Over de LVVP

In coronatijd behandelen vrijgevestigden face-to-face waar dat kan

In coronatijd behandelen vrijgevestigden face-to-face waar dat kan

07-04-2020 Print

Uiteraard wel met inachtneming van de actuele richtlijnen en binnen de kaders die het RIVM en de Rijksoverheid geven. Een interview met Hans Kamsma, voorzitter van de LVVP, en Judith Veenendaal, directeur van de LVVP.

 

De maatregelen die het kabinet nam vanwege het coronavirus hebben gevolgen voor de ggz. De LVVP en andere ggz-veldpartijen hebben recentelijk een door het RIVM goedgekeurde richtlijn opgesteld. In deze richtlijn wordt geadviseerd hoe te (be)handelen in coronatijd. Immers, psychische klachten zijn er altijd, (ook) los van het coronavirus. Hans, hoe ziet jouw praktijkvoering er als LVVP-voorzitter nu uit?

‘Ons praktijkcentrum is een gecombineerde psychologen- en huisartsenpraktijk. Normaliter een dynamisch en levendig geheel aan huisartsen, psychologen, poh’s, assistenten en onze patiënten. Nu hangt er een andere sfeer. De wachtkamer is vrijwel leeg, een aantal medewerkers is ziek thuis of na ziekte weer aan het werk. Zoals overal zijn er strikte regels voor afstand bewaren en schoonmaken. Veel patiënten nemen contact op met vragen of omdat ze griepachtige verschijnselen hebben. De huisarts die op visite gaat bij een patiënt met griepachtige verschijnselen doet dat met schort, mondkapje, bril en handschoenen. Tegelijkertijd gaan we er met elkaar ontspannen mee om en worden coronagrappen volop gedeeld. We realiseren ons dat de echte ellende die dit virus met zich meebrengt zich buiten ons gezichtsveld afspeelt. De lege wachtkamer en de rustige straten die wij zien, contrasteren met de volle ziekenhuizen en ic’s.’

‘De coronacrisis ontregelt: de maatschappij, de gezondheidszorg en de individuele mens. En daar horen zorgverleners net zo goed bij.’

‘De coronacrisis ontregelt. Het ontregelt niet alleen de maatschappij als geheel en de gezondheidszorg in het bijzonder, maar ook de individuele mens. En daar horen zorgverleners net zo goed ook bij. Het is goed dat we ons dit realiseren, dat we niet alleen letten op wat het met anderen doet, maar ook met onszelf. In onze praktijk geven we bijvoorbeeld de voorkeur aan face-to-face contacten waar dat volgens de richtlijn kan. Maar als een medewerker zich daar zelf niet prettig bij voelt, kan dat al een reden zijn om te (beeld)bellen. We gaan wel steeds het gesprek met elkaar hierover aan. Ik denk dat het belangrijk is dat we als psychologen en psychotherapeuten in deze tijd voor onze patiënten een zekere rust uitstralen en houvast geven. Ons werk, juist in de vrijgevestigde setting, kan grotendeels en al dan niet aangepast, doorgaan. Het is niet voor niets dat we daarbij tot de cruciale beroepen in een vitale sector gerekend worden. Het is goed dat we daarin voor onszelf zorgen en bijvoorbeeld intervisies zeker laten doorgaan, ook al zal dat nu online moeten.’

‘In de consulten speelt de crisis duidelijk door. Hoewel sommige patiënten er eerder van tot rust komen, is het voor de meeste mensen een stressvolle periode. We hebben het bijna altijd wel over de gevolgen voor de thuissituatie, niet alleen voor de alleenstaanden maar ook voor gezinnen die nu met kinderen en ouders op elkaars lip zitten. Het is mede een taak van ons om te letten op oplopende spanningen, angsten en somberheid en dit bespreekbaar te maken’. Belangrijk dus dat in deze tijd de zorg voor kinderen en jeugdigen en hun ouders of verzorgers niet alleen doorgaat, maar juist ook extra aandacht krijgt. De LVVP participeert in de Samenwerkende Beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd, waar het motto is: “we blijven zo goed mogelijk hulp verlenen, juist nu!’

Wat raad je leden aan als het gaat om face-to-face afspraken en beeldbellen?

‘Er is nu een nieuwe richtlijn die stelt dat met inachtneming van de RIVM-richtlijnen consulten face-to-face plaatsvinden waar dat kan. Beveiligd beeldbellen of gewoon bellen zijn alternatieven als face-to-face contacten niet veilig zijn. In onze praktijk merken we dat ongeveer tweederde van de patiënten er zelf de voorkeur aan geeft om gewoon naar de praktijk te komen. Dat kan, mits ze zelf geen griepachtige klachten hebben en niet tot een risicogroep behoren. We houden de anderhalve meter afstand scherp in het oog en maken tussendoor stoel en deurklinken schoon. Patiënten kunnen in de wachtkamer wachten als daar voldoende ruimte is, maar sommigen willen liever buiten worden opgehaald, wat natuurlijk ook kan. Het vraagt ook om meer afstemming met de patiënten, dus vaker even van tevoren mailen of bellen. Een vermelding van het praktijkbeleid op de website is eigenlijk wel een vereiste.’

‘We horen regelmatig dat leden de voorkeur hebben om vanuit huis te werken of zelfs hun werk helemaal uitstellen of afschalen. Er kunnen allerlei redenen zijn die van persoon tot persoon verschillen om dit te doen. Maar ons uitgangspunt is dat ons werk in principe door kan en moet gaan in een -binnen de richtlijnen- zo optimaal mogelijke setting en vorm. Werken vanuit de praktijk geeft toch een andere mindset en focus dan werken vanuit thuis. En zelfs beeldbellen, hoe goed het ook is als alternatief, blijft toch een suboptimale manier van werken. Patiënten kunnen zelf ook de neiging hebben om gesprekken uit te stellen. Zeker dan is het goed ze opmerkzaam te maken op de mogelijkheden van bellen en beeldbellen en duidelijk te maken dat de situatie niet binnen een paar weken anders zal zijn.’

Het coronavirus heeft ook grote impact op de werkzaamheden van het LVVP-bureau. Stem je als voorzitter nu extra vaak af met het bestuur en directeur Judith Veenendaal?

‘Jazeker. Met Judith stem ik meerdere keren per week af. Dan hebben we het zowel over de inhoud van het coronabeleid als over de gevolgen voor de LVVP en de leden. Ik heb veel bewondering voor de manier waarop de directie en de bureaumedewerkers dit oppakken. Ze hebben vrijwel volledig moeten overschakelen op online vergaderen, de helft van de medewerkers werkt vanuit huis. Terwijl ze tegelijkertijd juist veel meer werk hebben door de crisis.’

‘Binnen het bestuur houden we zeker ook contact. Verder hebben we nu vrijwel wekelijks een korte online bestuursvergadering met directie en bestuur. Op die manier blijven we niet alleen goed met en van elkaar op de hoogte, maar kunnen we elkaar ook steunen en kunnen eventuele besluiten snel en effectief genomen worden.’

Judith, hoe zien jouw werkdagen eruit sinds de maatregelen vanwege corona? En ontvangt het bureau veel vragen van leden en waar gaan die over?

‘Sinds de coronacrisis is uitgebroken, is mijn werkweek zo mogelijk nog voller. Ik ga zelf wel elke dag naar kantoor. De helft van het bureau is daar aanwezig. We hebben elk een eigen kamer en houden fysiek afstand van elkaar.’

‘Drie keer per week komen alle ggz-partijen, de patiënten, de zorgverzekeraars, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS online bijeen. We hebben ons afgelopen weken ingespannen om een richtlijn voor de ggz op te stellen die de goedkeuring van het RIVM heeft. Vanuit de LVVP hebben we hierin expliciet aandacht voor de vrijgevestigde gevraagd. De situatie van een vrijgevestigde is toch anders dan die van een instelling. Ik denk dat wij beter in staat zijn om onze fysieke omgeving te reguleren, waardoor we bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat mensen met elkaar in een wachtruimte moeten verblijven. De richtlijn krijgt regelmatig een update. Het is dus verstandig om steeds de online versie te raadplegen.’

‘Elke dag tegen drie uur verwerken we alle nieuwe informatie en plaatsen we een update op onze site. Aangezien dit toch elke dag weer een zekere hectiek geeft, ben ik heel blij dat mijn collega Ruth Bakker, die de website beheert, ook op kantoor aanwezig is, zodat we samen gemakkelijk teksten kunnen fijnslijpen.’

‘Online vergaderen is behoorlijk intensief, zeker als je met 15 tot 20 man in een vergadering zit. Je moet ervoor waken dat er besluiten worden genomen die niet goed zijn voor vrijgevestigden. Want hoewel corona nu wel het grootste gedeelte van mijn werktijd opslokt, betekent dat nog niet dat de andere projecten stilstaan. Zo werken we bijvoorbeeld nog steeds aan het zorgprestatiemodel en nog vele andere onderwerpen. Mijn collega’s en ik zijn dus heel veel aan het vergaderen via beeldbellen. Dat er door beeldbellen te weinig ruimte is voor interactie over technische details, maakt het werk wel pittiger. Het vraagt eigenlijk veel meer werk van ons om alle techniek zelf te doorgronden.’

‘De richtlijn krijgt regelmatig een update. Het is dus verstandig om steeds de online versie te raadplegen.’

‘De beleidsmedewerkers en directie komen elke dag online bijeen. We bespreken dan onder andere wat er zoal speelt in het veld en bij de leden. De meeste vragen van de leden gaan over face-to-face behandelen en beeldbellen. Mijn collega’s hebben een overzicht gemaakt van een aantal toepassingen die op dit moment op de markt zijn. Wij hebben daarbij extern advies ingehuurd om te toetsen op onder andere veiligheid. Verder proberen we ook afspraken voor korting voor onze leden te regelen.’

‘Een ander punt van aandacht betreft de visitatie. Ik sta in nauw contact met de voorzitter van de visitatiecommissie. Samen zijn we bezig om te kijken hoe we weer een start kunnen maken met de visitaties, nadat we eerst alles hebben moeten stopzetten vanwege overheidsbeleid. Het is duidelijk dat we nog lang niet uit deze crisis zijn en we denken dus na over online visitatie. Maar dit vraagt nog wel wat organisatie. Zo zijn we nu bijvoorbeeld op zoek naar het beste medium hiervoor, een toepassing die geschikt is voor zowel een groepsbijeenkomst alsook voor de daadwerkelijke praktijkvisitatie waarin dossiers worden bekeken. Veiligheid staat hierbij voorop. Daarbij moeten we ons ook realiseren dat 2020 voor de visitatie een weggegooid jaar zal zijn. Wij zijn door de coronacrisis simpelweg niet in staat om iedereen te visiteren die dit jaar gevisiteerd moest worden. We zullen met de zorgverzekeraars hierover in gesprek gaan ten behoeve van de contractering in 2021. Ook gaan we met het bestuur kijken hoe we de leden die uiterlijk dit jaar gevisiteerd moesten worden een jaar uitstel kunnen geven. Het is natuurlijk duidelijk dat dit een overmachtssituatie is. Ik reken erop dat de zorgverzekeraars hier begrip voor hebben.’

‘Verder is dit ook voor de bureaumedewerkers een heftige tijd. Sommigen zijn ziek (geweest), anderen hebben kinderen thuis die thuisonderwijs moeten krijgen. Ik heb met de collega’s afgesproken dat we gewoon simpelweg ons best doen. Sommige collega’s maken overuren, anderen kunnen hun uren niet maken door alles wat corona met zich meebrengt. Maar dat geeft niet, samen hebben we afgesproken dat we onze schouders eronder zetten om onze leden op zo’n goed mogelijke manier te ondersteunen en dat doen we als team!’

Ook interessant

Website ggzstandaarden.nl vernieuwd

De website ggzstandaarden.nl is vernieuwd. De website is nog gebruiksvriendelijker gemaakt, zodat u als professional makkelijker en sneller de ...

Lees meer

Coronavirus: Richtlijn ‘ GGZ en Corona’ 

Zojuist is de Richtlijn GGZ en Corona  gepubliceerd. De LVVP schreef actief mee aan deze richtlijn. De richtlijn is gebaseerd ...

Lees meer