Welke eisen worden gesteld aan de verwijsbrief?

Welke eisen worden gesteld aan de verwijsbrief?

22-10-2018 Print

 

Nieuwe verwijsafspraken per 1 april 2017

Met ingang van 1 april 2017 is voor een verwijzing van de generalistische basis-ggz (gb-ggz) naar de gespecialiseerde ggz (g-ggz) -of andersom- geen (door)verwijzing van de huisarts of andere verwijzer meer nodig. Geef wel aan de huisarts door dat u verwijst en waarom, mits de cliënt daar toestemming voor geeft. In de verwijzing dient u in ieder geval uw agb-code op te nemen.

 

Voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) is bij verwijzen het volgende van belang:

 

 • u hebt voor elk product een (nieuwe) verwijzing nodig, m.u.v. het product chronisch;
 • als er opnieuw een product chronisch wordt geopend, is hiervoor geen nieuwe verwijzing nodig; een onderbouwde melding binnen 30 dagen aan de huisarts volstaat.

 

Voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz) zijn de volgende punten bij verwijzen van belang:

 

 • voor een eerste (initiële) dbc is een verwijzing nodig;
 • voor een vervolg-dbc is geen verwijzing nodig;
 • voor een vervolg-dbc,  die u alsnog binnen 365 dagen opent na afsluiting van de voorgaande dbc, geeft u wel een melding aan de huisarts binnen 30 dagen;
 • als de diagnose wijzigt en u weer een initiële dbc in plaats van een vervolg-dbc opent, meld u de gewijzigde diagnose binnen 30 dagen aan de huisarts.

 

Let op: u mag alleen melden aan de huisarts als de patiënt hiervoor toestemming geeft. Noteer de gegeven toestemming in het dossier. Voor zowel de doorverwijzing zelf als de melding aan de huisarts geldt dat u deze dient op te nemen in het patiëntendossier.

 

U mag pas starten met behandelen als er een verwijzing is. De verwijzing heeft een geldigheidsduur van 9 maanden. Dit betekent dat binnen 9 maanden nadat de verwijzing is afgegeven het eerste patiëntcontact met de ggz-behandelaar moet hebben plaatsgevonden. Als dat niet is gebeurd en er is nog wel behoefte aan ggz, is hiervoor een nieuwe verwijzing nodig.

 

De nieuwe, vereenvoudigde afspraken over verwijzen naar en binnen de ggz zijn na te lezen in:

 

 

Verwijsbrief
De behandeling kan pas gestart worden na een verwijzing. In de bovengenoemde verwijsafspraken staat vermeld dat de verwijsbrief van de huisarts moet voldoen aan de NHG-richtlijn informatie-uitwisseling huisarts-ggz. De papieren verwijsbrief dient opgemaakt te zijn volgens deze zogenaamde ‘envelop’ van de NHG. Zie voor meer informatie ook de hierboven genoemde bijlage met veel gestelde vragen.

 

Op de verwijsbrief moet in ieder geval staan:

 

 • de agb-code van de verwijzer staan (en indien afwijkend van verwijzer: naam contactpersoon, specialisme en telefoon);
 • dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM benoemde psychische stoornis; een DSM-IV/5 code hoeft niet, maar mag wel;
 • het echelon: betreft het een verwijzing voor een behandeling in de gb-ggz* of verwijzing voor een behandeling in de g-ggz;
 • of het al dan niet gaat om een heraanmelding voor de ggz.

 

* De huisarts hoeft bij een verwijzing naar de gb-ggz geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven. Hij hoeft dus niet aan te geven of een cliënt een kort, middel, intensief of chronisch traject nodig heeft. Die indicatie geeft u als ggz-professional zelf.

 

Er kan zowel een papieren verwijsbrief als digitale verwijsbrief gebruikt worden. Een papieren verwijsbrief kan eventueel gescand worden en opgeslagen worden en kan daarna vernietigd worden.

 

Wat kunt u doen als de verwijsbrief niet klopt?

Is de verwijsbrief niet volledig ingevuld of bevat deze fouten? Zoals bijvoorbeeld het ontbreken van het echelon waarnaar verwezen wordt of het vermoeden van een DSM-stoornis. Vraag dan schriftelijk (papier of digitaal) de ontbrekende informatie op, uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat gestart wordt met de behandeling. De verwijzer levert binnen een termijn van 30 dagen de aanvullende/ontbrekende informatie aan de zorgaanbieder. Een afschrift van dit schrijven bewaart de zorgaanbieder in het dossier van de patiënt. Hiermee heeft de zorgaanbieder alles gedaan wat in zijn macht ligt om de verwijzing volledig te maken en kan die worden beschouwd als zijnde een volledige verwijzing. Ook als na 30 dagen dus geen reactie is ontvangen van de verwijzer, kan een behandeling gedeclareerd worden.

 

Beperkte verwijsbrief bij formele controle

Een zorgverzekeraar kan bij een formele controle nagaan of het tarief dat door een zorgaanbieder voor een prestatie in rekening is gebracht, een prestatie betreft die tot het verzekerde pakket van die persoon behoort. In dat kader kan de zorgverzekeraar een of meer verwijsbrieven bij u opvragen. Bij formele controle mag dit alleen een ‘beperkte verwijsbrief’ zijn, met de volgende gegevens:

 

 • naam en bsn van de patiënt;
 • type behandelaar waarnaar wordt verwezen;
 • naam, functie en agb-code van de verwijzer;
 • datum afgifte verwijsbrief.

 

Vanwege uw beroepsgeheim moet u als ggz-professional de medische gegevens over uw patiënten bij een formele controle door een zorgverzekeraar verwijderen, omdat u anders de privacy van de patiënt zou schenden!

Ook interessant

FAQ over kostprijsonderzoek NZa

De vooraankondiging van het kostprijsonderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat uitvoeren, heeft tot verwarring geleid bij onze leden. Inmiddels ...

Lees meer

Informatie voor cliënten over privacy

De LVVP heeft in samenwerking met een deskundig jurist een document opgesteld waarin helder wordt uitgelegd hoe de vrijgevestigd ggz-professional ...

Lees meer