Wtza: wel of geen interne toezichthouder? Regel dit uiterlijk vóór 2024!

Wtza: wel of geen interne toezichthouder? Regel dit uiterlijk vóór 2024!

29-06-2023 Print

Verleent u met meer dan tien zorgverleners zorg binnen de Zorgverzekeringswet? Én heeft u een psychiater in dienst of als onderaannemer? Dan dient u het intern toezicht uiterlijk vóór 2024 geregeld te hebben!

De Wtza kent verschillende onderdelen: meldplicht, jaarverantwoordingplicht, vergunningsplicht en de plicht om een interne toezichthouder te hebben. Voor de meeste LVVP-leden zijn het melden, de jaarverantwoording en de vergunningsplicht van belang. Meer informatie hierover leest u in ons dossier over de Wtza (Mijn LVVP, alleen voor leden).

Een klein deel van de LVVP-leden moet daarnaast ook intern toezicht regelen. Dit betekent in de praktijk dat ze een Raad van Toezicht moeten oprichten. Hieronder leest u of dit ook voor u geldt en zo ja, wat u dan vóór 1 januari 2024 op orde moet hebben om aan deze Wtza-verplichting te kunnen voldoen.

Hoe weet u of u verplicht bent om een intern toezicht te regelen?
Als u één van onderstaande vragen met JA beantwoordt, is een interne toezichthouder verplicht.

  • Bent u met meer dan 25 zorgverleners (inclusief uitbesteding en inhuur)*?
  • Bent u met meer dan 10 zorgverleners én heeft u een psychiater** in dienst of als onderaannemer?

 

* Bij de telling van het aantal zorgverleners telt u alleen alle zorgverleners die in de Zorgverzekeringswet werken mee. Jeugdhulpverleners die werken op grond van de Jeugdwet tellen dus NIET mee! Uitbesteding van zorg telt ook mee. Een zorgverlener die parttime werkt, telt als één zorgverlener. Ook de zorgverleners van een onderaannemer die voor uw praktijk zorg verlenen, tellen mee. Medewerkers die geen zorg verlenen, zoals administratieve medewerkers of stagiaires, tellen niet mee.

** Het aantal uren dat u een psychiater inhuurt is niet van belang. Een halfuur of minder op jaarbasis is al voldoende om onder deze verplichting te vallen!

Start vandaag al met het inrichten van uw Raad van Toezicht!
Als de verplichting van intern toezicht voor u geldt, dan moet u per 1 januari 2024 over een intern toezicht beschikken. Dit betekent dat u in 2023 de volgende zaken moet regelen:

1. Het werven van ten minste drie interne toezichthouders.
Wacht hiermee niet tot het laatste moment, want het regelen kost tijd. Bovendien, als u te lang wacht, zijn alle geschikte toezichthouders straks allemaal bezet.
Let op: Als blijkt dat u én een interne toezichthouder dient te hebben én vergunningsplichtig bent, dan dient u bij uw vergunningsaanvraag de namen van uw interne toezichthouders te vermelden.

2. Het schriftelijk vastleggen van het interne toezicht (in reglement of statuten).
Bij niet-rechtspersonen (maatschap, VOF of eenmanszaak) moet uit een schriftelijke regeling (samenwerkingsovereenkomst of reglement) blijken dat aan de eisen die worden gesteld aan de interne toezichthouder is voldaan. Bij rechtspersonen (BV, NV,) moet dit uit de statuten blijken. Modelstatuten en reglementen intern toezicht zijn op de website van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) te downloaden.

Wat is de rol en de omvang van een Raad van Toezicht?
Het toezicht dat de Wtza voor kleinschalige zorginstellingen voorschrijft, is informeel. Het gaat om toezichthouders die met u meedenken, u adviseren en met u sparren. Een Raad van Toezicht behoedt u voor fouten op vlakken waar u zelf misschien minder verstand van heeft en werkt samen met u aan de kwaliteit van de zorg van uw praktijk . Een Raad van Toezicht moet ten minste uit drie natuurlijke personen bestaan.

Hoe vindt u mensen voor een Raad van Toezicht?
Het is raadzaam om onafhankelijke mensen te vragen met kennis van zaken die iets kunnen toevoegen aan uw praktijk. Het mogen geen werknemers zijn geweest in drie voorafgaande jaren, of mensen die bij u werkzaamheden hebben verricht. De wet schrijft namelijk voor dat de interne toezichthouders hun taken op kritische en onafhankelijke wijze uitvoeren. Ofwel: geen familie, geen vrienden of bekenden en geen zakelijke relaties.

Als u zelf (of via, via) geen geschikte kandidaten kunt vinden, kunt u interne toezichthouders werven via onder andere:

  • De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) heeft het platform ‘NVTZ Zoek+Vind’ opgericht. Dit is een matchingplatform dat kan helpen bij het vinden van toezichthouders. U betaalt een vast tarief per ingevulde vacature.
  • Via een bureau als Raadhuis Advies (zie hun folder).

 

Wat zijn de kosten van een Raad van Toezicht?
Er is geen vast minimum te bezoldigen bedrag voor een toezichthouder. In feite kunt u de hoogte van de vergoeding zelf vaststellen. Stel, u bezoldigt een toezichthouder met een bedrag van € 150,- per vergadering. Er zijn drie vergadering per jaar. Dan betaalt u in totaal jaarlijks voor drie toezichthouders € 1.350,-.

Wat zijn de gevolgen als u eind 2023 niet aan de eis van een interne toezichthouder voldoet?
Dat is nu nog niet te voorspellen. Misschien is het CIBG in het begin nog ruimhartig, maar zeker is dat niet. Zeker is wel dat deze wet er is en u eraan zult moeten voldoen om boetes en andere nadelige gevolgen te voorkomen.

Hulp nodig bij het organiseren van goed en passend intern toezicht?
Het regelen van het intern toezicht kan voor veel praktijken een grote uitdaging zijn. Door een subsidie van het Ministerie van VWS kunt u met hulp van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) in twee jaar tegen een geringe vergoeding uw interne toezicht regelen. De kosten voor dit tweejarige programma bedragen, tot het einde van de subsidie, in totaal 400 euro voor 2 jaar. Zie ook: NVTZ Ondersteuningsprogramma Wtza – intern toezicht voor zorgaanbieders.

Aanmelden voor het ondersteuningsprogramma kan via deze link. U kunt zelf uw startdatum bepalen.

Ook interessant

Praktijkwaarneming tijdens uw vakantie

Let ook op de mogelijke gevolgen voor de jaarverantwoordingsplicht in het kader van de Wtza.

Lees meer