LVVP steunt MIND in besluit om IZA niet te ondertekenen

LVVP steunt MIND in besluit om IZA niet te ondertekenen

08-09-2022 Print

Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen, heeft patiëntenplatform MIND aangegeven dat zij het Integraal Zorgakkoord (IZA) niet gaat ondertekenen. Aangezien de LVVP -samen met veel andere veldpartijen- door het ministerie van VWS in de buitenring is geplaatst, zijn wij inhoudelijk niet bij het IZA betrokken. De LVVP is dan ook niet in de positie om eenzelfde besluit te nemen. Wel steunen wij dit besluit van MIND ten volle. Wij onderschrijven de kritiek die MIND uit op de privacy en de omgang met patiëntgegevens, de drang richting online behandelen en de inperking van de vrije artsenkeuze. Dat de patiënten het IZA niet ondertekenen en psychologen en psychotherapeuten niet bij het IZA betrokken zijn, geeft blijk van een serieus draagvlakprobleem. Het is de vraag wat er dan nog ‘integraal’ is aan dit zorgakkoord en wat het IZA nog waard is. De LVVP biedt aan om in de komende maanden mee te denken over een integraal zorgakkoord, om zo samen te komen tot een werkbare transformatieagenda voor alle partijen in de ggz.

De LVVP betreurt het dat psychologen en psychotherapeuten niet bij het IZA betrokken zijn. Zij voeren als ggz-professionals immers wel de zorg uit. Van een integraal zorgakkoord was überhaupt dus al geen sprake. Ook het sociale domein is (nu) nog niet betrokken; gemeenten zouden eventueel in december dit jaar gaan ondertekenen, maar ook dat is nog niet zeker. Nu ook de patiënten aangeven niet te gaan tekenen, blijft er maar weinig over van het draagvlak onder het IZA. Feitelijk is het -voor wat betreft de ggz- een akkoord tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de grote ggz-instellingen. Een gemiste kans!

LVVP onderschrijft drie belangrijke kritiekpunten van MIND
In de afgelopen weken hebben we meermalen contact gehad met MIND en we hebben dan ook alle begrip voor hun kritiekpunten op het IZA. Ook de LVVP heeft ernstige twijfels over de veiligheid van patiëntgegevens. Daarnaast wordt in het IZA benoemd dat monodisciplinaire behandeling in het kader van kostenbeheersing en wachtlijstreductie digitaal ingezet moet worden. Dit is contrair aan het principe van samen beslissen; lang niet alle patiënten zitten immers te wachten op online behandeling. Bovendien wordt hier wederom de denkfout gemaakt dat monodisciplinaire zorg slechts enkelvoudige problematiek betreft. Niets is echter minder waar. Ook comorbiditeit wordt in de monodisciplinaire setting c.q. vrijgevestigde praktijken succesvol behandeld. Daarnaast wordt middels verschillende maatregelen getornd aan de vrije artsenkeuze, een grondrecht voor patiënten. De LVVP uitte onlangs forse kritiek op dit voornemen. De LVVP steunt MIND dan ook in haar voornemen om het IZA niet te ondertekenen.

Vergroten werkplezier van professionals blijft steken in mooie woorden
Naast bovengenoemde punten lezen wij in het IZA mooie woorden over het vergroten van het werkplezier van de professionals, het bieden van professionele ruimte en het geven van vertrouwen. Deze intenties zien we echter niet terug in de praktische afspraken, want feitelijk komt de regie toch bij de verzekeraars te liggen. Voor veel behandelaren zal het werkplezier er bijvoorbeeld onder lijden als zij monodisciplinaire problematiek sec online moeten gaan behandelen.

Positieve punten zijn vermindering administratieve lasten en streven naar kortere wachttijden
Het IZA bevat een duidelijke ambitie voor het verminderen van de regeldruk. De regels moeten ‘zinnig en radicaal simpel’ zijn. We hadden het zelf niet beter kunnen zeggen. De overheid heeft hier echter wel een flink pakje boter op het hoofd, gezien alle zorgwetgeving die nog in de pijplijn zit aangaande financiële jaarverantwoording en zware wetgeving rond fraudebeheersing. Dit streven vraagt dan ook veel van de overheid en we spreken de hoop uit dat er dan ook met een nieuwe, ‘radicaal simpele’ bril naar deze voorgenomen wetgeving gekeken zal worden.
Positief vindt de LVVP dat zorgverzekeraars in het inkooptraject veel transparanter moeten zijn. Er moet meer werk gemaakt worden van de vermindering van de administratieve lasten en de bereikbaarheid voor interactie over de zorginkoop moet ook voor kleinere zorgaanbieders verbeterd worden. Hiervoor moeten zorgverzekeraars in het tweede kwartaal van 2023 een verbeterplan indienen.
Ook het verkorten van de wachttijden naar gemiddeld vijf weken is een goed streven. Wij gunnen het onze potentiële patiënten van harte dat ze sneller geholpen kunnen worden. Dit vraagt echter wel inzet van de zorgverzekeraars, die immers ook een zorg(inkoop)plicht hebben.

We denken graag mee!
Al met al concludeert de LVVP dat het Integraal Zorgakkoord een stuk integraler en inclusiever kan. We zijn dan ook graag bereid om mee te denken over een akkoord dat recht doet aan de complexiteit van de ggz, waarin concreet werk gemaakt wordt van het vergroten van het werkplezier van ggz-professionals en de vermindering van de administratieve lasten, en een akkoord dat ook voor patiënten acceptabel is. Want daar doen we het als professionals toch voor.

Ook interessant

LVVP neemt stelling tegen inperken vrije artsenkeuze

Dat dit zorgakkoord opnieuw wordt aangegrepen om de vrije artsenkeuze om zeep te helpen, stuit ons tegen de b

Lees meer