Over de LVVP

Convenant geschillencommissie zorgcontractering

Convenant geschillencommissie zorgcontractering

04-02-2016 Print

Op 2 juni jl. hebben zorgverzekeraars en diverse zorgpartijen, waaronder de LVVP, het convenant (met bijlage a, bijlage b, bijlage c en addendum) ondertekend waarmee een commissie in het leven is geroepen die geschillen oplost of beslecht die plaatsvinden in het contracteerproces van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het convenant is aangeboden aan minister Schippers. De onafhankelijke geschillencommissie -die voorziet in bemiddeling, bindend advies of arbitrage- is een van de maatregelen die de minister aankondigde in haar brief 'kwaliteit loont' van 6 februari 2015, met als doel een eventuele impasse in het contracteerproces te doorbreken en het contracteerklimaat te verbeteren.

Sinds eind 2015 zijn zorgverzekeraars en zorgaanbieders bezig geweest om deze maatregel uit te werken en te operationaliseren. Het vandaag ondertekende convenant komt tegemoet aan de uitgangspunten, waarover op 11 maart jl. instemming werd bereikt. De onafhankelijke geschillencommissie:

 

  •     ziet op contractuele én precontractuele geschillen
  •     is laagdrempelig
  •     voorziet in snelle, zorgvuldige procedures
  •     zet waar mogelijk in op mediation
  •     biedt ook een stevige juridische procedure voor juridisch complexe geschillen
  •     is betaalbaar voor vrijgevestigde zorgaanbieders
  •     gaat dit jaar al van start voor zorg onder de Zorgverzekeringswet.

 

De behaalde winst zit met name in het feit dat ook kwesties tijdens de precontracturele fase aanhangig kunnen worden gemaakt bij de geschillencommissie. Voorheen was procederen alleen mogelijk via de overheidsrechter en uitsluitend over geschillen ná contractering. De afhandeling van geschillen door de rechter kon bovendien lange tijd in beslag nemen. Last but not least hebben we met de eerstelijnspartijen een financiële tegemoetkoming bedongen voor de vrijgevestigde zorgaanbieder in de generalistische basis-ggz. De LVVP heeft die tegemoetkoming vervolgens ook bewerkstelligd voor de zorgaanbieders in de gespecialiseerde ggz.

 

Geschillen kunnen onder meer betrekking hebben op tarief, volumeafspraken, plafondafspraken, randvoorwaarden, afspraken buiten het contract om, algemene contractvoorwaarden, aanvullende contracteisen, maatwerkcontracten voor individuele situaties, maximumvergoedingen die de kosten niet dekken, afwenteling van prijsrisico’s op de zorgaanbieder, materiële controles, onduidelijkheden in het contracteerbeleid en inkoopproces, et cetera.

 

De kosten voor mediation en bindend advies zijn goed te overzien. De kosten van arbitrage zijn lastiger in te schatten, omdat de duur niet direct voorspelbaar is. De factuur voor mediation wordt gesplitst over de partijen in het geschil; bij bindend advies en arbitrage komen de kosten voor rekening van de verliezende partij. Betrokken partijen onderzoeken de mogelijkheid van een verzekering voor zorgaanbieders.

 

Een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van verzekeraars, eerste- en tweedelijns zorgaanbieders gaat ieder kwartaal de voortgang en eventueel noodzakelijke aanpassingen bespreken.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer