Over de LVVP

‘Andere gespecificeerde stoornis’ blijft verzekerde zorg

‘Andere gespecificeerde stoornis’ blijft verzekerde zorg

04-02-2016 Print

Minister Schippers heeft de Tweede Kamer op 15 januari het rapport ‘Herziening rapport DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering, onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’ gestuurd. “Het traject heeft geleid tot een herzien standpunt: de classificatie ‘Andere gespecificeerde stoornis’ moet net als bij de stoornissen NAO uit de DSM-IV toegang geven tot de verzekerde geneeskundige ggz”, aldus de minister. De LVVP heeft in de consultatiefase haar steentje bijgedragen aan dit succes!

De minister geeft verder aan dat zij haar standpunt aangaande de toepassing van DSM-5 voor de afbakening van het verzekerd basispakket voor wat betreft de ggz-aanspraken separaat aan de Kamer zal sturen. “Ik beraad mij hier nog op en wil daarbij ook de eventuele implicaties voor de registratie- en declaratiesystematiek voor de ggz in ogenschouw nemen”, aldus de minister.

Voorwaarden voor gepast gebruik van zorg bij ‘Andere gespecifieerde stoornis’
“Op basis van de bevindingen in het vervolgtraject met partijen constateren we dat er in het geval van een classificatie ‘Andere gespecifieerde stoornis’ voldaan wordt aan de definitie van een stoornis, en dat het niet gaat om patiënten met subklinische problemen. Uit de cijfers blijkt dat het gaat om een aanzienlijk aantal patiënten en dat een deel van deze patiënten lijdt onder een behoorlijke ziektelast, waarvoor zorg vanuit de geneeskundige ggz aangewezen is. Om het houvast ten aanzien van deze groep stoornissen te vergroten en gepast gebruik te bevorderen, hebben we een aantal voorwaarden gesteld, waaronder aandacht voor deze stoornissen in de te ontwikkelen kwaliteitsstandaarden ggz. Dit wordt opgepakt door het veld. Daarnaast evalueert het Zorginstituut de gevolgen van de invoering van de DSM-5 (met bijzondere aandacht voor de Andere gespecificeerde stoornissen.”

DSM-5 brengt geen wijzigingen in het zorgpakket
“De classificaties ‘Andere gespecificeerde stoornissen’ worden op basis van de DSM-IV, onder de noemer ‘stoornissen NAO’, ook tot de geneeskundige ggz gerekend. Door het advies te herzien, treedt op dit punt dus geen wijziging op bij de overgang van DSM-IV naar DSM-5. En van deze herziening verwachten we geen gevolgen voor de eerder getrokken conclusie, namelijk dat de invoering van de DSM-5 geen wijzigingen van het verzekerde pakket tot gevolg zal hebben. Immers, een nieuw classificatiesysteem leidt niet tot nieuwe psychische aandoeningen of nieuwe interventies.”

Op zoek naar een betere basis voor de geneeskundige ggz
“Tot slot merken we nogmaals op dat de DSM-classificatie als basis voor de toegang tot de geneeskundige ggz zijn beperkingen kent. Dit heeft onze aandacht en we gaan met het veld in gesprek over mogelijkheden om te komen tot een betere basis”, aldus de minister.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer