Over de LVVP

Akkoord over aanpak wachttijden ggz

Akkoord over aanpak wachttijden ggz

04-02-2017 Print

Uit de media hebt u kunnen vernemen dat de wachtlijsten in de ggz sterk in de belangstelling staan vanwege soms schrijnende situaties. De minister heeft gemeend dat het belangrijk is dat betrokken partijen hierover afspraken maken. Recentelijk hebben partijen in de ggz, patiëntenorganisatie Mind, Zorgverzekeraars Nederland en VWS dan ook een akkoord gesloten om de wachttijden in de ggz aan te pakken. Uit de marktscan van de NZa kwam naar voren dat de wachttijden mede een gevolg zijn van onvoldoende samenwerking, tekortschietende organisatie, onvoldoende specifieke behandelcapaciteit en onvoldoende zorg op de juiste plek. Op aandringen van de LVVP komt er nog nader onderzoek naar de effecten van de omzetplafonds op de wachttijden bij vrijgevestigde ggz-professionals.

Alle partijen concluderen dat:
–  het maatschappelijk niet acceptabel is dat er wachttijden zijn in de ggz, die langer zijn dan de Treeknormen;
–  de urgentie om dit probleem zo spoedig mogelijk aan te pakken hoog is en zij zich maximaal inspannen om dit op te lossen;
–  het probleem meervoudig is en dat daarom een meervoudige aanpak noodzakelijk is. Acties zijn in ieder geval nodig op het terrein van organisatie, samenwerking, capaciteit en het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen.
 
Afspraken
Op basis van deze conclusies spreken partijen af om de wachttijden in de ggz uiterlijk 1 juli 2018 binnen de Treeknormen te krijgen met de eerste resultaten voor het einde van 2017. Daarbij richten partijen zich bij voorrang, maar niet exclusief, op de aanpak van wachttijden bij mensen met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperkingen. Veelal is daar gespecialiseerde behandeling voor nodig die soms lokaal maar vaak ook bovenregionaal beschikbaar moet zijn. Daarbij dient voorkomen te worden dat er wachttijden bij andere doelgroepen ontstaan.
Knelpunten die partijen gedurende het traject tegenkomen zullen zo nodig nader worden geanalyseerd en van oplossingen worden voorzien.
 
Oplossingen
Oplossingen moeten onder andere gezocht worden in verruiming van de opleidingscapaciteit, inzet van e-health, goed benutten van beschikbare capaciteit, terugdringing van praktijkvariatie en vergroten van transparantie. Verder dient er meer samenwerking in de ggz te komen over de segmenten en domeinen heen. Hiervoor is nog meer up-to-date inzicht nodig in de wachtlijsten/wachttijden. Ook dient de ambulante opbouw gestimuleerd te worden. Tot slot dient ook de acute ggz verbeterd te worden. Dit is zo een greep uit de oplossingen die partijen met elkaar hebben afgesproken.
 
Waarom de LVVP uiteindelijk toch tekende
Alhoewel er vraagtekens gezet kunnen worden bij de geschetste problemen en bijpassende oplossingen heeft de LVVP na lang onderhandelen besloten het akkoord toch te ondertekenen. Eerdere teksten leken te voorzien in exclusieve afspraken voor mensen met bovengenoemde aandoeningen. Vanuit professioneel oogpunt kon de LVVP daar niet achterstaan. Er kan bij de 'poort' geen voorkeursbehandeling plaatsvinden voor bepaalde doelgroepen. Ernst en urgentie zijn eerder criteria in het aannamebeleid van een professional. De tekst is hierop dan ook aangepast. Verder heeft de LVVP herhaaldelijk laten weten dat de inzet van onze leden bepaald wordt door de hoogte van de omzetplafonds. De tekst van het akkoord geeft hier geen enkele rekenschap van. VWS heeft de LVVP toegezegd dat in de ggz-monitor naar de ontwikkeling van de wachttijden die binnenkort door de NZa gaat worden uitgevoerd, onderzoek zal worden gedaan naar het effect van omzetplafonds bij vrijgevestigden op het ontstaan van wachtlijsten en of door de plafonds capaciteit voor wegwerken van wachtlijsten onbenut blijft. Deze toezegging was voor de LVVP doorslaggevend om het akkoord te ondertekenen.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer