LVVP doet beroep op Tweede Kamer om vrije artsenkeuze te behouden

LVVP doet beroep op Tweede Kamer om vrije artsenkeuze te behouden

01-12-2022 Print

Vanmorgen heeft de LVVP in een Rondetafelgesprek Tweede Kamerleden geïnformeerd over het belang van vrije artsenkeuze voor passende en tijdige zorg voor patiënten. LVVP-directeur Judith Veenendaal ging tevens in op het belang van de mogelijkheid om niet te contracteren met een zorgverzekeraar als tegenwicht tegen de steeds groter wordende marktmacht van zorgverzekeraars. Ter voorbereiding op het gesprek heeft de LVVP een schriftelijke inbreng geleverd.

Op de foto: Judith Veenendaal laat het verschil zien tussen enerzijds de enorme stapel contracten voor 2023 die vrijgevestigden moeten doorworstelen en anderzijds dat wat in het het hoofdlijnenakkoord werd afgesproken: de algemene bepalingen en de uniforme declaratieparagraaf, die tezamen slechts enkele A4-tjes beslaan. Tekent een vrijgevestigde ggz-aanbieder deze contracten, dan dient zij/hij zich te houden aan veel extra bepalingen en eisen die in de afzonderlijke contracten zijn opgenomen. En die eisen gaan veelal niet over de kwaliteit, maar over kostenbeheersing wat leidt tot hoge administratieve lasten voor vrijgevestigde zorgaanbieders in de ggz.

Forse afname aantal zuivere restitutiepolissen in 2023
In de position paper gaan we onder andere in op de teloorgang van de zuivere restitutiepolis. Door het aantal restitutiepolissen fors in te perken, zetten zorgverzekeraars de vrije artsenkeuze onder druk. Dat is niet terecht, want dit gebeurt op basis van onjuiste negatieve framing van ongecontracteerd werken.

Behandelaren die (deels of geheel) werken zonder contracten, zullen de teloorgang van deze 100% restitutiepolis met meer dan gewone belangstelling volgen. Ook de LVVP is niet te spreken over het almaar kleiner wordende aanbod van polissen dat 100% van de genoten (ggz-)zorg vergoedt. Echter, feitelijk hebben wij geen invloed op het beleid van zorgverzekeraars. Zolang verzekerden tijdig geïnformeerd worden, is hier niets aan te doen en ziet de Nederlandse Zorgautoriteit geen reden tot ingrijpen.

Restitutiepolissen 2023, machtigingsvereiste en privacyverklaring
Volgens Eiswijzer zijn er nog zeven verzekeraars die (onder voorwaarden) wel een 100% restitutiepolis voor de ggz aanbieden. Een addertje onder het gras is wel dat bij vier van de zeven genoemde polissen vooraf een machtiging wordt gevraagd. De NZa geeft aan dat dit is toegestaan.

Heeft de patiënt een privacyverklaring ondertekend, dan geven sommige zorgverzekeraars dat zij zonder de diagnose helaas geen machtiging of toestemming voor de behandeling kunnen geven. Dit is strijdig met de beleidsregels, waarin staat dat dat verzekeraars géén tot de diagnose herleidbare gegevens mogen vragen aan een verzekerde die een privacyverklaring heeft getekend. Twee weken geleden al heeft de LVVP hierover vragen gesteld aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de VvAA. Helaas hebben we nog geen antwoord ontvangen, dus wordt vervolgd.

Patiënten informeren over mogelijke consequenties van wijzigingen in hun polisvoorwaarden
Voor behandelaren is van belang dat zij hun patiënten informeren over mogelijke financiële consequenties als gevolg van veranderingen in hun polis. De feiten zijn dat voor 2023 een aantal patiënten geconfronteerd wordt met een wijziging in hun polisvoorwaarden. We herhalen het nog maar eens: behandelaren mogen patiënten wel informeren over soorten polissen en de consequenties van hun keuzes. Patiënten adviseren over deze keuze is echter niet toegestaan.

Ook interessant

Forse afname aantal zuivere restitutiepolissen in 2023

Voor u is van belang dat u uw patiënten informeert over mogelijke financiële consequenties als gevolg van vera

Lees meer

Kwaliteitsstatuut: download en bewaar uw oude versies!

Nog geen ks 3.0? Gebruik de LVVP-invulhulp op Mijn LVVP.

Lees meer