Over de LVVP

Beleidsregel generalistische basis-ggz 2016 aangepast

Beleidsregel generalistische basis-ggz 2016 aangepast

04-02-2015 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regelgeving voor de generalistische basis-ggz voor 2016 vastgesteld. Alle wijzigingen ten opzichte van de huidige beleidsregel worden hieronder puntsgewijs weergegeven. De maximumtarieven komen in 2016 lager uit dan die in 2015. De NZa heeft hierbij een uitgebreide toelichting.

De wijzingen per 2016 op een rijtje:

  • Verwijzing niet meer nodig voor zelfbetalende patiënten

In de huidige beleidsregel gb-ggz is een verwijzing van de huisarts of andere hulpverlener opgenomen als voorwaarde om prestaties in de gb-ggz in rekening te kunnen brengen. Dat betekent dat een zorgaanbieder bij een patiënt zonder verwijzing geen prestatie in rekening mag brengen, ook niet als de patiënt de rekening zelf wil betalen. In de beleidsregel voor 2016 is geregeld dat de verwijzing alleen nog verplicht is als de patiënt aanspraak maakt op vergoeding door de zorgverzekeraar. Dat geldt voor natura- én restitutiepolissen. Als de patiënt de behandeling echter zelf wil betalen – en achteraf ook niet gaat declareren bij de verzekeraar – is de verwijzing dus niet meer nodig. Nogmaals, de verplichting tot verwijzing om voor vergoeding in aanmerking te komen staat in het contract dan wel de polis van de verzekeraar. Niet alleen verzekeraars moeten hun verzekerden hierover informeren, ook zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om patiënten hierop te wijzen. De verwijsbrief moet worden bewaard in het dossier van de patiënt.

  • In de aan te leveren Minimale Data Set (MDS) zijn drie items geschrapt: behandelcomponenten, totale directe tijd per behandelaar en totale indirecte tijd per behandelaar.
  • Er is mogelijk gemaakt dat behandeltrajecten ook voortijdig kunnen worden beëindigd op initiatief van de behandelaar.
  • Er is toegevoegd dat de startdatum van het behandeltraject bepalend is voor geldende regelgeving, de in rekening te brengen prestatie en tarief, het schadelastjaar en bij welke zorgverzekeraar de zorg in rekening wordt gebracht.
  • Er is toegevoegd dat de rechtmatigheidscontrole door zorgverzekeraars plaatsvindt door of onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur.
  • De verwijzing naar de OZP’s voor keuringen, rapporten en informatieverstrekkingen is verduidelijkt.
  • De verwijzing naar de beroepentabel ggz is gecorrigeerd.
  • Er is een definitie van de startdatum van een prestatie in gb-ggz toegevoegd.

Toelichtingen in de regelgeving zijn geactualiseerd en verduidelijkt.

 

Maximum NZa-tarieven in 2016

Door toepassing van reguliere indexatie vallen de NZa-tarieven per 2016 lager uit dan in 2015! De uitleg van de NZa: “Tarieven van de NZa zijn en worden geïndexeerd. Doel ervan is de zorgaanbieders te corrigeren voor de te verwachte inflatie. Hoe werkt het? Omdat bij de vaststelling van de tarieven voor het jaar 2015 het definitieve indexatiepercentage nog niet bekend is, wordt gewerkt met een voorlopig indexatiepercentage 2015 dat in het voorjaar van jaar 2014 bekend wordt gemaakt door het ministerie van VWS. In het voorjaar van 2015 wordt het verschil tussen de voorlopige index en de definitieve index vastgesteld. Dit wordt de ‘inhaal’ genoemd. De inhaal van het jaar 2015 wordt meegenomen in het tarief voor het jaar 2016. Er is dus geen sprake van een herijking van tarieven. Voor de tarieven gb-ggz 2016 geldt dit keer dat de incidentele inhaalcomponent een negatieve waarde heeft. De incidentele inhaalcomponent voor het jaar 2015 had een positieve waarde. Echter, deze positieve waarde is verwijderd als component van het tarief voor het jaar 2016. Ondanks een voorcalculatorisch indexpercentage van 0,75% voor 2016 heeft dit geleid tot lagere maximumtarieven in 2016 ten opzichte van 2015.”

Uit navraag door de LVVP blijkt dat dit feitelijk betekent dat het verschil tussen de voorcalculatieve en definitieve indexpercentages wordt verwerkt, inclusief het reeds te veel uitgegeven percentage vanaf het moment dat het tarief gold. Afhankelijk van de percentages kan dat negatief of positief uitpakken; in dit geval bleek dat negatief. De NZa beraadt zich op aanpassingen van dit ingewikkelde systeem.

 

Veelgestelde vragen en antwoorden (NZa)

Op de website van de NZa staat het document met veelgestelde vragen met antwoorden van de NZa. Toekomstige veranderingen zullen ook in dit document worden verwerkt, zodat de inhoud actueel en bruikbaar blijft.

 

Administratieve belasting nog te groot

De LVVP is over het algemeen tevreden met de voorgestelde aanpassingen. We beschouwen die echter slechts als een eerste begin. Want met het terugdringen van de administratieve lasten is nu een zeer beperkte start gemaakt door het schrappen van aan te leveren gegevens. Er wordt nog te veel verzameld zonder grondige reden of gezamenlijk draagvlak.

 

De beleidsregels zijn te vinden op Mijn LVVP.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer