Over de LVVP

Conceptmodel kwaliteitsstatuut ggz vordert

Conceptmodel kwaliteitsstatuut ggz vordert

04-02-2016 Print

Op 21 januari waren waarnemend voorzitter Hans Kamsma en directeur Judith Veenendaal wederom bij het bestuurlijke overleg over het conceptmodel kwaliteitsstatuut. Naast de LVVP waren ook LPGGz, NVvP, NIP, V&VN, Ineen, Meer ggz, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en VWS aanwezig. Het statuut regelt de onderlinge verhoudingen (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) van de bij individuele zorgprocessen betrokken zorgaanbieders en gaat met ingang van 2017 als voorwaarde fungeren om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg aan te mogen bieden.

Het aangeboden conceptmodel kwaliteitsstatuut is door minister Schippers positief ontvangen. Directeur-generaal Bas van der Dungen, die de minister in het overleg verving, benadrukte dat het een heel goed teken is dat de veldpartijen dit in gezamenlijkheid voor elkaar hebben gekregen.

Een aantal zaken in het conceptmodel moet nog worden uitgewerkt. Partijen voeren hierover tot medio februari intensief overleg. Na deze termijn dient een en ander te zijn afgerond, zodat het kwaliteitsstatuut ook meegenomen kan worden in de inkoopvoorwaarden voor 2017.

Zodra de tekst van het kwaliteitsstatuut definitief is, zullen we de LVVP-leden inhoudelijk informeren. We gaan hiervoor informatiebijeenkomsten organiseren. Het is goed om te realiseren dat het kwaliteitsstatuut gaat gelden voor alle ggz-aanbieders die zorg leveren binnen de Zorgverzekeringswet, gecontracteeerd én niet gecontracteerd!

Wordt vervolgd!

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer