Over de LVVP

Commissie Meurs: hoofdbehandelaar ggz wordt regiebehandelaar

Commissie Meurs: hoofdbehandelaar ggz wordt regiebehandelaar

04-02-2015 Print

De hoofdbehandelaar in de ggz wordt vervangen door een regiebehandelaar die de zorg coördineert. De regiebehandelaar werkt op basis van een kwaliteitsstatuut dat branche-, beroeps- en patiëntenorganisaties moeten gaan ontwikkelen. Dat adviseert de commissie Meurs in haar advies van 18 mei jl. De LVVP heeft diverse malen input geleverd aan het advies en is blij met het uitgangspunt dat het patiëntperspectief leidend is.

Volgens de commissie is de hulpverlening in de ggz een collectieve aangelegenheid geworden, waarbij niet langer één persoon de eindverantwoordelijkheid heeft. In plaats van een hoofdbehandelaar kiest ze daarom voor een regiebehandelaar. Iedere hulpverlener die bij de behandeling is betrokken komt voor deze nieuwe rol in aanmerking, als hij of zij maar academisch is opgeleid (of een gelijkwaardige opleiding heeft gedaan), BIG-geregistreerd is, relevante werkervaring heeft en meedoet aan een vorm van intercollegiale toetsing. Voor sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen (spv’ers) maakt de commissie een uitzondering: hoewel niet academisch opgeleid, komen zij toch in aanmerking omdat velen ook nu al een coördinerende rol hebben. Hoe de zorg wordt verleend en wie waarvoor verantwoordelijk is, wil de commissie laten vastleggen in een bindend kwaliteitsstatuut ggz, op basis van het door branche-, beroeps- en patiëntenorganisaties op te stellen advies. Naast alle andere ggz-partijen gaat ook de LVVP hieraan meewerken. Het advies is van toepassing op zowel de gespecialiseerde ggz als ook de generalistische basis-ggz.

 

Perspectief van patiënt leidend in meer vraaggestuurde zorg

LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren reageerde onlangs op het advies van de commissie Meurs, waar de LVVP diverse malen input voor heeft geleverd. 'De commissie Meurs heeft een verstandig en doorwrocht advies afgeleverd. De LVVP is blij verrast met een veelzijdige en nuchtere kijk op de problematiek in de ggz. De commissie maakt hard dat de insteek van de Inspectie op het hoofdbehandelaarschap en de wijze waarop de zorgverzekeraars daarop hebben voortgeborduurd in hun beleid veel te eenzijdig en uitsluitend economisch bepaald is geweest.'

'De commissie adviseert afscheid te nemen van het begrip hoofdbehandelaarschap omdat het voorbijgaat aan zowel de multidisciplinariteit van veel hulpvragen als van het feit dat de vraag en de keuze van de patiënt centraal dienen te staan. De "regiebehandelaar is de behandelaar die het meest geëigend is, gegeven de zorgvraag en de voorkeur van de cliënt, de voorgestelde behandeling en de fase van het behandelingstraject', aldus de commissie.

De commissie heeft haar advies aangevlogen vanuit het patiëntperspectief. Dat betekent dat alle disciplines regiebehandelaar kunnen zijn, ook de gz-psycholoog en de psychotherapeut waar de hulpvraag psychologische zorg dan wel psychotherapie betreft. Daarmee zou het systeem veeleer vraag- dan diagnosegericht zijn, iets wat de LVVP al jaren bepleit.'

 'Een van de conclusies van de commissie is dat het zelf kunnen kiezen van de behandelaar een primair patiëntbelang is en dat dat in de bestuurlijke akkoorden is veronachtzaamd. Daarbij laat zij nadrukkelijk ruimte voor monodisciplinaire behandelingen in zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz door vrijgevestigden, mits de zorg is ingebed in een professioneel netwerk en is beschreven in een kwaliteitsstatuut. Dat houdt bijvoorbeeld in dat men een samenwerkingsovereenkomst sluit met andere zorgaanbieders, zoals een ggz-instelling om zo nodig te kunnen opschalen in geval van crisis, en met huisartsen en met collega's om de continuïteit van de zorg te waarborgen.
Het kwaliteitsstatuut kan fungeren als kwaliteitsinstrument, op basis waarvan zorgverzekeraars en gemeenten kunnen inkopen en zorgaanbieders kunnen laten zien dat zij zorg voor (complexe) patiënten goed georganiseerd hebben.'

 

Reactie minister

Minister Schippers reageert positief op het advies om een regiebehandelaar in te voeren in de ggz, zo blijkt uit de brief die de minister op 18 mei naar de Kamer stuurde. Maar de inzet van de spv’er als regiebehandelaar gaat haar te ver, omdat deze niet als zodanig in het BIG-register is opgenomen, waarmee de status niet controleerbaar is. De minister is wel erg te spreken over het voorgestelde kwaliteitsstatuut, waarin staat wie welke zorg verleent. De minister wil van dit document een voorwaarde maken voor het declareren.

 

Invulling kwaliteitsstatuut

Partijen gaan de komende periode hard aan het werk om invulling te geven aan het kwaliteitsstatuut. De eis van een kwaliteitsstatuut zal gelden voor alle echelons in de ggz.

Wordt vervolgd!

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer