Over de LVVP

Borging van privacy in de jeugd-ggz: op de goede weg

Borging van privacy in de jeugd-ggz: op de goede weg

04-02-2016 Print

De LVVP heeft via een internetconsultatie gereageerd op de conceptministeriële regeling Jeugdwet. We hebben aangegeven dat we veel waarde hechten aan de vraag wie de dossiergegevens mag inzien bij een materiële controle in de jeugd-ggz. We zijn van mening dat dit alleen mag gebeuren door iemand die gehouden is aan een medisch beroepsgeheim conform de wet BIG. Bij dossierinzage bij materiële controle gaat het erom dat degene die inzage heeft ter zake kundig is om de gegevens te kunnen interpreteren en dat er op zorgvuldige wijze met de patiëntgegevens wordt omgegaan.

In de conceptministeriële regeling lijkt dit goed beschreven te zijn -‘het college of een door het college aangewezen persoon verwerkt persoonsgegevens’-, maar de LVVP pleit er in haar reactie voor om daarbij aan te geven dat het een persoon betreft die gehouden is aan het medisch beroepsgeheim. De LVVP stelt het verder op prijs dat in de toelichting bij de regeling is opgenomen dat gemeenten nog onvoldoende doordrongen zijn van het belang van de privacybescherming van de jeugdigen. We adviseren VWS hieraan toe te voegen dat gemeenten geacht zijn de wet te kennen en daar ook strikt naar dienen te handelen.
Tevens vragen wij nogmaals aandacht voor de beschrijving van de producten en dbc’s in respectievelijk de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz. Nu worden deze termen in de regeling door elkaar gehaald.

Eveneens in het kader van de jeugd-ggz heeft de LVVP een brief naar de Tweede Kamer voor het debat over jeugdhulp op 30 juni.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer