Over de LVVP

De cliënt over hoofdbehandelaarschap en kwaliteit van zorg

De cliënt over hoofdbehandelaarschap en kwaliteit van zorg

04-02-2015 Print

In het bestuurlijk akkoord zijn de ggz-veldpartijen met minister Schippers destijds overeengekomen dat het vanuit het oogpunt van kwaliteit en controleerbaarheid van belang is dat er duidelijkheid is over de definitie van hoofdbehandelaarschap. De minister kondigde onderzoek aan om toe te kunnen werken naar een op inhoudelijke gronden gebaseerde norm voor het hoofdbehandelaarschap in de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz. Een van de onderzoeken zou daarbij gericht zijn op het in kaart brengen van cliëntenperspectieven op hoofdbehandelaarschap. Het Trimbos-instituut heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het Landelijk Platform GGz. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd.

Drie voorwaarden van belang voor cliënten

De centrale vraag van het onderzoek luidde: wat zijn volgens cliënten en naasten voorwaardelijke aspecten voor goede kwaliteit van individuele behandeltrajecten en wat zijn hun perspectieven op hoofdbehandelaarschap? Voor de beantwoording is gebruik gemaakt van een in hoofdzaak kwalitatieve onderzoeksopzet (6 open interviews, 26 semi-gestructureerde interviews en 2 focusgroepbijeenkomsten), die werd afgesloten met een kwantitatieve toetsing van de belangrijkste bevindingen onder een bredere groep van 419 cliënten en naasten.

De kwalitatieve onderzoeksresultaten laten zien dat vanuit het perspectief van cliënten en naastbetrokkenen drie voorwaarden van belang zijn als het gaat om goede kwaliteit van individuele behandeltrajecten. Deze hebben betrekking op:

  • Contact en communicatie, met subthema’s rond bejegening, dialoog, behandelrelatie en shared decision making
  • Zorginhoudelijke aspecten, met subthema’s rond deskundigheid, maatwerk, herstelgerichtheid en aandacht voor context
  • Organisatie en samenwerking, met subthema’s rond ervaringsdeskundigheid, multidisciplinariteit, breed aanbod en toegankelijkheid.

Het kwantitatieve deelonderzoek bevestigt deze resultaten, waarbij subthema’s als ‘goed luisteren’ en ‘goed bejegend worden’ de lijst aanvoeren. Het kwantitatieve deelonderzoek laat ook zien dat cliënten die multidisciplinaire zorg ontvangen nog iets meer belang hechten aan de drie genoemde kwaliteitsaspecten dan mensen die monodisciplinaire zorg ontvangen.
De vrijgevestigde ggz-aanbieder in beeld

De vrijgevestigde ggz-aanbieder wordt een aantal keren positief belicht in het onderzoek. Zo zegt een geïnterviewde: “Sommige behandelaren hebben een te grote nonchalance. Drie sessies te laat komen, niet goed inleven wat het betekent voor iemand, dat zijn dingen die ik heb ervaren. Als je naar de vrijgevestigde psychotherapie gaat, dan zie je dit soort dingen niet.“

Voorts zijn geïnterviewden waarbij het behandeltraject bestaat uit een therapievorm bij één enkele therapeut, vaak te spreken over de competenties van hun therapeut, zeker wanneer deze een (zelf gekozen) vrijgevestigde therapeut is.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer