Over de LVVP

CZ: hoor en wederhoor bij overschrijding percentage productmix

CZ: hoor en wederhoor bij overschrijding percentage productmix

04-02-2015 Print

Zoals u weet, hanteert CZ een productmix voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) waarbij overschrijding van meer dan 5% niet is toegestaan. Deze productmix is gebaseerd op verleende zorg van de betreffende aanbieder in 2012 en 2013, toen er nog geen sprake was van de huidige echelonverdeling naar gb-ggz en gespecialiseerde ggz (g-ggz). In de praktijk blijkt dan ook dat de gestelde productmix van CZ niet werkbaar is en er overschrijding plaatsvindt van de opgelegde percentages. CZ heeft ons onlangs laten weten geen maatregelen te zullen nemen in geval de zorgaanbieder de overschrijding plausibel kan onderbouwen.

De LVVP is het dan ook oneens met de oplegde productmix. Immers, sinds de invoering van de gb-ggz is de zorgvraagzwaarte van de casuïstiek toegenomen, zowel door substitutie, indicatiecriteria en de aanwezigheid van de poh-ggz, die kortdurend behandelt. Daarnaast vindt de LVVP dat leden geacht worden volgens richtlijnen te werken. Het is onmogelijk om op basis van richtlijnen te werken in combinatie met de productmix zoals CZ die hanteert. We hebben ons standpunt over de productmix meerdere malen met CZ besproken en daarbij gepleit voor een herijking van de declaratiegegevens waarop de productmix is gebaseerd. CZ heeft ons recentelijk hierover het volgende laten weten:

‘Op dit moment is toetsing nog niet mogelijk, de declaratiegegevens over 2014 zijn immers nog lang niet compleet. Onze inschatting is dat de declaratiedata in april 2016 (nagenoeg) volledig zullen zijn. CZ zal daarom de vooraf ingeschatte verdeling toetsen aan de hand van de declaratiedata en bijstellen indien de data hier aanleiding toe geven, en dit communiceren richting de gecontracteerde aanbieders. We beseffen dat het een vrij strakke formulering is om een afwijking van meer dan 5% van de in de overeenkomst opgenomen verdeling niet toe te staan. In de praktijk kunnen we dit nuanceren. Als cijfers meer dan 5% afwijken, dan gaan we niet meteen terugvorderen, maar passen we hoor en wederhoor toe. Als er sprake is van een plausibele onderbouwing van de overschrijding, zal CZ geen maatregelen nemen.’

 

De LVVP vindt het verstandig dat CZ hoor- en wederhoor gaat toepassen en er niet direct zal worden teruggevorderd. Echter, wij blijven van mening dat een dergelijk geambieerde productmix, waarbij het product ‘Intensief’ fors wordt beperkt, feitelijk niet bijdraagt aan kwalitatief goede zorg conform zorgstandaarden en richtlijnen. In ons contractenoverzicht blijft de eerder afgegeven alert dan ook overeind.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer