Pauzeknop ingedrukt voor jaarverantwoordingsplicht Wtza

Pauzeknop ingedrukt voor jaarverantwoordingsplicht Wtza

13-07-2023 Print

De verplichte jaarverantwoording voor eerstelijns zorgaanbieders wordt met twee jaar uitgesteld. Dat meldde Minister Helder (Ontregel de zorg) woensdag 5 juli jl. tijdens het Eerstelijnszorgdebat in de Tweede Kamer Ze gaf aan de rust in het proces te willen terugbrengen door het indrukken van een ‘pauzeknop’. Let op: lees onderaan dit bericht voor wie de pauzeknop wel geldt en voor wie niet.

Als Eerstelijnscoalitie (ELC), waaronder de LVVP, zijn we verheugd dat de Minister onze zorgen uit de praktijk serieus neemt en de verplichte jaarverantwoording uitstelt tot 2025. Vorige week kwam ook de Tweede Kamer zelf al met het voorstel om de jaarverantwoordingsplicht anders in te richten voor eerstelijnszorgaanbieders. Het indrukken van de pauzeknop is een eerste stap in de goede richting.

Geen uitstel maar afstel
Twee jaar uitstel is echter wat ons betreft niet voldoende. Ook over twee jaar zal de jaarverantwoordingsplicht eerstelijnszorgaanbieders veel tijd kosten. Tijd die zij niet aan patiëntenzorg kunnen besteden. Wij pleiten daarom niet alleen voor uitstel, maar ook voor afstel.

Verhogen grens intern toezicht
Tijdens het debat werd ook gesproken over de verplichting in de Wtza tot het instellen van intern toezicht bij meer dan 25 zorgmedewerkers. CDA, Groen Links, met steun van Fractie Den Haan en de SGP stelden voor deze grens te verhogen naar 50 of zelfs 75 zorgmedewerkers. Minister Helder wilde echter geen ‘overhaast’ besluit nemen en gaf aan op deze zaak terug te komen in de brief over de Invoeringstoets, die ze dit najaar ruim voor de begrotingsbehandeling VWS (oktober) zal sturen.

Inzet ELC: reparatiewetgeving en voorkomen meer lastendruk
Als ELC blijven we pleiten voor reparatiewetgeving en roepen we de Tweede Kamer op om te blijven kijken naar de proportionaliteit van wetgeving. Wordt het beoogde doel bereikt met de wet, of kan dat ook met een minder belastend alternatief? Hierbij kijken wij niet alleen naar huidige wetgeving, maar ook naar nieuwe wetgeving. De toename van de lastendruk zit vaak juist in de stapeling van allerlei wet- en regelgeving. Daarom blijft het noodzaak om goed te blijven kijken naar nut en noodzaak van wetgeving en hoe deze uitpakt in de praktijk.

Technische brief Adviescollege Toetsing Regeldruk
Daarom zijn we blij met het initiatief van het CDA om het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) een technische briefing te laten verzorgen in de Tweede Kamer over administratieve lasten & regeldruk. We hopen dat deze briefing de Kamerleden meer inzicht zal geven in de impact van de stapeling van administratieve lasten. De technische briefing zal voor 5 oktober plaatsvinden.

***Voor wie geldt de pauzeknop wel, en voor wie niet?
De pauzeknop geldt voor zorgaanbieders die al zorg leverden vóór 1 januari 2022, maar nog geen financiële verantwoording over boekjaar 2021 openbaar dienden te maken (op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) of andere wet- en regelgeving).
Voor aanbieders onder de Jeugdwet (met uitzondering van solistisch werkende beroepsbeoefenaren) gold al een jaarverantwoordingsplicht. Hierbij maakt het niet uit of u een bestaande of een nieuwe zorgaanbieder bent. In dat geval dient u wel te voldoen aan de jaarverantwoordingsplicht op basis van de Jeugdwet. Het aanleveren dient vóór 1 juni van het volgende boekjaar plaats te vinden. Dus de jaarverantwoording over 2022 diende u vóór 1 juni 2023 te hebben voldaan.
Dit geldt ook voor leden die voorheen al een Wtzi-vergunning hadden en voor nieuw opgerichte zorgaanbieders (oprichtingsdatum vanaf 1 januari 2022) die voor 1 juni jl. al hun jaarverantwoording hadden moeten aanleveren. Voor deze groep geldt de pauzeknop dus niet; deze groep moet de jaarverantwoording wel indienen.
We hebben aan het CIBG de vraag voorgelegd of de pauzeknop ook geldt voor (bestaande en nieuwe) praktijken die zowel zorg onder de Zorgverzekeringswet als jeugdhulp onder de Jeugdwet verlenen. Het antwoord daarop is helaas nog niet duidelijk.

Ook interessant

LVVP reageert op wetvoorstel bevorderen contractering

De LVVP ziet grote bezwaren tegen de invoering van dit wetsvoorstel.

Lees meer

ELC vraagt aandacht voor stapeling administratieve lasten bij zorgdebat Tweede Kamer

Onze inzet: reparatiewetgeving voor de disproportionele administratieve belasting van kleine zorgaanbieders.

Lees meer