Over de LVVP

De ggz-praktijk anno 2016: werken met of zonder contract

De ggz-praktijk anno 2016: werken met of zonder contract

04-02-2015 Print

In een leden-special willen we uitgebreid stilstaan bij een aantal relevante onderwerpen voor de vrijgevestigde ggz-praktijk in 2016. We beschrijven de bijzonderheden van de contracten van de diverse zorgverzekeraars, het instellingscontract voor grotere vrijgevestigde praktijken, de ontwikkelingen voor nieuwkomers en last but not least het werken zonder contracten. Leden ontvangen de special vandaag in hun mailbox. We plaatsen de informatie tevens bij de uitgebreide contractinformatie op Mijn LVVP.

De contracten met de zorgverzekeraars

Op dit moment zijn alle portals van de zorgverzekeraars geopend voor het afsluiten van een contract voor 2016. Veel LVVP-leden hebben de afgelopen weken een contractaanbod van hen ontvangen. Zij dienen zich te beraden op het al dan niet sluiten van een contract. Om leden bij deze keuze te faciliteren, maakten wij het jaarlijks terugkerende contractenoverzicht, waar we u al eerder over informeerden via onze nieuwsbrieven. U vindt er de belangrijkste punten uit het inkoopbeleid voor vrijgevestigden in terug. Dit jaar vermelden we voor het eerst ‘alerts’ bij de contracteisen; dat zijn zaken waar wij als LVVP niet uitkwamen in de gesprekken met de diverse zorgverzekeraars en waar wij de aandacht van onze leden op willen vestigen. Een dezer dagen ontvangen onze leden een special met daarin alle bijzonderheden uit de diverse contracten, als ook over de voors en tegens van niet-contracteren. De special wordt toegevoegd aan de informatie over het zorginkoopbeleid 2016 op Mijn LVVP, het besloten ledendeel van de LVVP-site. Hieronder de highlights uit de special:
 

VGZ
We gaan op korte termijn wederom met VGZ praten over hun ‘kwaliteitsuitvraag’. De resultaten vormen namelijk geen enkele kwaliteitsindicatie conform de professionele standaarden. En welke weging gebruikt VGZ om tot de sterrenkwalificatie te komen? Bovendien is de betrokken gecontracteerden niet expliciet om toestemming gevraagd om hun namen en de uitkomsten van de vragenlijst op de VGZ-site te plaatsen; wij laten juridisch toetsen of dit wettelijk gezien kan. In de special geven wij ook tips over de door VGZ gevraagde documenten in het kader van de kwaliteitsuitvraag.
Daarnaast willen we bij VGZ de tariefkorting van 5% op de behandeling van patiënten met een selectpolis aan de orde stellen. Als de ggz-professional voor het verlaagde tarief geen zorg wil bieden aan patiënten met een selectpolis, dan krijgt hij/zij een strafkorting op het omzetplafond, waardoor hij/zij minder VGZ-patiënten in  behandeling kan nemen. Wij vinden dit een bijzonder zorgwekkende ontwikkeling!

Zilveren Kruis
In de special belichten wij de aandachtspunten in het zorginkoopbeleid 2016 van Zilveren Kruis (voorheen Achmea): de hoogte van het omzetplafond; het controlebeleid en het volgens ons op onjuiste gronden opvragen van verwijsbrieven, waarover op ons verzoek de rechter een uitspraak gaat doen; de eis om gevisiteerd te zijn bij de LVVP om een contract voor 2016 te krijgen en tot slot de honorering van een overeenkomst van contractanten met de Stichting Kwaliteit in de basis-ggz, waarmee Zilveren Kruis in feite kiest voor een commercieel privaat initiatief dat in wezen een voortzetting is van Mirro, waarin ggz-instellingen en voorwaarts geïntegreerde instellingen hun stempel op de sector wilden drukken. Wij hebben meerdere malen gesproken met deze Stichting en wij concluderen dat dit keurmerk niets toevoegt aan ons kwaliteitsbeleid (visitatie, intervisie, ROM, klachtenregeling, ehealth, etcetera) en de initiatieven die landelijk reeds op stapelstaan, waarbij de LVVP ook betrokken is (zorgstandaarden en richtlijnen en het kwaliteitsstatuut).

CZ
We vinden het onwenselijk dat CZ gecontracteerden extra gaat belonen als zij de VGCt-opleiding tot cognitief gedragstherapeut hebben gevolgd. Cognitieve therapie is slechts één onderdeel van het brede spectrum van interventies en stromingen. En ook CZ hanteert het keurmerk van de Stichting Kwaliteit in de basis-ggz, waarvan niet alle eisen uitvoerbaar zijn. Voorts hanteert CZ een productmix, gebaseerd op jaren waarin de gb-ggz nog helemaal niet was ingevoerd, voor de generalistische basis-ggz waarover wij recentelijk met de verzekeraar hebben gesproken en hebben aangedrongen op een herijking. CZ heeft de intentie uitgesproken de productmix te willen herijken op basis van benodigde representatieve data over het jaar 2014. In onze alert waarschuwen wij dat afwijking ten opzichte van de door CZ berekende productmix zal leiden tot een terugvordering.

Menzis
Wij vinden dat Menzis onnodige beperkingen oplegt aan vrijgevestigde psychotherapeuten en daarmee voorbijgaat aan hun bij wet vastgelegde competenties en hun verankering in een professioneel multidisciplinair netwerk. Menzis hanteert dit beleid al meerdere jaren. Wij hebben hier dan ook al diverse keren over gesproken en hen met klem verzocht deze tekst te verwijderen uit het inkoopbeleid. Menzis blijkt deze tekst niet te willen verwijderen noch aan te passen. Het blijft onduidelijk of en wanneer Menzis hierop gaat handhaven.
Menzis moet de vergoeding van NAO-stoornissen aanpassen, na een brief van Zorginstituut Nederland (ZiNL) daarover aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Na anderhalf jaar van overleg met Menzis hebben wij dit gunstige resultaat via een overleg met ZiNL weten te bereiken.

De Friesland
In de special belichten we het aanbod van een praktijkcontract door De Friesland, dat tot meer administratieve lasten leidt. Waarschijnlijk zal De Friesland alsnog individuele contracten gaan aanbieden waar praktijkcontracten tot problemen leiden.

 

Het inkoopbeleid van zorginkooporganisatie Multizorg en zorgverzekeraar DSW bevat geen opmerkelijke zaken. In ons bovengenoemde magazine belichten we Multizorg nog eens extra.

 

Instellingscontracten voor grotere vrijgevestigde praktijken
Steeds meer zorgverzekeraars stellen grenzen aan de omvang van vrijgevestigde groepspraktijken. CZ, Menzis, Multizorg en DSW hanteerden hier al beleid op. Per januari 2016 zullen ook Zilveren Kruis (voorheen Achmea) en De Friesland grenzen stellen aan de omvang van grotere groepspraktijken. We informeren u nader over twee soorten categorieën WTZi-toelatingen en over de onwenselijke aanvullende eisen van zorgverzekeraars in dit kader. Verder bieden we onze leden een overzicht van de wettelijke vereistenen en een aantal te downloaden standaarddocumenten. Tot slot organiseren we begin november een informatieve bijeenkomst.

 

Nieuwkomers op de markt
Nieuwkomers of vrijgevestigden die nog niet eerder een zorgcontract hebben afgesloten, moeten hun eventuele belangstelling daarvoor zelf aangeven bij de betreffende zorgverzekeraars. In ons contractenoverzicht staan de eisen voor nieuwkomers vermeld per verzekeraar.

 

Werken zonder contracten
We constateren een toename in het aantal leden dat (deels) zonder contracten praktijk voert. Uit de LVVP-enquête van afgelopen voorjaar blijkt dat deze leden zich niet kunnen vinden in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Wij faciliteren uiteraard ook deze leden. Op Mijn LVVP staat veel informatie over het werken zonder contracten: vergoeding op basis van restitutie, de reikwijdte van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), het via het macrobeheersinstrument (mbI) terugvorderen van macrobudgetoverschrijdingen bij niet-gecontracteerde ggz-professionals, zoals minister Schippers van plan is en waarmee de vrije-artsenkeuze via die weg ongewenst weer in het vizier komt, over de ROM-plicht, het kwaliteitsstatuut, etcetera.

Workshop contractvrije praktijkvoering
Een aantal leden van de LVVP organiseert in september workshops over het werken zonder contracten op diverse plaatsen in het land. Deze leden, die ook initiatiefnemer zijn van de website www.zorgvoorkwaliteit.nu, verstrekken informatie over de voor- en nadelen van contractvrij werken, geven een inschatting van de risico’s voor de praktijkvoering en praktische informatie. Aanmelden voor de workshop kan via de genoemde website.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer