LVVP-special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2025 gereed

LVVP-special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2025 gereed

16-05-2024 Print

Ook dit jaar hebben we voor onze leden de LVVP-special opgesteld. We hebben het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor de vrijgevestigde ggz-professional voor 2025 grondig bestudeerd en samengevat. Zoals u van ons gewend bent, hebben we ook kritische vragen hierover bij de betreffende zorgverzekeraars neergelegd. Verschillende zorgverzekeraars hebben vervolgens op aandringen van de LVVP het beleid voor 2025 rond de visitatie-eis aangepast. Ook hebben enkele zorgverzekeraars het omzet- c.q. urenplafond voor 2025 geschrapt. Wij blijven de komende maanden met de zorgverzekeraars in gesprek over het inkoop- en contracteerbeleid. Wij houden u hiervan op de hoogte.

We raden u dringend aan om de special zorginkoopbeleid met zorg en aandacht door te nemen. Meer dan in voorgaande jaren zien we dat de wereld om ons heen aan het veranderen is. Dit is vooral het gevolg van het in 2022 gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA). De sociale kaart om uw praktijk heen is aan het wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe verwijsstructuren, centrale toeleidingspunten, de ontwikkeling van mentale gezondheidsnetwerken en de introductie van verkennende gesprekken. Zorg daarom dat u ingebed raakt in uw regio. Zorg dat u regionaal actief betrokken en ingebed raakt en dat u als vrijgevestigden elkaar vindt en zichtbaar wordt in uw regio.

 

Visitatie-eis

ONVZ
‘In het nog later te publiceren definitieve inkoopbeleid 2025 van ONVZ zijn (op aangeven van de LVVP – red.) wijzigingen aangebracht in de criteria voor vrijgevestigde zorgaanbieders. Bij zowel nieuwe zorgaanbieders als reeds gecontracteerde aanbieders dient minstens één van de regiebehandelaren in het bezit te zijn van een geldig visitatiecertificaat i.p.v. alle regiebehandelaren. Daarnaast wordt er in beide gevallen een uitzondering gemaakt voor zorgaanbieders die korter dan 5 jaar geleden zijn gestart met de praktijk (op basis van inschrijving bij de KVK). Voor deze aanbieders is een lidmaatschap bij de LVVP met daarbij de verplichting binnen 5 jaar na start gevisiteerd te zijn, voldoende.’

Zilveren Kruis
Zilveren Kruis gaf in het inkoopbeleid 2025 van 1 april jl. aan dat alle contractanten over een geldig visitatiecertificaat dienen te beschikken. Een eis die voor nieuwe LVVP-leden, die veelal startend praktijkhouder zijn, niet haalbaar is. Daarom heeft de LVVP er bij Zilveren Kruis voor gepleit om deze eis zodanig aan te passen dat contractanten in het vijfde jaar lidmaatschap van een branche/beroepsvereniging gevisiteerd dienen te worden. We zijn heel blij dat Zilveren Kruis dit verzoek inwilligt en het inkoopbeleid heeft aangepast.

In versie 2.0 van het inkoopbeleid 2025 van Zilveren Kruis (dd. 1 mei 2024) is de volgende passage gewijzigd ten opzichte van versie 1.0. (dd. 1 april 2024):

“Vanaf 2025 is het verplicht om in het bezit te zijn van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ of visitatiecertificaat LVVP of NIP om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.
Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat haar verzekerden kwalitatief goede zorg ontvangen. Daarom kiezen we ervoor om alleen nog vrijgevestigde (groeps)prakijken te contracteren die in het bezit zijn van het Keurmerk Kortdurend Generalistische GGZ of visitatiecertificaat LVVP of NIP. Een zelfstandig gevestigde psychiater hoeft niet te beschikken over het keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ of een visitatiecertificaat LVVP of NIP; een geldende BIG-registratie is voldoende.

In de volgende situaties maken wij voor u een uitzondering:

  • Als u nog onvoldoende dossiers heeft om in aanmerking te komen voor een visitatietraject van de LVVP of het NIP (korter dan 5 jaar geleden gestart op basis van de inschrijving bij de KvK) of korter dan 5 jaar geleden lid bent geworden van de LVVP of het NIP, is een lidmaatschap en daarbij de verplichting binnen 5 jaar na start gevisiteerd te zijn voldoende;
  • Als u voor 1 november 2024 een aanvraag heeft gedaan voor het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ of visitatiecertificaat LVVP of NIP maar deze vanwege de doorlooptijd nog niet afgerond is.

 

U komt in deze situaties wel in aanmerking voor een overeenkomst, maar u ontvangt in 2025 een lager tariefpercentage.”

CZ: visitatie-eis óf minimale omzeteis
In bijlage 1 van versie 1.1 van het inkoopbeleid 2025 van CZ (dd. 14 mei 2024) is na overleg tussen de LVVP en CZ de volgende passage gewijzigd ten opzicht van hun inkoopbeleid 1.0 (dd. 1 april 2024)

“Vrijgevestigde praktijken die in 2024 geen overeenkomst hebben met CZ groep als vrijgevestigde praktijk en in aanmerking willen komen voor een overeenkomst in 2025 als vrijgevestigde praktijk, moeten in het bezit zijn van een geldig kwaliteitscertificaat en/of het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ (geldig in 2025). Als aan deze eis niet kan worden voldaan, is de minimale omzeteis van toepassing.

Minimale omzeteis
Vrijgevestigde praktijken die in 2023 of de laatste 12 maanden een minimale omzet van € 10.000,- hadden voor onze verzekerden, kunnen deelnemen aan de procedure voor nieuwe vrijgevestigde praktijken in 2025. We stellen de omzet vast op basis van de gehonoreerde declaraties op de AGB-code van de praktijk die uiterlijk op 31 mei 2024 bij ons zijn ingediend.”

CZ voegt hier per mail nog het volgende aan toe: “Overigens is het ook goed om te weten dat de aanbieders die zich al voor de wijziging bij ons gemeld hebben tegen de nieuwe werkwijze worden beoordeeld. Er is dus géén nieuwe aanmelding nodig.”

 

Omzetplafond c.q. maximum urenplafond

Zorgverzekeraars VGZ en CZ hebben het omzetplafond c.q. maximum urenplafond voor 2025 afgeschaft. Helaas blijft zorgverzekeraar Zilveren Kruis volgend jaar wel werken met een omzetplafond.

VGZ
Dit staat er in het inkoopbeleid van VGZ voor 2025:

“Zorgkostenplafond vrijgevestigde praktijken
Bij het inkopen van zorg voor 2025 hanteren we [..] voor vrijgevestigde praktijken met een AGB-code startend met de cijfers ‘94’ [..] geen zorgkostenplafond bij het inkopen van zorg voor 2025.”

CZ
Dit staat in het inkoopbeleid van CZ over het maximumuren plafond:

“2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2025
In 2025 contracteren wij vrijgevestigde praktijken zonder maximale praktijkuren of omzetplafond.”

Zilveren Kruis werkt nog wel met een omzetplafond
In het inkoopbeleid van Zilveren Kruis voor 2025 staat het volgende over het omzetplafond:

“We spreken een omzetplafond af voor de zorg die u levert.
U vindt de hoogte van het omzetplafond in het inkoopportaal van VECOZO. De omzetplafonds zijn niet onderhandelbaar.”

We zijn teleurgesteld dat Zilveren Kruis in deze tijd van veel te lange wachttijden toch het omzetplafond in stand houdt, zeker gezien de recente aanwijzing van de NZa.

Let op: voor 2024 dus nog wel omzet- c.q. maximumuren plafond!
Voor 2024 hanteren VGZ en CZ, en dus ook Zilveren Kruis, dus nog wel een plafond! Monitor dit jaar dus goed uw omzet c.q. uren voor deze verzekeraars, want een overschrijding betekent terugvordering.

 

Let op de deadlines voor de contractering 2025

Check vooral de aanmeldprocedures en deadlines (voor zowel nieuwe zorgaanbieders als bestaande zorgaanbieders) die de verschillende zorgverzekeraars hanteren. Hierover publiceerden we al eerder in onze nieuwsbrief, maar dit vindt u uiteraard ook terug in de LVVP-special zorginkoopbeleid.

>>>U kunt de special downloaden op Mijn LVVP (alleen voor leden).

Ook interessant

Tot 16 juni beschikbaar: webinar doelen stellen in de behandeling

De opname van het webinar over doelen stellen in de behandeling blijft vier weken langer beschikbaar.

Lees meer

Zilveren Kruis past visitatie-eis in inkoopbeleid 2025 aan

De visitatie-eis is aangepast: contractanten dienen in het 5e jaar lidmaatschap gevisiteerd te worden.

Lees meer