Over de LVVP

Actal: regeldruk in de zorg is fors toegenomen

Actal: regeldruk in de zorg is fors toegenomen

04-02-2015 Print

Doordat een uniforme werkwijze bij toezichthouders en verzekeraars ontbreekt, nemen de administratieve lasten voor zorgaanbieders fors toe. Dat schrijft Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, in een brief aan VWS. Minister Schippers vroeg Actal te kijken naar het effect van het Kwaliteitsinstituut op de vermindering van de regeldruk in de zorg. Het Kwaliteitsinstituut is nog maar een jaar actief, maar er zijn al enige effecten zichtbaar.

De boodschap van Actal komt op het moment dat vanuit verschillende delen van de zorg klachten komen over de toenemende bureaucratische lasten. Uit een vorig jaar verschenen internationale vergelijking blijkt dat de administratieve kosten in Nederlandse ziekenhuizen de een na hoogste ter wereld zijn. De administratieve lasten maken hier bijna 20 procent uit van alle ziekenhuisuitgaven. Alleen in de Verenigde Staten liggen de bureaucratische kosten hoger (ruim 25 procent van alle ziekenhuisuitgaven). Het onderzoek, dat gepubliceerd is in het blad Health Affairs, wijst uit dat zorgstelsels die minder marktgeoriënteerd zijn, zoals in Canada en Schotland, minder administratieve lasten kennen. In Canada en Schotland liggen de administratieve lasten rond 12 procent van alle ziekenhuiskosten.

 

Afname kwaliteitsindicatoren

Het Kwaliteitsinstituut heeft in zijn eerste jaar 20 procent van de verplichte kwaliteitsindicatoren weten te schrappen en bijbehorende vragenlijsten opgeschoond. Het instituut heeft daarvoor veel standaarden en richtlijnen getoetst en deze in een register opgenomen. In dit register staat welke informatie en gegevens zorgaanbieders verplicht moeten leveren. Actal constateert dat de standaarden uit de ggz-sector in het register ontbreken. Ook dekken de getoetste standaarden niet het gehele domein van de zorg. 'Dat is wel nodig om ook in de ontbrekende standaarden het aantal indicatoren terug te brengen en de vragenlijsten op te schonen.'

 

Vooralsnog geen verbetering

Hoewel het Kwaliteitsinstituut het aantal indicatoren heeft teruggedrongen, is er voor de zorgaanbieders geen verbetering opgetreden. De getoetste standaarden zorgen slechts voor een zeer klein deel van de registratie en verantwoordingslasten. Daarnaast is er namelijk nog een uitgebreide en parallelle uitvraag van gegevens door zorgverzekeraars, IGZ, NZa, DICA, Mediquest en de brancheorganisatie van verzekeraars. Al deze partijen vragen de gegevens op verschillende manieren op. Juist daardoor ervaren zorgaanbieders administratieve druk. 'Per saldo betekent dit dat er op dit moment nog geen verbetering voor zorgaanbieders is opgetreden.'

 

Zeven verbeteradviezen

Om de regeldruk in de zorg verder terug te dringen, geeft Actal in het rapport zeven adviezen.

  • Standaardiseer de uitvraag van gegevens om de parallelle uitvraag van gegevens terug te dringen.
  • Om de afname van regeldruk meer richting te geven, is het belangrijk dat er een meetbare netto doelstelling komt. De activiteiten van het Kwaliteitsinstituut kunnen daardoor goed gemeten worden.
  • De toetsingscriteria in het 'Toetsingskader Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten' geven geen oordeel over regeldruk. De weging van regeldruk is daardoor onvoldoende transparant. Om daar verandering in te brengen stelt Actal criteria voor.
  • Regel een aantal 'vreemde ogen' (governance) die meekijkt met de borging en weging van regeldrukeffecten.
  • De meldingsprocedure voor wijzigingen in standaarden en meetinstrumenten moet aangepast worden. De Zorgverzekeringswet legt momenteel niet vast hoe deze veranderingen aangeboden moeten worden en dat biedt te veel ruimte voor eigen invulling.
  • Laat zo snel mogelijk de gegevensuitvraag ten behoeve van standaarden en meetinstrumenten aansluiten op de registratie van gegevens aan de bron. Daarbij is het verstandig om samen te werken met alle andere organisaties, zoals zorgverzekeraars, NZa en IGZ. In de toekomst kunnen de gegevens uit de bronregistratie dan volstaan.
  • Tot slot: onderzoek bij de evaluatie over twee jaar de praktische toepasselijkheid, hanteerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de standaarden voor professionals.

 

Eerder onderzoek onder vrijgevestigde ggz-aanbieders

We constateerden al eerder dat de administratieve lasten voor de vrijgevestigde ggz-professional de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. Onderzoeksbureau SIRA deed hier in 2014 al onderzoek naar; ook de LVVP werkte hieraan mee. Het resultaat lekte uit via een artikel in Het Financieel Dagblad en was schokkend: de lasten bleken minstens 30% van de werkzaamheden te betreffen.

De LVVP hecht grote waarde aan het terugdringen van de regeldruk, zodat de ggz-professional meer tijd kan besteden aan zijn core business: het verlenen van zorg.

Wordt vervolgd!

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer