LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

09-11-2023 Print

Op 5 oktober jl. berichtten wij u in onze nieuwsbrief dat het contract van Zorg en Zekerheid (Z&Z) 2024 voorwaarden bevat die niet in het op 1 april jl. gepubliceerde inkoopbeleid waren aangekondigd, namelijk het maximeren van het aantal behandelminuten per behandeltraject. De LVVP heeft eerst een melding gedaan bij de NZa en vervolgens een formeel handhavingsverzoek ingediend. De NZa liet deze ochtend weten dat zij wel onderzoek zal doen, maar dat dit in ieder geval geen consequenties zal hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z. De deadline voor het tekenen van het contract 2024 van Z&Z is morgen, 9 november 2023.

Maximeren aantal minuten per behandeltraject niet aangekondigd in inkoopbeleid
Het contract 2024 van Z&Z blijkt voor vrijgevestigden voorwaarden te bevatten over het maximum aantal behandelminuten per behandeltraject. In het inkoopbeleid dat Zorg en Zekerheid op 1 april jl. publiceerde, was hierover echter niets opgenomen. Daarom hebben we hierover een melding gedaan bij de NZa en de toezichthouder gevraagd met spoed te reageren op de vraag of de zorgverzekeraar deze eis onaangekondigd in het contract kan opnemen.

De eisen die Zorg en Zekerheid stelt:

  • gespecialiseerde ggz: maximaal 6.000 behandelminuten per behandeltraject per kalenderjaar wordt vergoed. Alles boven de 6.000 behandelminuten wordt niet door Z&Z vergoed.
  • generalistische basis-ggz: maximum aantal minuten per behandelprofiel, voor deze profielen geldt dat het aantal minuten boven dit maximum niet wordt vergoed:
    • Kort: maximaal 300 minuten
    • Middel: maximaal 500 minuten
    • Intensief: maximaal 750 minuten
    • Chronisch: maximaal 750 minuten

 

In onze ogen is het in strijd met de regels dat zorgverzekeraars een majeure maatregel in hun contracten opnemen zonder hierover transparant te zijn in hun inkoopbeleid.

Bovendien past deze eis niet binnen de systematiek van het zorgprestatiemodel, waarbij juist doelbewust afscheid is genomen van het tijd schrijven vanwege de extra administratieve lasten die dit tot gevolg heeft.

Eerste reactie NZa: wij gaan alleen over het proces, niet over de inhoud
We hebben aan de NZa de vraag voorgelegd of Zorg en Zekerheid deze eis inderdaad niet mag opnemen in hun contract zonder dit aan te kondigen in hun inkoopbeleid.

De NZa zegt over onze eerste melding: “Onze ‘Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw – TH/NR-021’ [..] ziet uitsluitend op het proces van zorginkoop, en de NZa stelt geen regels met betrekking tot de inhoud van te sluiten zorgovereenkomsten. Uitgangspunt is contracteervrijheid tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, en er is dan ook geen contracteerverplichting. Verder is aangegeven dat de door u aan de NZa voorgelegde voorwaarden in de contractaanbieding van Zorg en Zekerheid, naar het oordeel van de betreffende collega, niet het inkoopproces betreffen, maar daadwerkelijk onderdeel uitmaken van de inhoud van de aangeboden zorgovereenkomst.”

Wij vinden echter dat hier om een wijziging van het contract ten opzichte van het inkoopbeleid gaat, en daarmee betreft dit ook het proces van zorginkoop. Daarom hebben we vervolgens een formeel handhavingsverzoek bij de NZa ingediend, met het verzoek spoedig te reageren. De tijd dringt immers: de deadline voor het contract Z&Z is namelijk 9 november 2023.

Tweede reactie NZa: uitkomst onderzoek heeft alleen gevolgen voor de toekomst
De NZa gaf op 8 november 2023 om 9.41 uur per mail aan dat we op ons handhavingsverzoek “een formeel en volledig gemotiveerd besluit zullen ontvangen, echter niet binnen 5 of 8 werkdagen. Op 26 oktober heb ik u, met de ontvangstbevestiging op uw handhavingsverzoek en een verzoek om nadere informatie, ook een toelichting gestuurd op de juridische procedure van behandeling van handhavingsverzoeken.

Uit uw onderstaande mail maak ik op dat u mogelijk een onjuiste verwachting hebt van een besluit van de NZa op uw handhavingsverzoek. Op basis van ons onderzoek zullen wij concluderen of Zorg en Zekerheid wel of niet een overtreding heeft begaan van de ‘Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw – TH/NR-021’. Wanneer wij een overtreding van de Regeling vaststellen, dan legt de NZa de zorgverzekeraar een passende maatregel op die erop is gericht om een nieuwe overtreding in de toekomst te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld een waarschuwing of aanwijzing zijn (zie: voorbeeld). Bij een ernstige overtreding van de Regeling kan de NZa een zorgverzekeraar daarnaast een bestraffende sanctie (bestuurlijke boete) opleggen (zie: voorbeeld).

Niet mogelijk is echter, dat de NZa de zorgverzekeraar oplegt om individuele zorgaanbieders een ander/nieuw contractvoorstel te doen. Naast dat dat zich niet zou verhouden tot de genoemde contracteervrijheid, heeft de NZa hier (gelet op artikel 79, eerste lid, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)) ook eenvoudig geen wettelijke bevoegdheid toe.”

We hebben de NZa gemeld dat we deze -teleurstellende- reactie integraal met onze leden zullen delen.

Ook interessant

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Kijk op Mijn LVVP voor de zuivere restitutiepolissen 2024 én welke beperkende voorwaarden gelden.

Lees meer

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer