Uitleg NZa over rechten van patiënten bij wijziging polis of verzekeraar

Uitleg NZa over rechten van patiënten bij wijziging polis of verzekeraar

08-12-2022 Print

Ook de NZa heeft een position paper opgesteld naar aanleiding van het debat over de vrije artsenkeuze. Deze bevat nuttige informatie over de rechten van en informatieverstrekking aan patiënten wanneer u in 2023 geen contract meer heeft met de verzekeraar van uw patiënt(en) en/of wanneer patiënten in 2023 te maken krijgen met gewijzigde polisvoorwaarden voor ggz. Hieronder nemen we een deel van de tekst integraal over. We adviseren u deze tekst goed door te lezen.

“Belang van goede informatieverstrekking over ongecontracteerde zorg
Zorgverzekeraars moeten hun huidige en mogelijk toekomstige verzekerden goed informeren over de kenmerken van een zorgverzekering. Juist nu veel mensen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, is van belang dat zij niet worden geconfronteerd met onverwachte zorgkosten. Goede informatie over het zorgaanbod dat een zorgverzekeraar heeft gecontracteerd en de vergoedingspercentages voor ongecontracteerde zorg is daarom van groot belang. Helemaal als een zorgverzekeraar besluit met ingang van het nieuwe kalenderjaar polisvoorwaarden te veranderen. Ook op zorgaanbieders rust de plicht om patiënten te voorzien van goede informatie. Voorafgaand aan de eerste afspraak moet de zorgaanbieder aan de patiënt laten weten of hij een contract heeft met de zorgverzekeraar van de patiënt, of de patiënt mogelijk een deel van de zorgkosten zelf moet betalen en wat het tarief is.”

“Situatie 1: zorgverzekeraar en zorgaanbieder sluiten geen nieuw contract
Als de zorgverzekeraar en zorgaanbieder besluiten om in 2023 geen nieuw contract met elkaar te sluiten, dan is wettelijk bepaald dat een verzekerde die onder behandeling is bij deze zorgaanbieder zijn behandeling mag voortzetten zonder te worden geconfronteerd met extra kosten (noot: Zvw, artikel 13, lid 5). De zorgverzekeraar zal (voor ten minste een jaar) de kosten van de lopende behandeling gewoon volledig moeten blijven vergoeden en mag de verzekerde niet dwingen naar een andere zorgaanbieder over te stappen. Als een zorgverzekeraar geen nieuw contract sluit of een contract voortijdig beëindigd vanwege onvoldoende kwaliteit van zorg of onrechtmatige besteding van zorggeld, dan is het natuurlijk wel van belang dat de zorgverzekeraar met de verzekerde in gesprek gaat over een passend alternatief.”

“Situatie 2: zorgverzekeraar vormt restitutiepolis om naar combinatiepolis en verlaagt vergoedingspercentage voor ongecontracteerde zorg
Als de zorgverzekeraar een restitutiepolis met ingang van het nieuwe kalenderjaar omvormt naar een combinatiepolis met een verlaging van het vergoedingspercentage voor ongecontracteerde zorg, dan geldt op dit moment geen wettelijke verplichting om de behandeling voor ten minste een jaar te blijven vergoeden tegen het oude vergoedingspercentage. Een verlaging van het vergoedingspercentage per 1 januari 2023 kan er in dat geval toe leiden dat patiënten midden in hun behandeling zelf moeten gaan bijbetalen. Het kan ook zijn dat zij zich genoodzaakt zien uit kostenoverwegingen over te stappen naar een andere zorgaanbieder die wel gecontracteerd is of dat zij ervoor kiezen over te stappen naar een andere zorgverzekeraar die wel een contract heeft met de betreffende zorgaanbieder. In het laatste geval moet de verzekerde zich op tijd, vóór 1 januari, realiseren dat het vergoedingspercentage verandert. Wij vragen ons met het oog op het belang van de verzekerde af of het verschil dat de wet maakt tussen situatie 1 en 2 wenselijk is.”

“Ongecontracteerde zorg en zorgplicht
De NZa is van oordeel dat voor een beperking van de vergoeding van ongecontracteerde zorg geen ruimte is als de zorgverzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht of de ingekochte zorg niet voldoet aan de normen voor tijdigheid, bereikbaarheid en/of kwaliteit. Als een verzekerde niet tijdig toegang kan krijgen tot een gecontracteerd alternatief, dan voldoet de zorgverzekeraar namelijk niet aan zijn zorgplicht. In dat geval mag het vergoedingspercentage voor de verzekerde niet onder de 100% komen.”

“Tot slot, de NZa heeft de signalen over het voornemen van meerdere zorgverzekeraars om per 1 januari 2023 ongecontracteerde aanbieders van GGZ en Wijkverpleging niet meer 100% te vergoeden in onderzoek. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de zorgverzekeraars zich niet houden aan de relevante wet- en regelgeving, dan zal de NZa optreden.”

Ook interessant

LVVP doet beroep op Tweede Kamer om vrije artsenkeuze te behouden

Tijdens het rondetafelgesprek hebben we de Kamerleden dringend opgeroepen om de feiten te checken!

Lees meer

Forse afname aantal zuivere restitutiepolissen in 2023

Voor u is van belang dat u uw patiënten informeert over mogelijke financiële consequenties als gevolg van vera

Lees meer