Over de LVVP

Contracteerbeleid zorgverzekeraars 2017

Contracteerbeleid zorgverzekeraars 2017

04-02-2016 Print

Hoewel VGZ nog steeds van mening is dat het LVVP-kwaliteitsbeleid c.q. de LVVP-visitatie niet gelijkwaardig is aan het Keurmerk Basis GGZ van de Stichting KiBG, wil VGZ deze -tezamen met e-health- toch gelijk waarderen voor het jaar 2017. Dat betekent dat de LVVP-visitatie en gebruik van e-mental health in het VGZ-contract voor een opslag zorgen van 10% bovenop het basistarief van 80% van het NZa-tarief. Deze opslag geldt zowel voor de generalistische basis-ggz als voor de gespecialiseerde ggz. We zijn blij met dit besluit. Deze beslissing is voor VGZ reden om de contracteertermijn te verlengen tot 1 november 2016. Leden die reeds een contract met VGZ hebben afgesloten, kunnen hun aanvraag via het Vecozo-uitvraagportaal nog tot die datum bijstellen.

Begin september heeft het LVVP-bestuur over de kwestie de noodklok geluid en een kritische brief gestuurd naar het bestuur van VGZ. Hierop heeft VGZ gereageerd met een inkijk in zijn ambities ten aanzien van de kwaliteit van de zorg en de rol van VGZ daarin. VGZ heeft dit beleid reeds gecommuniceerd naar (potentiële) contractanten. We zetten de gesprekken met VGZ voort met het oog op de contractering voor 2018.

 

Zoals u weet, kunnen LVVP-leden die beschikken over een geldig visitatiecertificaat in aanmerking komen voor een vergoeding van 95% van het NZa-tarief voor het vrijgevestigdencontract 2017 in de generalistische basis-ggz. Na ons verzoek daartoe blijkt Zilveren Kruis niet bereid om de tariefverhoging te verruimen naar ook de gespecialiseerde ggz. De honorering geldt evenmin voor vrijgevestigden die een instellingscontract hebben afgesloten met Zilveren Kruis. We betreuren dit besluit van Zilveren Kruis, omdat alle LVVP-leden –ook degenen die gespecialiseerde ggz bieden en degenen met een instellingscontract- eenzelfde inspanningsverplichting hebben geleverd via het visitatietraject van de LVVP.

 

CZ kent in zijn inkoopbeleid voor de generalistische basis-ggz twee tariefopslagen: één voor het toepassen van e-health en één voor continue verbetering, ketensamenwerking en transparantie, waaronder ook de LVVP-visitatie wordt beschouwd. Beide worden gehonoreerd met elk 3%. Zorgverleners kunnen eenmaal voldoen aan een criterium en komen daarmee ook eenmaal in aanmerking voor de betreffende tariefopslag, niet tweemaal.
Net als Zilveren Kruis kent CZ geen tariefopslag toe aan gevisiteerde leden in de gespecialiseerde ggz, hoewel deze leden eenzelfde inspanningsverplichting hebben geleverd via het visitatietraject van de LVVP. Zoals eerder aangegeven, betreuren wij deze inconsequentie.
CZ stelt dat contractanten een afschrift van SVR dienen te uploaden in het VECOZO-uitvraagportaal. Dit lukt nog niet alle leden, omdat SVR een dergelijk document pas 4 weken na inschrijving/aanvraag toestuurt. Een groep leden beschikt nu dus nog niet over dit document. CZ en LVVP hebben hiervoor een pragmatische oplossing bedacht: een printscreen van het account volstaat en kan worden geüpload.

 

Termijn voor uploaden visitatiecertificaat

Bij de contracten van Zilveren Kruis, CZ en VGZ geldt dat contractanten in aanmerking kunnen komen voor de tariefopslag als men het certificaat van de LVVP-visitatie kan uploaden in het VECOZO-uitvraagportaal. Echter, niet alle leden beschikken op dit moment over het visitatiecertificaat; een groep leden rondt eind dit jaar de visitatie af. De LVVP is met genoemde verzekeraars in gesprek om hier een passende oplossing voor te bedenken.

VGZ heeft inmiddels laten weten akkoord te gaan met het voorstel dat het visitatiecertificaat per 1 maart 2017 aanwezig moet zijn. Het gaat VGZ namelijk niet om de exacte datum van 1 januari 2017, maar om het gegeven dat de visitatie met goed gevolg is doorstaan. VGZ zal de contracteermodule geschikt maken om de certificaten tot 1 maart 2017 te kunnen uploaden, dan wel op een andere wijze in zijn bezit te laten komen. Mocht certificering achterwege blijven, dan zal het contract daaraan aangepast worden.

 

Menzis benadert contractanten die in 2014 een overschrijding hadden van het normatieve uurtarief. Met het normatieve uurtarief bedoelt Menzis een vastgesteld bedrag van € 110,- als er sprake is van een behandeling in de gespecialiseerde ggz, en voor de generalistische basis-ggz de producten 1-3 € 96,- en product 4 € 89,-. De hoogte van de terugvordering berekent Menzis als volgt: de realisatie 2014 (de gedeclareerde behandelomzet) minus het aantal geregistreerde patiëntgebonden uren maal het normatieve uurtarief.

Menzis hanteert dit beleid al enige jaren, zowel voor de gb-ggz als de g-ggz. De LVVP heeft al diverse malen geageerd tegen dit beleid, immers, de NZa berekent op basis van kostprijzen een reëel bedrag voor een product of dbc. Met een normatief uurtarief geeft Menzis indirect aan de kostprijsonderzoeken van de NZa niet te onderschrijven. Ook staat dit beleid haaks op het feit dat er geen minimum aantal minuten is vastgesteld in een prestatie in de gb-ggz. Maar bovenal veroorzaakt dit beleid van Menzis  weer een administratieve last die naar onze mening echt onnodig, ongewenst en onuitvoerbaar is. Wij zijn dan ook not amused over dit beleid en hebben Menzis deze week opnieuw geïnformeerd over ons onderbouwde standpunt. Ook hebben wij Menzis verzocht, als zij dit beleid voortzetten, coulance toe te passen als er overschrijdingen plaatsvinden. Overigens hebben wij ook van enkele leden begrepen zich niet te herkennen in de gepresenteerde getallen van Menzis.
Het is goed te realiseren dat wij al voor 2014 hier een alert over hebben afgegeven. Ook in 2017 is deze norm weer in de contracten van Menzis opgenomen. Vaak denken aanbieders bij het tekenen van de contracten dat de soep niet zo heet wordt gegeten als deze wordt opgediend. Niets blijkt minder waar! Voor 2017 hebben we deze contracteis van Menzis dan ook opnieuw voorzien van een alert om bij stil te staan alvorens een contract te tekenen.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer