Over de LVVP

De do’s & dont’s bij een materiële controle

De do’s & dont’s bij een materiële controle

04-02-2015 Print

Voorafgaand aan de ledenvergadering hielden drie ter zake deskundige juristen van de VvAA op 17 juni een presentatie over de do’s & don’ts bij een materiële controle door zorgverzekeraars. Deze informatie is van belang voor alle leden, al dan niet gecontracteerd, omdat de wettelijke grondslag voor een materiële controle zich uitstrekt tot alle zorgaanbieders. De presentatie wordt de komende tijd nader uitgewerkt tot een handzaam document, waarin ook de ledenvragen worden opgenomen. Het is de bedoeling dat het een houvast biedt over een onderwerp dat over het algemeen veel onzekerheid oproept bij vrijgevestigde ggz-professionals. Want waar moet u zoal op letten als een zorgverzekeraar meldt dat hij komt controleren?

Aanleiding tot de informatieve bijeenkomst waren de vele verontrustende berichten die we de laatste tijd van leden ontvangen over materiële controles door zorgverzekeraars, waarbij verwijsbrieven, huisartsenbrieven en zelfs hele dossiers worden opgevraagd voor inzage door de verzekeraar. Dat zijn proportioneel gezien zware middelen. Dossierinzage in de praktijk is pas toegestaan in een latere fase van materiële controle. Het opsturen van (delen van) het dossier is en blijft uit den boze. Tijdens de bijeenkomst viel met name op dat er veel vragen leven over de druk die zorgverzekeraars uitoefenen op verzekerden om informatie te verkrijgen. Dit speelt met name bij cliënten van niet-gecontracteerde leden.

 

Dossiervoering
Verder hebben we geconstateerd dat het zekerheid biedt als men als zorgaanbieder weet dat de praktijkvoering c.q. de dossiers op orde zijn. De vijfjaarlijkse LVVP-visitatie is een doeltreffend instrument om die zekerheid te verkrijgen. Leden toetsen daarbij met elkaar hoe zij kunnen voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Indien u nog niet bent gevisiteerd: er zijn dit najaar nog enkele groepen beschikbaar! Daarover meer elders in deze nieuwsbrief.

 

Plichten en grenzen

Zorgverzekeraars moeten controleren of de verzekerde zorg rechtmatig en doelmatig is geleverd; de materiële controle. Dat is een verplichting die logischerwijs voortvloeit uit de vergoeding van zorgkosten. Er zijn echter wel richtlijnen waar zorgverzekeraars zich aan dienen te houden in de uitvoering van die controle, een protocol voorzien van een escalerend stappenplan. Die grenzen worden met name de laatste tijd weleens over het hoofd gezien door enkele zorgverzekeraars. En aan de andere kant kent de zorgprofessional hierin niet altijd zijn beroepsmatige grenzen. In een eerdere nieuwsbrief hebben wij beknopt uitgelegd waar het bij materiële controle om gaat en welke opeenvolgende stappen daarbij in acht moeten worden genomen met het oog op de privacybescherming van de verzekerde, de patiënt. Zoals gezegd volgt binnenkort een uitgebreidere uitleg vanuit de VvAA.

 

Crowdsuing huisartsen voor aanpassing wetgeving materiële controle

Zoals we al schreven in onze nieuwsbrief van 28 mei jl. herkent de LVVP zich in de zorgen van huisarts Chantal van het Zandt in haar manifest: ‘Minister, onze privacy is ook onze zorg!’. Daarin roept zij minister Schippers namens burgers en zorgaanbieders op om de regels omtrent het delen van patiëntgegevens duidelijker te maken en een eind te maken aan de privacyschending van patiënten. Als Schippers de wet niet vóór 10 september aanpast, wil de huisarts via ‘crowdsuing’ een kort geding aanspannen, dat zij via crowdfunding wil financieren. Ze wil daarmee bereiken dat de minister haar wetgeving over materiële controle aanpast. Want net als ggz-professionals zitten huisartsen klem tussen hun beroepsgeheim en de zorgverzekeraars die informatie vragen over hun patiënten. Wordt vervolgd.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer