Over de LVVP

Doorbraakproject implementatie richtlijn angststoornissen

Doorbraakproject implementatie richtlijn angststoornissen

04-02-2006 Print

Enige tijd geleden heeft iedere zorgaanbieder in de eerste- en tweedelijns-GGZ, van ZonMw een folder ontvangen waarin gewezen werd op de mogelijkheid van deelname aan dit project.

Het ministerie van VWS heeft ZonMw verzocht om samen met het Trimbos-instituut, de brancheorganisaties, beroepsverenigingen van zorgaanbieders en het Landelijk Platform van cliënten en familieorganisaties in de GGZ, te komen tot verbeterplannen in de geestelijke gezondheidszorg. Een onderdeel hiervan is de implementatie van multidisciplinaire richtlijnen d.m.v. zogenaamde ‘doorbraakprojecten’.
Tijdens een doorbraakproject vormen ketens van zorgaanbieders een tijdelijk samenwerkingsverband waarin zij werken aan het bereiken van verbeteringen op een van tevoren geselecteerd onderwerp (in dit geval implementatie van de richtlijn Angststoornissen). Daarbij worden zij begeleid door een team van inhoudelijk en methodisch deskundigen. De ervaring leert dat de binnen de teams opgedane kennis zich verspreidt over het veld.
Het is de bedoeling dat er vanaf nu 10 tot 12 regionale teams geformeerd worden met professionals uit de 1e en 2e lijn , bestaande uit huisartsen, spv’s, eerstelijnspsychologen/gz-psychologen; psychiaters en psychotherapeuten. Deze teams gaan proberen, gedurende maximaal 1 a 1½ jaar, de samenwerking rond en behandeling van angststoornissen te verbeteren.
Te denken valt aan: betere herkenning door huisartsen, onderscheid maken tussen angstklachten en angststoornissen, betere samenwerking tussen de lijnen, afstemming van medicatie en therapie etc. etc.; dit alles onder begeleiding van het Trimbos-instituut dat de expertise levert en de coördinatie op zich neemt als uitvoerder van het project.

Belang voor psychotherapeuten
Door deelname aan een dergelijk team kan een deelnemende psychotherapeut zijn expertise op het gebied van de behandeling van angst vergroten. Hierbij moet ook gedacht worden aan inhoudelijke expertise.
Bij eerdere doorbraakprojecten m.b.t. depressie (2 x) ontbraken de psychotherapeuten geheel. Op basis van deze doorbraakprojecten ontstaan allerlei samenwerkingsverbanden/overeenkomsten met andere professionals uit de 1e en 2e lijn, waar psychotherapeuten dan ook aan deelnemen.

Formatie van de teams
De ervaring leert dat doorbraakteams vaak geformeerd worden vanuit een ROS (Regionale OndersteuningsStructuur, waarin met name eerstelijnsprofessionals vertegenwoordigd zijn). Psychotherapeuten nemen geen deel aan deze ROS’en. Om te bevorderen dat er toch psychotherapeuten bij betrokken worden, is elk deelnemend team verplicht een psychotherapeut uit haar regio op te nemen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat hiervoor psychotherapeuten beschikbaar zijn. Verder is het ook mogelijk om een eigen regionaal en multidisciplinair samengesteld team, los van een ROS, op te geven.

Inzet en kosten
Het project wordt grotendeels gefinancierd door ZonMw. Daarnaast betalen alle deelnemende professionals € 300,- per deelnemer. Deze krijgt in ruil hiervoor expertise omtrent de behandeling van angst , toepassing van de richtlijn, samenwerking e.d. Zoals gezegd is de uitvoering in handen van het Trimbos-insituut dat de expertise levert. Verder wordt de tijdsinvestering geraamd op gemiddeld 1 à 2 uur per week per deelnemer, gedurende anderhalf jaar.

Deelname
Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan een doorbraakteam in uw regio dan kunt u zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van de NVVP dat uw naam doorgeeft aan het Trimbos-instituut. Als er in uw regio een doorbraakteam start, kunt u vervolgens daaraan toegevoegd worden.

Ook interessant

Wat is visitatie?

Het belangrijkste doel van een visitatiebezoek is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen ...

Lees meer