Interview met Arnoud van Buuren

Interview met Arnoud van Buuren

22-05-2014 Print

De aflevering van Zembla over “de jacht op uw medische gegevens” heeft ook onder onze leden veel reacties losgemaakt. Een van de mailschrijvers gaf aan dat als patiënten met een beroep op privacyoverwegingen geen diagnose op de factuur vermeld willen hebben, de zorgverzekeraar in kwestie naast de nota met de geanonimiseerde DBC en de privacyverklaring óók een schrijven vraagt waarin de DSM-IV classificatie en de productgroep vermeld staat. Deze laatste ter attentie van de adviserende geneeskundige. Hoe beoordeel jij deze gang van zaken? Komt dit in jouw ogen tegemoet aan de privacywens van de betreffende cliënt ?      
"Medewerkers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geven aan dat een dergelijk verzoek is toegestaan.
Quote NZa: 'Controle door de zorgverzekeraar op de rechtmatigheid van facturen, die op grond van artikel 6.1 door een zorgaanbieder danwel een patiënt ter betaling aan die zorgverzekeraar zijn aangeboden, vindt plaats door of onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur.'
Deze eis is natuurlijk bizar. Een patiënt kiest er niet voor niets voor om deze persoonlijke gegevens niet bekend te laten zijn bij de zorgverzekeraar, dus ook niet bij zijn medewerkers. We hebben deze vraag dan ook nog eens indringend voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de NZa. Eventuele verdere vervolgstappen willen we in nauw overleg met het Landelijk Platform GGz (LPGGz) doen."  

 

In de uitzending van Zembla wordt aangetoond dat deze 'opt-out-regeling' bij medewerkers van de helpdesk van zorgverzekeraars niet bekend is. Ook vertelt de aflevering van Zembla het verhaal van patiënten die een beroep willen doen op deze regeling en die worden tegengewerkt. Bijvoorbeeld doordat de verzekeraar aangeeft dat de, zelfs meerdere malen opgestuurde privacyverklaring niet aangekomen is. Ervaar jij of ervaren jouw patiënten tegenwerking als zij hun recht op privacy willen effectueren?
"Zelf heb ik dat niet meegemaakt, maar ik heb het van verscheidene collega's gehoord. Het is evident dat verzekeraars regelingen die ze zelf niet graag zien ook niet bekend maken aan hun verzekerden danwel gecontracteerden. Wat betreft transparantie doen we het stukken beter dan de verzekeraars zelf. Er is op meer onderwerpen een groot verschil tussen de regelgeving van de wetgever en de toezichthouder en de interpretatie daarvan door de verzekeraars. Op het punt van de privacyverklaring heeft het alle schijn van regelrechte tegenwerking."

 

Een psycholoog of psychotherapeut  kan voor de tuchtraad gedaagd worden wanneer hij het beroepsgeheim schendt en zonder toestemming van de patiënt gegevens aan derden verstrekt. Tegelijkertijd moet hij allerlei privacygevoelige informatie leveren aan de zorgverzekeraars, Stichting Benchmark GGZ (SBG) en het DIS. En dat knelt, temeer daar nu steeds meer signalen komen dat het niet veilig is. Gegevens van kwetsbare mensen mogen niet op straat liggen. Zijn gegevens van patiënten nog wel veilig? Slaan overheid en verzekeraars niet door in hun verzamelwoede?         
"Absoluut, dit vind ik dus een nog wezenlijker punt!  Ik vind de informatieverzameling in het DBC-Informatiesysteem (DIS), toegankelijk voor verscheidene partijen en de SBG, zeer verontrustend! We zijn akkoord gegaan onder de strikte voorwaarde van volledige anonimisering, dat wil zeggen dat de gegevens absoluut niet herleidbaar zouden zijn naar een individuele patiënt. Dit nu lijkt door de uitzending van Zembla een farce. We leveren zo veel variabelen aan dat er niet veel voor nodig is de data te herleiden naar een individueel persoon.
Daar komt bij dat zowel voor DIS als SBG geldt dat men onvoldoende heeft nagedacht over het nut en dus het verantwoord gebruik van deze gegevens. Ook de berichten over de slordige omgang met vertrouwelijke, digitale patiëntgegevens bij IGZ en NZa zijn verontrustend. Overal ontstaan grote databestanden: bij DIS, bij SBG, bij Vektis, bij zorgverzekeraars. De tomeloze honger van zorgverzekeraars naar nog meer informatie maken overheid en zorgverzekeraars achteloos en slordig. De risico's voor patiënten op worden hierdoor onverantwoord groot. Dit geldt overigens evenzo voor de aanbieders. Zij hebben een geheimhoudingsplicht, maar door overheid en zorgverzekeraars dreigen zij hierin gecompromitteerd te worden."

 

Hoe beoordeel je de uitspraak van de plaatsvervangend voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dat het DIS een van de meest risicovolle databases van het land is omdat jaarlijks alle gegevens van patiënten in Nederland daarin worden ondergebracht? Wat vind je van zijn uitspraak dat dit meer dan genoeg gegevens zijn omdat -als je kwaad zou willen- het mogelijk is om te herleiden waar het om gaat? Zijn onze gegevens veilig? Hoe kijk jij hier tegenaan? Welke acties zijn in jouw ogen noodzakelijk?
"Nee, die gegevens zijn dus niet veilig. Als het CBP dat zegt, is er echt iets aan de hand. We zullen dit met andere partijen van aanbieders opnieuw aan de orde stellen. Wat mij betreft stoppen we met aanleveren zolang dit niet geregeld wordt. Ik heb getekend voor DIS-aanlevering onder garantie van anonimiteit. Die is niet gewaarborgd, dus ben ik zelf vooralsnog gestopt met aanleveren. Ook gaan we niet aanleveren aan SBG vanuit onze ROM-portal als er niet eerst waterdichte garanties zijn voor volstrekte anonimiteit. Alle aanbiederspartijen in het bestuurlijke akkoord hebben het onderwerp van privacy dan ook dringend op de agenda voor overleg gezet."

Ook interessant

NVVP verbijsterd over uitsluiting ggz van budgetpolis

De LVVP is verbijsterd over de instemming van de Kamer metdeinvoering van de voordelige en dus aantrekkelijke budgetpolis,waarmee verzekeraars ...

Lees meer

"We hebben getekend voor een ggz georganiseerd rond de patiënt!"

“We hebben in het Bestuurlijk Akkoord getekend voor een ggz die georganiseerd is rond de patiënt, niet ...

Lees meer