Intercollegiaal overleg voor vrijgevestigden vergoed dankzij LVVP

Intercollegiaal overleg voor vrijgevestigden vergoed dankzij LVVP

08-07-2021 Print

Naast de prestaties consult diagnostiek en de consult behandeling is er voor vrijgevestigden in setting 1 van het zorgprestatiemodel (dat is sectie II van het kwaliteitsstatuut) nog een andere prestatie mogelijk: intercollegiaal overleg vanaf 5 minuten en vanaf 15 minuten. Deze prestatie is er gekomen op aandringen van de LVVP. U vindt deze terug in de factsheet indeling zorgprestaties en settings. Wat houdt deze prestatie in en wanneer kunt u deze declareren?

In het zorgprestatiemodel schrijft u alleen de directe tijd. De indirecte tijd zit verdisconteerd in het consulttarief. Echter, er is voor vrijgevestigden (werkzaam in setting 1) één uitzondering: de overige prestatie intercollegiaal overleg. Deze is in twee tijdsduren beschikbaar: kort (vanaf 5 minuten) en lang (vanaf 15 minuten).

Onder intercollegiaal overleg valt niet het overleg met de huisarts c.q. verwijzer en intervisie. Wat er wel onder valt, leest u in deze passage uit de beleidsregel van de NZa:

Prestatiebeschrijving Intercollegiaal overleg setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II (ggz)
Van de prestatie Intercollegiaal overleg kan alleen gebruik gemaakt worden als er ook sprake is van de setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II. De prestatie is voor de tijd die besteed wordt door de consulterende zorgverlener voor patiënten die bij deze zorgverlener onder behandeling zijn. De prestatie is voor inhoudelijk overleg tussen twee of meer behandelaren genoemd in artikel 2.2 Consulten beroep van de zorgverlener, waarbij de verwijzer is uitgesloten. Het overleg moet in het belang zijn van de behandeling van een specifieke patiënt of het systeem rondom de specifieke patiënt. Hierbij is er sprake van een interactie, een direct wederkerig overleg tussen de behandelaren. Het resultaat van het overleg wordt vastgelegd in het patiëntendossier. Van deze prestatie bestaan twee vormen: kort (van 5 tot 15 minuten) en lang (vanaf 15 minuten).

Overleg met (mede)behandelaren die deel uitmaken van dezelfde behandelovereenkomst met een patiënt, valt ook onder intercollegiaal overleg. Zie voor een toelichting dit nieuwsbriefartikel. Heeft u een vorm van mdo, bijvoorbeeld met de regiebehandelaren die werkzaam zijn in uw praktijk, dan valt dit ook onder intercollegiaal overleg. Alleen de consulterende behandelaar kan de prestatie declareren, één keer per intercollegiaal overleg. De geconsulteerde behandelaren declareren deze prestatie niet.

Let op: De patiënt moet wel op de hoogte zijn, want het is een extra prestatie op de factuur!

Intercollegiaal overleg en groepsconsulten
De prestatie intercollegiaal overleg kan ook gebruikt worden door twee behandelaren die samen één groep begeleiden en samen afstemmen c.q. de patiënten bespreken.

Ook interessant

Belangrijke weetjes over het zorgprestatiemodel

Hoe zit het met e-mailen, kan ik daar een consult voor schrijven of niet? Hoe werkt het eigen risico na 1 ...

Lees meer

Oproep: stuur uw ingevulde simulaties in!

De tool helpt u om de te verwachten impact van het zorgprestatiemodel voor uw praktijk in te schatten

Lees meer