Inbreng LVVP bij ACM: onderhandelen is iets anders dan ‘take it or leave it’

Inbreng LVVP bij ACM: onderhandelen is iets anders dan ‘take it or leave it’

31-08-2023 Print

De Autoriteit Consument en Markt heeft de concept Leidraad Brancheorganisaties en zorgcontractering gepubliceerd. Hierin staan de mogelijkheden en grenzen voor brancheorganisaties in de zorgsector om hun leden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, bij te staan in hun individuele onderhandelingen over de zorgcontractering. De LVVP stelt dat de concept leidraad niet van toepassing kan zijn op vrijgevestigden, die immers digitaal contracteren. Hierbij is het ‘take it or leave it’ en van onderhandelen is überhaupt geen sprake.

De LVVP heeft schriftelijk gereageerd op de leidraad en namens de vereniging nam directeur Judith Veenendaal op 29 augustus jl. deel aan de informatiebijeenkomst over de nieuwe leidraad, om onze inbreng met de bijbehorende verzoeken toe te lichten en mondeling kracht bij de zetten. Voor digitaal gecontracteerden zit de wereld gewoon heel anders in elkaar en is daarom niet passend.

Aparte versie voor digitaal gecontracteerden
Onze inbreng heeft tot resultaat geleid! Alle bezwaren gehoord hebbende, heeft de ACM aangegeven dat er een aparte versie van de Leidraad komt voor digitaal gecontracteerden, waarbij er meer ruimte blijft voor brancheorganisaties om hun leden te ondersteunen.

Hieronder leest u de integrale tekst van onze inbreng.

“Digitaal contracteren lijkt niet op individuele zorgcontractering
De ACM beperkt de reikwijdte van de leidraad in eerste instantie tot “individuele zorgcontractering”. Het begrip “onderhandelen” komt in deze leidraad 59x voor. Het begrip “digitaal contracteren” komt in de leidraad in het geheel niet voor. Digitaal contracteren is een ander regime. De leden van de LVVP onderhandelen niet met zorgverzekeraars over tarieven en omzetplafonds. Ze onderhandelen feitelijk nergens over. Zij hebben alleen de keuze tussen “tekenen bij het kruisje” of “niet tekenen”. Beïnvloeding van de hoogte van de tarieven en omzetplafonds tijdens de contractering is niet mogelijk, niet in theorie en ook niet in de praktijk.

Verzoek 1
De LVVP verzoekt de ACM dan ook primair om in haar leidraad expliciet op te nemen dat deze leidraad geen betrekking heeft op het behartigen van de belangen van digitaal gecontracteerden door hun brancheverenigingen. Deze zorgaanbieders en hun brancheverenigingen hebben meer vrijheidsgraden om hun leden goed te ondersteunen. Dit bevordert juist de marktwerking, de continuïteit van de zorgverlening en de toegankelijkheid van de zorg. Dit is in het belang van de patiënt.

Digitaal gecontracteerden hebben geen enkele marktmacht ten opzichte van zorgverzekeraars
Het onverkort toepassen van deze leidraad op digitaal gecontracteerde zorgaanbieders en hun belangenbehartigers verstoort juist de markt. Het versterkt de machtspositie van zorgverzekeraars ten opzichte van digitaal gecontracteerden op buitenproportionele wijze. Het is voor een vrijgevestigde praktijk praktisch gezien onmogelijk om bij een onredelijke opstelling van een zorgverzekeraar zelfstandig recht te zoeken. Het ontbreekt digitaal gecontracteerde vrijgevestigde praktijken aan de benodigde expertise en ook de financiële slagkracht om dat te doen. Voor het functioneren van de markt is daarom een branchevereniging nodig die op verzoek van en namens hun leden recht kan zoeken; ook als het gaat om bijvoorbeeld buitensporig hoge tariefafslagen en onredelijk lage omzetplafonds. Deze leidraad lijkt een rechtsgang onmogelijk te maken. Dat staat haaks op de beginselen van onze rechtsstaat.

Verzoek 2
De LVVP verzoekt de ACM om expliciet uit te spreken dat brancheorganisaties zoals de LVVP als belangenbehartiger van digitaal gecontracteerde kleine aanbieders op verzoek van en namens hun leden recht mogen zoeken als de door de zorgverzekeraars aangeboden digitale contracten niet voldoen aan de eisen van redelijkheid, billijkheid of zorgvuldigheid.

Afspraken over het proces van contracteren zijn noodzakelijk voor digitaal gecontracteerden
De leidraad schept impliciet duidelijkheid welke afspraken brancheverenigingen wel mogen maken. Het gaat daarbij over onderwerpen die niet over tarieven of volume gaan. Wij concluderen op basis van de leidraad dat de LVVP namens haar leden met ZN en haar leden afspraken mag maken over onderdelen van de digitale contracten die geen betrekking hebben op al dan niet contracteren, tarieven en volume. Deze afspraken zijn ook niet marktverstorend. Het gaat bijvoorbeeld om harmonisering van de termijnen die voor de zorginkoop van belang zijn, de algemene bepalingen voor de ggz, de uniforme declaratieparagraaf en de standaardvragen die zorgverzekeraars (moeten) stellen aan zorgaanbieders.

Dergelijke afspraken tussen de brancheverenigingen zijn nodig voor het realiseren van de afspraken in het IZA (pagina 87). Daar is afgesproken dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten kritisch kijken naar de regeldruk die zij veroorzaken in het kader van de inkoop en verantwoording, en deze beperken tot het strikt noodzakelijke minimum, o.a. door harmonisering van de eisen die deze partijen stellen.

Verzoek 3
De LVVP verzoekt de ACM om in de leidraad expliciet vast te leggen dat er geen mededingings-rechtelijke beperkingen zijn voor brancheverenigingen om ten behoeve van digitaal gecontracteerden afspraken te maken over een effectief en efficiënt proces van contracteren, voor zover deze afspraken geen betrekking hebben op al dan niet contracteren, tarieven en volume. Als de ACM van mening is dat brancheverenigingen dergelijke afspraken niet mogen maken, dan verzoeken we de ACM te onderbouwen hoe deze afspraken de mededinging belemmeren.”

Ook interessant

Online lunchoverleggen als opmaat voor meer samenwerking in de regio

Op 4 oktober aanstaande is er een lunchoverleg in Drenthe en op 7 november komen we online bijeen in Amsterdam

Lees meer

Geen machtiging nodig voor a.s.r.-verzekerden bij ongecontracteerde vrijgevestigde ggz-aanbieders

Dit leidde regelmatig tot verwarring onder onze leden en hun patiënten.

Lees meer