Inkoopbeleid CZ: minimaal 65% nieuwe cliënten

Inkoopbeleid CZ: minimaal 65% nieuwe cliënten

14-07-2022 Print

We krijgen veel vragen van leden over het inkoopbeleid van CZ. Op 6 juli jl. hebben we hierover een nieuwsbericht op onze website geplaatst. We hebben CZ gevraagd om een reactie.

In het inkoopbeleid van CZ staat namelijk het volgende opgenomen: “De vrijgevestigde praktijk zet de overeengekomen behandeluren voor minimaal 65% in voor nieuwe cliënten (met uitzondering van de psychiateruren). Dit is op basis van nacalculatie en hoor/wederhoor door CZ groep te beoordelen.”

Ook in de vragenlijst van CZ die recentelijk is gepubliceerd, staat de volgende vraag geformuleerd: “Zet u de overeengekomen behandeluren voor minimaal 65% in voor nieuwe cliënten? Dit is op basis van nacalculatie en hoor/wederhoor, door CZ Groep te beoordelen, met uitzondering van de psychiateruren.”

Wij zijn erg schrokken van deze eis en zijn hierover in contact getreden met CZ.

Reactie CZ
Een eerste reactie van CZ was:

“Wij definiëren een nieuwe cliënt als volgt:

Een nieuwe cliënt is een cliënt die in het voorgaande jaar geen GGZ behandeling heeft gehad voor dezelfde stoornis bij dezelfde praktijk.

Het percentage nieuwe cliënten hebben wij vastgesteld op basis van historische data en deze vervolgens ruim genomen in het voordeel van de praktijken. Daarnaast geldt ook hiervoor dat wij een mogelijke overschrijding van deze norm niet direct terugvorderen maar, zoals gebruikelijk, hoor- wederhoor toepassen. Bij een hoor-wederhoor fase gaat CZ met de betreffende aanbieder in gesprek. In dit gesprek kunnen ook de situaties als bijvoorbeeld; zwaardere behandeling dan verwacht, zwangerschap enz. worden besproken. Uiteraard wordt daarbij ook gekeken naar de historie van de praktijk zelf of 2023 in lijn is met eerdere jaren.

Tenslotte wil ik nog graag benadrukken dat wij geen ontmoedigingsbeleid voeren in de contractering van bestaande vrijgevestigde zorgaanbieders.”

We waren er nog steeds niet gerust op
We (de LVVP) hebben vervolgens nogmaals ons ongenoegen geuit en CZ uitleg gegeven waarom deze eis echt onwerkbaar is.

  • De belofte van hoor en wederhoor is voor de leden van de LVVP helemaal niet geruststellend; woorden geven namelijk onvoldoende comfort. Vrijgevestigden komen heel moeilijk in gesprek met een zorgverzekeraar. Daarbij is de helpdesk van een verzekeraar vaak slecht geïnformeerd, waardoor er slechts standaard antwoorden worden gegeven. Hoor en wederhoor liggen dan ook nauwelijks in het bereik van een vrijgevestigde.
  • Er zijn nu eenmaal cliënten die langdurig in behandeling komen, waardoor een therapeut dan niet veel nieuwe cliënten kan aannemen. Behandelingen mogen natuurlijk/echter niet zomaar worden afgekapt. In de gb-ggz zijn de behandeltrajecten al langer geworden, doordat de “lichtste” cliënten bij de POH worden behandeld. In de g-ggz komt het helemaal vaak voor dat trajecten langer duren dan een jaar.
  • We zijn benieuwd hoe CZ die 65% heeft vastgesteld. Met name in de g-ggz van een vrijgevestigde zorgaanbieder, kunnen deze percentages nl. erg verschillen. We vragen ons ook af hoe CZ dan omgaat met een praktijk met een historie van veel langdurige behandelingen.
  • CZ geeft aan dat een nieuwe cliënt een cliënt is die in het voorgaande jaar geen GGZ behandeling heeft gehad voor dezelfde stoornis bij dezelfde praktijk. Hoe zit het dan met recidive? Mogen cliënten dan niet meer een jaar later door dezelfde behandelaar worden behandeld? En gaan cliënten dan hun zorgvraag uitstellen met alle gevolgen van dien?
  • De zorgvraagtypering is natuurlijk nog niet uitgekristalliseerd. Het is jammer dat CZ (nu al) deze contractvoorwaarde wil gaan opnemen in haar overeenkomst.

 

Leden hebben in groten getale laten weten dat zij zich zorgen maken over deze eis van CZ, omdat zij zich ervan bewust zijn niet aan deze eis te kunnen voldoen. Het bedrijfsrisico van terugvorderingen is dan levensgroot.

Tweede reactie CZ

CZ heeft vervolgens een tweede reactie gegeven:

“De eis is tot stand gekomen met als achtergrond om de toegankelijkheid voor de GGZ te blijven waarborgen. Echter, we begrijpen dat er zorgen zijn over hoe streng CZ met deze eis zal omgaan. We hopen u daar iets meer duidelijkheid over te geven. Bij het checken van het percentage van het aantal nieuwe cliënten, zullen we altijd kijken hoe het percentage nieuwe cliënten uit het verleden was van uw eigen praktijk. We verwachten dat de samenstelling van het aantal nieuwe cliënten en het aantal cliënten die reeds in behandeling zijn (hierna noemen we deze groep bestaande cliënten), niet significant zal gaan veranderen ten opzichte van voorgaande jaren. Als het aandeel nieuwe cliënten in 2023 gelijk (of groter) is dan het aandeel in voorgaande jaren, zal CZ op basis van deze eis niet terugvorderen.

De laatste zin moet hopelijk voldoende comfort bieden op de onrust over terugvordering. We hebben dit antwoord al aan een aantal aanbieders gegeven, en het lijkt alsof het duidelijk is en dat het voldoende comfort biedt. We gaan kijken of we dit in de update van het inkoopbeleid 2023 kunnen meenemen.”

Nog steeds bezorgd

De LVVP blijft nog steeds bezorgd over deze eis. Niet alleen betekent dit namelijk een extra administratieve last (percentage oude en nieuwe patiënten bijhouden), maar deze eis blijft het risico van terugvordering in zich houden, als het aandeel nieuwe patiënten in 2023 kleiner is dan in voorgaande jaren. In vrijgevestigde praktijken kan dit door kleinere aantallen patiënten zomaar het geval zijn, als een bestaande patiënt toch een intensievere behandeling nodig heeft dan verwacht. CZ hanteert weliswaar geen omzetmaximum, maar sluit de overeenkomsten wel op basis van een maximaal aantal behandeluren per praktijk per kalenderjaar, gecorrigeerd voor het marktaandeel van CZ in dat gebied. Ook dit is min of meer een vast gegeven voor een vrijgevestigde en werkt feitelijk hetzelfde als een omzetmaximum. Hierdoor kan een behandelaar dan geen nieuwe patiënten meer aannemen, waardoor het aandeel nieuwe patiënten toch nog te laag kan uitvallen. En dat kan leiden tot terugvordering.

Ook interessant

LVVP-bureau telefonisch bereikbaar ma-do van 10-13 uur

In de zomerperiode zijn we, zoals u van ons gewend bent, beperkt telefonisch bereikbaar.

Lees meer