Over de LVVP

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

04-02-2015 Print

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw voorstel. De LVVP acht de afspraken van het bestuurlijk akkoord niet ingelost en gaat weer lobbyen voor een gelijk speelveld, evenwichtige machtsverhoudingen, transparantie en keuzevrijheid voor patiënten.

De Eerste Kamer stemde op 16 december in meerderheid tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, waarin het recht op vrije artsenkeuze is verankerd. Zorgverzekeraars zouden met de wetswijziging meer armslag krijgen bij de selectieve zorginkoop. De LVVP heeft beide Kamers steeds gewezen op de gevolgen van het schrappen van het hinderpaalcriterium bij de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. In het bestuurlijk akkoord zijn partijen destijds namelijk overeengekomen dat er sprake moet zijn van een gelijk speelveld, evenwichtige machtsverhoudingen, transparantie en keuzevrijheid voor patiënten. Aan die voorwaarden is niet voldaan, aangezien er sprake is van een onevenredig grote marktmacht bij zorgverzekeraars.

 

Binnen de VVD en de PvdA ontstond direct na de stemming een flinke discussie. Die discussie breidde zich uit naar alle andere politieke partijen en ook de Tweede Kamer. Na een aantal dagen bood premier Rutte, via een brief aan de Kamer de oplossing. Het enigszins aangepaste wetsvoorstel wordt opnieuw aan de Tweede Kamer voorgelegd. Een datum voor het debat is nog niet gepland.

 

Indien de Tweede Kamer hiermee instemt, buigt de Eerste Kamer zich opnieuw over de wet. Stemt de Eerste Kamer opnieuw tegen, dan is Rutte voornemens de wet alsnog te wijzigen en in te voeren via een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Deze route roept bij veel politieke partijen terecht staatsrechtelijke vragen op. 

De LVVP heeft haar lobbyactiviteiten tegen dit wetsvoorstel weer opgepakt, vanwege de bovengenoemde niet gerealiseerde afspraken in het bestuurlijk akkoord.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer