Over de LVVP

Drie wegen naar ”˜fit to practice”™ na afwijzing visitatieverslag

Drie wegen naar ”˜fit to practice”™ na afwijzing visitatieverslag

04-02-2014 Print

Sturen op functioneren wordt speerpunt in 2014

Als de Visitatiecommissie van de NVVP een visitatieverslag van een gevisiteerd NVVP-lid afkeurt, zijn er verschillende vervolgstappen mogelijk. De Visitatiecommissie bepaalt welke vervolgstap noodzakelijk is. Naast een coachingstraject en een hervisitatie wordt een extra vervolgstap toegevoegd: de ‘verlengde visitatie’. Deze verlengde visitatie kan toegepast worden wanneer een hervisitatie een te zwaar middel is en coaching niet het juiste instrument is om de kans van slagen van de visitatie te vergroten. Deze verlengde visitatie behelst dat de gevisiteerde drie maanden extra tijd krijgt de verbeterplannen te realiseren en het visitatietraject definitief af te ronden. De kosten van deze nieuwe vorm van visitatie worden net als coaching per uur in rekening gebracht bij de gevisiteerde.  

Voor het genoemde coachingstraject, dat erop is gericht dat de gevisiteerde opnieuw ‘fit to practice’ is, wordt een aantal van de NVVP-visiteurs de komende tijd speciaal getraind. Het past tevens in het project ‘sturen op functioneren’ dat de NVVP in nauwe samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGz) aan het opzetten is. In dat kader wordt de komende tijd een stappenplan opgesteld, aan de hand waarvan de zorgprofessional een collega kan aanspreken bij een vermoeden van disfunctioneren. Deze ‘aanzeggingsplicht’ is vervat in de beroepscode, maar blijkt in de praktijk moeilijk te realiseren. De NVVP wil deze plicht handen en voeten gaan geven via een veilig en gedragen plan van aanpak. In het kader van de patiëntveiligheid zal de inspectie de NVVP-leden hierover op de ledenvergadering van 18 juni 2014 nader informeren.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer