Over de LVVP

‘Toestemming patiënt vereist voor inzage in medisch dossier’

‘Toestemming patiënt vereist voor inzage in medisch dossier’

04-02-2015 Print

Kamerleden Pia Dijkstra en Vera Bergkamp zijn van mening dat zorgverzekeraars vooraf altijd toestemming moeten vragen aan een patiënt om inzage te krijgen in diens medisch dossier. De D66-politici hopen zo de privacy van de Nederlandse verzekerden beter te waarborgen. Zij riepen minister Schippers dan ook op een wetswijziging voor te leggen aan de Tweede Kamer. De LVVP steunt deze oproep van harte!

Beide Kamerleden deden deze oproep tijdens het Kamerdebat over de begroting 2016 van het ministerie van VWS. Dijkstra en Bergkamp vinden dat de ‘privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim zwaarder moeten wegen dan rechtstreekse inzage in het patiëntendossier door zorgverzekeraars, om zorgaanbieders te controleren’. Want alleen onder strikte voorwaarden mogen zorgverzekeraars medische gegevens van verzekerden inzien om de geleverde zorg te kunnen controleren op rechtmatigheid en doelmatigheid: de materiële controle. In de Regeling Zorgverzekering is geregeld dat zorgverleners alleen persoonsgegevens hoeven te verstrekken als een zorgverzekeraar serieuze vermoedens heeft van onrechtmatig of ondoelmatig handelen. Aanvullend onderzoek moet zich vervolgens concentreren op het vaststellen van fraude of oneigenlijk zorggebruik. In een eerdere nieuwsbrief van de LVVP kunt u uitgebreid lezen wat materiële controle behelst en wat uw positie daarin is als zorgaanbieder.
Schippers reageerde in het debat afwijzend op het pleidooi van Dijkstra en Bergkamp, omdat het vooraf toestemming vragen aan patiënten voor het inzien van hun medisch dossier leidt tot ‘een zeer grote administratieve belasting voor alle betrokken partijen, met ongewenste gevolgen’. De minister zegde wel toe dat zij binnenkort een overzicht naar de Tweede Kamer stuurt met de ‘strikte regels’ waar zorgverzekeraars op dit punt aan gebonden zijn. Dijkstra en Bergkamp waren in eerste instantie van plan hun voorstel in te dienen in de vorm van een motie, maar in afwachting van de brief van Schippers besloten zij de motie aan te houden.

 

LVVP steunt oproep
De LVVP heeft de Kamerleden laten weten hun oproep aan de Kamer van harte te ondersteunen en hen verzocht ook onze punten van zorg aan de minister kenbaar te maken. De ervaring heeft immers geleerd dat zorgverzekeraars zich niet houden aan de strikte voorwaarden voor het opvragen van medische informatie. De LVVP vindt het zeer onwenselijk dat de zorgaanbieder zijn medisch beroepsgeheim en de patiënt zijn recht op privacy moeten bevechten via procedures.

 

Schending privacy in jeugd-ggz: uitzending De Monitor 22 november
Ook in de jeugd-ggz gaat er veel niet goed als het gaat om medisch vertrouwelijke informatie. Het programma De Monitor van de KRO/NCRV besteedt er op 22 november een uitzending aan.
We hebben over deze kwestie brieven gestuurd aan staatssecretaris Van Rijn. Zijn recente reactie aan ons kunt u hier lezen. Wij vinden het met name schokkend wat Van Rijn zegt over de bevoegdheid van gemeenten om te oordelen over vervolgbehandelingen. Gemeenten gaan daarmee op de stoel van de professional zitten. Wij zullen Van Rijn daarom opnieuw een brief sturen waarin we onderbouwd aangeven dat deze bevoegdheid onacceptabel is.
Daarnaast zijn wij ook van mening dat uitsluitend ambtenaren die gehouden zijn aan het medisch beroepsgeheim inzage mogen hebben in de persoonsgegevens. Dit maken wij op alle relevante overlegtafels kenbaar en zullen dat ook nogmaals schriftelijk melden aan Van Rijn. Wordt vervolgd!

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer