Overgangsregeling vastgesteld voor wijziging bijlage C LKS

Overgangsregeling vastgesteld voor wijziging bijlage C LKS

28-09-2023 Print

Op 26 september 2023 hebben veldpartijen tripartite het besluit genomen een overgangsregeling te treffen ten behoeve van de recente wijziging van bijlage C van het Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS).

Achtergrond van de wijziging was de invoering van de Wtza per 1 januari 2022
Het LKS gebruikte tot 11 mei jl. de Wtzi als basis voor het onderscheid tussen sectie II en sectie III. Echter, de Wtzi is per 31 december 2021 vervallen en kan daardoor geen grondslag meer zijn voor de indeling in secties. Voor de sectie-indeling van het LKS was een nieuwe grondslag nodig.

De Wtza vervangt per 1 januari 2022 de Wtzi en is daarmee de nieuwe grondslag voor de sectie-indeling. Het LKS versie 3.0 dat in december 2020 is ingeschreven, hield nog geen rekening met deze veranderde wetgeving. Met de wijziging van bijlage C van het LKS, die Zorginstituut Nederland vóór de zomer van 2023 in het register heeft ingeschreven, sluit het LKS beter aan op de Wtza.

Overgangsregeling
Bij de implementatie van deze gewijzigde omschrijving heeft het Bestuurlijk Overleg LKS geconstateerd dat er enkele niet voorziene materiële gevolgen aan de wijziging verbonden zitten. Zo hebben aanbieders die door de wijziging van bijlage C wijzigen van sectie, onvoldoende tijd om een eventuele vergunning aan te vragen danwel hun organisatie/bedrijfsvoering op de wijziging van de sectie van het kwaliteitsstatuut aan te passen. Zorgverzekeraars komen in de knel met de contractering. We betreuren het dat de communicatie niet de schoonheidsprijs verdient, waardoor aanbieders te laat zijn geconfronteerd met bovenstaande consequenties.

Gelet op deze omstandigheden en om duidelijkheid te bieden aan alle partijen, hebben veldpartijen tripartite besloten tot een overgangsregeling.

Concreet betekent dit dat de wijziging van Bijlage C van het LKS in werking treedt per 2024, ten behoeve van het contractjaar 2025. Dit betekent dat het contract voor 2024 gebaseerd wordt op het kwaliteitsstatuut dat geldt op 30 september 2023. Ook in het geval van ongecontracteerde zorgaanbieders geldt dat in 2024 nog gedeclareerd wordt op het kwaliteitsstatuut dat geldt op 30 september 2023.

Zorgverzekeraars hebben toegezegd aanvragen voor een overeenkomst 2024 van reeds gecontracteerde aanbieders die om deze reden wisselen van sectie tot 1 oktober 2023 in behandeling te nemen. Voor zorgaanbieders die op 30 september 2023 hun (sectie van het) kwaliteitsstatuut hebben aangepast, wordt de aanvraag door de zorgverzekeraar op basis van dat goedgekeurde kwaliteitsstatuut behandeld.

Vervolg: Procedure vanaf 1 januari 2024
Zorgaanbieders zullen in de toekomst kunnen blijven wisselen tussen sectie II en sectie III wanneer ze groeien of krimpen. Het is wenselijk dat er in het LKS een helder protocol wordt opgenomen hoe met deze overgang gedurende het contractjaar wordt omgegaan.

De Landelijke werkgroep LKS is momenteel druk doende om een procedure uit te werken en verwacht u hier eind van dit jaar meer over te kunnen vertellen.

Communicatie
U wordt op de hoogte gehouden via uw beroeps- en branchevereniging en via www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Ook kunt u zich tot slot aanmelden voor de mailinglijst via helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Ook interessant

LVVP publiceert eerste versie contractenoverzicht 2024

Het overzicht bevat de contracten van vijf zorgverzekeraars: DSW, Menzis, ONVZ, VGZ en Zilveren Kruis.

Lees meer

Regiobijeenkomst op 21 september, 12 oktober en 9 november: komt u ook?

Wegens overweldigend succes organiseren we in het najaar opnieuw drie dynamische bijeenkomsten voor onze leden

Lees meer