggz en moeten worden toegevoegd aan de omzetmaxima van de ggz-professionals die deze ggz-zorg hebben geleverd binnen deze constructies.

Dit is ook de intentie van CZ. Zij kunnen dit op dit moment echter niet realiseren, omdat zij hiervoor te weinig gegevens hebben. CZ gaat hierover in overleg de betrokken partijen. Het kan zijn dat u binnenkort de vraag krijgt van CZ om transparantie te bieden over uw realisatie in het kader van PoZoB en PrimaCura (voorheen PRO-RCH). Wij adviseren u om aan een dergelijk verzoek mee te werken, zodat dit deel van uw omzet kan worden toegevoegd aan het omzetmaximum.

3. Selectieve zorginkoop: ernstige persoonlijkheidsstoornissen en eetstoornissen
De LVVP heeft de zorgen gedeeld over het proces van selectieve zorginkoop. De inrichting van het inkoopproces voor 2022 lijkt ertoe te leiden dat in de vrijgevestigde setting minder patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen en eetstoornissen behandeld kunnen worden. In elk geval minder dan in voorgaande jaren het geval was. CZ hanteerde in de afgelopen jaren een begrenzing van 3.000 minuten in de vrijgevestigde setting voor de behandeling van deze stoornissen. Een dergelijke minutengrens is door de inrichting van het nieuwe zorgprestatiemodel echter niet meer te realiseren. De geschreven tijd vertaalt zich immers niet meer in een DBC-range.

CZ geeft desgevraagd aan dat zij heeft bedoeld om de zorg voor 2022 op dezelfde manier als in voorgaande jaren te begrenzen. De manier waarop dit nu in het inkoopproces is verwerkt, lijkt te leiden tot een strengere begrenzing. CZ geeft aan dat dit niet de intentie is. De LVVP en CZ gaan binnenkort in gesprek over de selectieve zorginkoop en hoe dit in de setting voor vrijgevestigden vormgegeven zou kunnen worden. De LVVP is namelijk van mening dat er meer mogelijkheden zijn om in een vrijgevestigde setting deze stoornissen te behandelen.

4. Rectificatie: zuivere restitutiepolissen nog wel bij CZ
In onze nieuwsbrief schreven we eerder dat Nationale Nederlanden en OHRA, beide labels van CZ, voor 2022 geen zuivere restitutiepolissen meer aanbieden. De betreffende verzekerden zijn hierover tijdig geïnformeerd. Wat niet duidelijk uit de tekst bleek, is dat CZ zelf voor 2022 wel de zuivere restitutiepolis blijft aanbieden. De maximale vergoeding van 75% voor ggz betreft dus alleen verzekerden van OHRA en Nationale Nederlanden.

5. Bevoorschotting

Ook interessant

LVVP ondersteunt leden bij maken bezwaar tegen afslagen tarieven door zorgverzekeraars

Een van de acties is dat we ons – op verzoek van vele leden – beraden op het nemen van juridische stappen ...

Lees meer

‘Ik ben hartstikke trots op onze groeiende club’

Bijna twintig jaar was hij werkzaam in de ggz. Hoe heeft hij die enerverende jaren ervaren?

Lees meer