LVVP ondersteunt leden bij maken bezwaar tegen afslagen tarieven door zorgverzekeraars

LVVP ondersteunt leden bij maken bezwaar tegen afslagen tarieven door zorgverzekeraars

11-11-2021 Print

In onze nieuwsbrief van 28 oktober jl. kondigden we al aan dat we verschillende acties ondernemen tegen de hoge tariefafslagen en de lage omzetplafonds waarmee zorgverzekeraars onze leden voor 2022 confronteren. Een van de acties is dat we ons – op verzoek van vele leden – beraden op het nemen van juridische stappen tegen de hoge tariefafslagen. Daarnaast hebben wij actie ondernomen richting de NZa.

De LVVP heeft voor haar leden een modelbrief en rekentool opgesteld om gericht bezwaar te maken tegen het tariefpercentage dat zorgverzekeraars hebben aangeboden. De brief en rekentool zijn voor leden beschikbaar op Mijn LVVP.

LVVP kan de gang naar de rechter zetten op basis van voorwerk door en betrokkenheid van leden
Met onze advocaat hebben wij alle mogelijkheden voor juridische stappen verkend. De LVVP is geen partij in de overeenkomst met de zorgverzekeraar, dat zijn de vrijgevestigde praktijken. De Mededingingswet bepaalt ook dat de LVVP geen advies mag geven over een minimum-tariefpercentage. Als een aanbod in een specifiek geval niet passend is, zouden leden dat individueel in rechte kunnen laten toetsen.

Wat kan de LVVP wel? Als blijkt dat de zorgverzekeraar(s) bij een substantieel deel van de leden een aanbod hebben gedaan met dermate hoge tariefafslagen dat zij feitelijk tegen of onder de kostprijs moeten werken, kan de LVVP namens haar leden de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering vragen om een uitspraak te doen over de redelijkheid van het aanbod. Hiervoor moeten voldoende leden zich voegen in een rechtszaak tegen de betreffende zorgverzekeraar(s). Leden die met ons de gang naar de rechter willen zetten, kunnen hiervoor hun kostprijs berekenen en bezwaar maken tegen het aanbod van de zorgverzekeraar, waarbij zij een concreet tegenvoorstel doen.

Versturen brief en onderbouwing aan zorgverzekeraar is eerste stap
De basis voor een gang naar de rechter is zoals aangegeven de situatie van een specifieke praktijk. Daarom heeft de LVVP voor de leden een modelbrief en rekentool opgesteld. Leden kunnen daarmee gericht bezwaar maken tegen het tariefpercentage dat zorgverzekeraars hen hebben aangeboden. Wij hebben twee modelbrieven opgesteld: een brief voor het geval leden het contract al hebben ondertekend en een brief als het contract nog niet is ondertekend. De instructie voor het invullen van de rekentool is voor leden samen met de modelbrieven en de rekentool beschikbaar op Mijn LVVP (achter de inlog).

Met de rekentool kunnen leden berekenen welk tariefpercentage voor hen noodzakelijk is om kostendekkend te werken. Leden die deze zomer onze simulatietool hebben ingevuld, kunnen dezelfde gegevens gewoon knippen en plakken. Als een zorgverzekeraar een aanbod heeft gedaan met een tariefpercentage dat lager is, dan kunt u bezwaar maken tegen de hoogte van het tarief. De zorgverzekeraar biedt dan immers een tarief onder de kostprijs aan. In juridische termen is dat niet redelijk en niet billijk van de zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar niet ingaat op het bezwaar of dat afwijst, is de gang naar de rechter de volgende stap om bij zorgverzekeraars een kostendekkend tariefpercentage af te dwingen.

Weten wat u precies moet doen en waar u op moet letten? Lees het complete bericht op Mijn LVVP.

LVVP doet oproep aan NZa om in te grijpen
De NZa heeft bij de totstandkoming van het zorgprestatiemodel al passende tarieven vastgesteld voor setting 1 (vrijgevestigde praktijken). De tarieven houden rekening met de inhoud van de geleverde zorg en de context waarin deze wordt gegeven. De NZa vindt verder al sinds 2019 dat sectorbrede afslagen door zorgverzekeraars op de maximum-tarieven niet passen: “De nieuwe tarieven voor 2020 zijn gebaseerd op een gedegen onderzoek. De NZa vindt dat sectorbrede/ generieke afslagen, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk waren, niet passen bij deze nieuwe, goed gemotiveerde tarieven. We roepen zorgverzekeraars met klem op om in de zorginkoop altijd een vergoeding te geven die past bij het zorgaanbod en de context waarin die zorg geleverd wordt […].Wij verwachten daarom een verandering in de manier waarop zorgverzekeraars komen tot een passende vergoeding van de zorg (niet sectorbrede afslagen vooraf). De NZa volgt dit kritisch en spreekt partijen hierop waar nodig aan.”

De aangeboden contracten maken nu heel duidelijk dat vrijwel alle zorgverzekeraars lak hebben aan de oproep van de NZa om geen sectorbrede afslagen toe te passen. Zij stapelen korting op korting voor vrijgevestigde praktijken. Wij hebben de NZa verzocht om de daad bij het woord te voegen en zorgverzekeraars niet alleen op hun gedrag aan te spreken, maar daar ook consequenties aan te verbinden.

Ook interessant

Nieuwe versie LVVP-contractenoverzicht online

Op 25-11-21 is weer een nieuwe versie gepubliceerd. Van CZ hebben we een aanvulling over keten-dbc's gekregen.

Lees meer

CZ gaat omzetmaximum 2022 voor alle vrijgevestigde contractanten opnieuw beoordelen

Zoals eerder aangekondigd hebben we een goed en constructief gesprek gevoerd met CZ, over de volgende onderwer

Lees meer