Over de LVVP

Aanbeveling inspectie: sturen op verantwoord functioneren

Aanbeveling inspectie: sturen op verantwoord functioneren

04-02-2013 Print

NVVP gaat rol spelen in onderzoek en coaching

Afgelopen week is het rapport ‘Staat van de gezondheidszorg, op weg naar aantoonbaar verantwoord functionerende beroepsbeoefenaren in de zorg’  van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGz) verschenen. Als zorginstellingen, beroepsbeoefenaren en beroepsverenigingen investeren in de kwaliteit van zorgprofessionals, dan komt dit de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid ten goede, zo stelt de IGz. De inspectie heeft dit document opgesteld om bij te dragen aan het  ‘sturen op verantwoord functioneren’. Hiervoor is een cultuuromslag nodig naar het permanent willen verbeteren van de beroepsuitoefening als voorwaarde om disfunctioneren te voorkomen.  Primair is het de verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar zelf om goed te functioneren en zich toetsbaar op te stellen. De Inspectie is van mening dat beroepsbeoefenaren verplicht moeten worden om deel te nemen aan visitaties of andere vormen van intercollegiale toetsing.  In visitaties moeten alle beroepscompetenties beoordeeld worden, zowel op individueel als op groepsniveau, met input uit verschillende disciplines als ook van de patiënt. Als een beroepsbeoefenaar de aanbevelingen of verbeterprogramma’s die hieruit voortvloeien negeert, zouden daar consequenties aan verbonden moeten worden. Daarnaast zouden er meer inhoudelijke eisen gesteld moeten worden aan herregistratie.

Extra aandacht voor solopraktijken
De inspectie vraagt extra aandacht voor solopraktijken. Juist daar is de kans groter dat iemand langdurig onopgemerkt niet goed functioneert.

Tevens moet er bij zowel beroepsopleidingen als na- en bijscholing voldoende aandacht zijn voor zelfreflectie, effectieve feedback, transparantie, het afleggen van verantwoording en veilig melden. Bovendien dienen de beroepscompetenties toetsbaar te worden gemaakt.

Volgens de inspectie kunnen ook de verzekeraars bijdragen door alleen contracten te sluiten met beroepsbeoefenaren die aantoonbaar competent zijn en verantwoord functioneren (‘fit to practice’). Het optreden bij mogelijk disfunctioneren ziet de inspectie als sluitstuk. Zij neemt maatregelen als er sprake is van disfunctioneren en er risico’s voor patiënten kunnen optreden. Door de hierboven genoemde verbeteringen zouden dit soort situaties voorkomen kunnen worden.

 

Fit to practice: NVVP gaat rol spelen in onderzoek en coaching bij disfunctioneren

In een recent eerste overleg bij de NVVP over bovengenoemd plan tot ‘sturen op functioneren’, heeft de inspectie de NVVP verzocht om te fungeren als onderzoeker en coach voor GGZ-professionals, waarvan de inspectie een melding heeft ontvangen over disfunctioneren. Dit betreft ook niet-leden. Het gaat erom dat er een onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om de betreffende BIG-geregistreerde zorgaanbieder bij te sturen, waarna een coachingstraject wordt uitgezet door een speciaal daarvoor getrainde visiteur van de NVVP. Via dit traject kan de betreffende behandelaar de status van 'fit to practice' hervinden. Dit plan sluit naadloos aan bij het al bestaande idee van het NVVP-bestuur om voor NVVP-leden een stappenplan op te stellen, aan de hand waarvan men een collega kan aanspreken bij een vermoeden van disfunctioneren. Deze ‘aanzeggingsplicht’ is vervat in de beroepscode, maar blijkt in de praktijk moeilijk te realiseren. De NVVP wil deze plicht handen en voeten gaan geven via een veilig en gedragen plan van aanpak en daarbij tevens een coachingstraject aanbieden, waarop het verzoek van de inspectie vooruitloopt.

Ook interessant