SVR en SBG gaan op in Akwa GGZ

SVR en SBG gaan op in Akwa GGZ

17-12-2018 Print

Akwa GGZ en het verzamelen van data

Zoals u inmiddels weet, is er een nieuw kwaliteitsinstituut opgericht: alliantie kwaliteit in de ggz (Akwa GGZ). Stichting benchmark ggz (SBG) en SVR -als aanleverstraat- houden op te bestaan. Akwa GGZ zet in op kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de geestelijke gezondheidszorg. Dat doet ze met de (door)ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, -registraties en -metingen en de ondersteuning bij de implementatie daarvan. Patiënten, hun naasten en professionals hebben hierbij de regie. De LVVP vindt dit een goede zaak; hiervoor heeft zij altijd gestreden.

Met de oprichting van Akwa GGZ wordt ook een aan haar verbonden technische organisatie opgericht: GGZ Dataportaal. Deze nieuwe organisatie gaat de bekende registraties bundelen en neemt een deel van de werkzaamheden c.q. technieken over. Met één principieel verschil: Akwa GGZ hanteert het uitgangspunt dat de uitdrukkelijke, expliciete toestemming van de patiënt voorwaarde is voor het verzamelen en verwerken van data. Ook dat vindt de LVVP een goede zaak; de LVVP heeft hier altijd voor gepleit. Akwa GGZ gaat u hierover verder uitgebreid informeren, net als SVR dat binnenkort zal doen.

 

LVVP adviseert om switch voor doorlevering aan SBG niet om te zetten

SVR zal u binnenkort per brief benaderen met informatie over de vervolgstappen en technische doorontwikkeling. Daarnaast bevat de brief een passage over de aanlevering van ROM-data aan SVR/SBG. Het uitgangspunt voor het handelen van SVR is dat alle data die bij SVR is gebufferd (dat wil zeggen: data die wel aan SVR is geleverd, maar die nog niet zijn doorgeleverd aan SBG), wordt vernietigd. SVR zal u de mogelijkheid bieden gebufferde data door te leveren; hiervoor dient u de switch op ‘doorleveren’ te zetten. De LVVP adviseert u om dit niet te doen. U bent verantwoordelijk voor de gegevens die u aanlevert bij SBG/SVR; de privacy daarvan is onvoldoende gewaarborgd. Doorgaans zijn de data zonder toestemming verkregen en in gevallen waarbij wel toestemming is verkregen, is onduidelijk of de toestemming op de juiste wijze en met de juiste informatie tot stand is gekomen. De LVVP handhaaft daarom het advies om geen ROM-data aan te leveren aan SVR/SBG en de switch niet om te zetten naar ‘doorleveren’. In de nabije toekomst zal Akwa GGZ met nieuwe instructies komen over gegevens die aan Akwa c.q. GGZ Dataportaal kunnen worden geleverd.

 

Ook interessant

Nieuwe regelgeving 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de nieuwe regelgeving voor 2019 vastgesteld.De beleidsregels voor producten in de generalistische basis-ggz zijn niet ...

Lees meer

Nieuwe zorgclustermodel uitgesteld

De invoering van het nieuwe zorgclustermodel in 2020 is niet haalbaar, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een brief aan staatssecretaris ...

Lees meer