Over de LVVP

Branchepartijen willen spelregels bij gebruik zorgstandaarden

Branchepartijen willen spelregels bij gebruik zorgstandaarden

11-01-2018 Print

De nieuwe zorgstandaarden worden in maart 2019 aan Zorginstituut Nederland (ZiNL) aangeboden ter opname in het kwaliteitsregister. In de afgelopen maanden is er binnen de ggz-sector enige onduidelijkheid ontstaan over de betekenis van deze opname in het register en wat e.e.a. mogelijk betekent voor met name de inkoop van zorg door zorgverzekeraars en gemeenten. De partijen die bij de zorgstandaarden betrokken zijn, hebben het ZiNL en de NZa in een brief om verheldering gevraagd.

Zorgaanbieders vrezen bijvoorbeeld dat er voor hen te weinig ruimte blijft om gemotiveerd van de standaarden af te wijken en maatwerk te leveren. Kwaliteitsstandaarden zouden een leidraad moeten zijn en geen standaard voor zorg. Zorgaanbieders zien graag geborgd dat standaarden gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn en dat oneigenlijk gebruik, zoals procesmatige verantwoording en overmatige controle, wordt voorkomen. In genoemde brief zijn de volgende vragen geformuleerd:

 

  • Wat is de juridische status van kwaliteitsstandaarden zodra zij zijn opgenomen in het register? Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?
  • Wat is de status van een in het register opgenomen zorgstandaard als deze niet tripartiet is ingediend? Welke rol vervult het Zorginstituut Nederland in dat geval?
  • Mogen zorgaanbieders om hen moverende redenen afwijken van de standaard en zo ja, welke consequenties heeft dit mogelijk voor de bekostigingsregels en de inkoop van zorg door financiers (zorgverzekeraars en gemeenten)? Zijn aan het afwijken van een standaard ook bepaalde voorwaarden verbonden en wat betekent dat dan weer voor de inkoop?
  • Wat is de relatie tussen (de inhoud van) een standaard die opgenomen is in het register en de duiding van verzekerde zorg?
  • Wat is de relatie tussen (de inhoud van) een standaard die opgenomen is in het register en het recht op zorg buiten de Zorgverzekeringswet om, bijvoorbeeld via de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning?
  • Welke regels zijn geldend voor de inkoop van zorg door financiers (zorgverzekeraars en gemeenten) zodra een kwaliteitsstandaard is opgenomen in het register. Zouden er gelet op de hiervoor geformuleerde zorgen geen aanvullende spelregels opgesteld moeten worden?
  • Zijn er in andere zorgsectoren al aanvullende spelregels geformuleerd?

 

De ondertekenaars van de brief namen allen deel aan de Agenda ggz Gepast Gebruik & Transparantie (AGGT): GGZ Nederland, Ineen, LVVP, Meer GGZ, MIND/LPGGZ, NIP, NVvP, P3NL en V&VN.  LHV en ZN participeren in het overleg, maar zijn formeel geen partij.

LVVP handhaaft opschorting autorisatie zorgstandaarden
Omdat er geen spelregels zijn verbonden aan de zorgstandaarden en omdat de kwaliteit ervan hier en daar te wensen overlaat, handhaaft het LVVP-bestuur zijn besluit tot opschorting van autorisatie ervan. Alle generieke modules en zorgstandaarden zijn al wel door de LVVP gelezen en becommentarieerd. In lijn met bovengenoemde brief hecht de LVVP er veel waarde aan dat er goede afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars om bijvoorbeeld te voorkomen dat afwijken van een zorgstandaard administratief te zwaar wordt opgetuigd. Gelet op de verantwoordingsdrang van verzekeraars is deze vrees niet onterecht. Ook mag afwijken van de zorgstandaard niet automatisch leiden tot afkeuren van de nota. Zodra hier spelregels over worden opgesteld, zal de LVVP tot autorisatie overgaan.
Wordt vervolgd!

Ook interessant

Kosten Geschillencommissie verhoogd met 21% btw

Eind 2017 heeft de Belastingdienst te kennen gegeven dat diensten van De Geschillencommissie per 1-1-2018 belast worden met 21% btw. Dat ...

Lees meer

Marcus Huibers wint Wim Trijsburgprijs voor Psychotherapie

Vrijdag 15 december ontving prof. dr. Marcus Huibers de Wim Trijsburgprijs voor psychotherapie. De prijs voor wetenschappers werd tijdens de Dag ...

Lees meer