Over de LVVP

Duidelijkheid over verstrekken persoonsgegevens aan gemeenten

Duidelijkheid over verstrekken persoonsgegevens aan gemeenten

04-02-2016 Print

Op 1 augustus jl. is de ministeriële regeling Jeugdwet in werking getreden. Deze regeling maakt het voor jeugd-ggz-aanbieders mogelijk om gegevens te verstrekken aan gemeenten met het oog op debekostiging van de behandeling en controle door de gemeente. De regeling biedt het kader en geeft de voorwaarden waarbinnen gegevensverkeer kan plaatsvinden. De ministeriële regeling bepaalt, met het oog op de borging van de privacy van cliënten welke persoonsgerelateerde gegevens bij de declaratie van verleende diensten verstrekt mogen worden en voor welke doelen, en hoe de gemeenten deze gegevens mogen verwerken. Daarnaast bepaalt de regeling wanneer en hoe gemeenten materiële controles en fraudeonderzoek verrichten.

De LVVP is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze definitieve ministeriële regeling. Wij hebben vooral gepleit voor een correct gebruik van medische gegevens door uitsluitend een persoon die gehouden is aan het medisch beroepsgeheim. In de nieuwe ministeriële regeling is opgenomen dat gebruik van medische gegevens gebeurt ‘door of onder verantwoordelijkheid van een persoon op wie het medisch beroepsgeheim van toepassing is’. De LVVP maakt zich zorgen om de reikwijdte die wordt beoogd door ‘onder verantwoordelijkheid van’. Het kan hierbij immers tal van ambtenaren betreffen en het is dan ook de vraag of de privacy daarmee gewaarborgd is. Dit punt blijft dan ook een aandachtsgebied voor de LVVP. 
Daarnaast sluit de LVVP zich aan bij de kritiek die met name cliëntorganisaties hebben over het uitwisselen van persoonsgegevens voor toeleiding, advisering en inzet van bijvoorbeeld een jeugd-ggz-behandeling. Denk dan aan gegevens die sociale teams of wijkteams aan gemeenten mogen verstrekken. Cliëntenorganisaties, maar ook de LVVP, zijn van mening dat de declaratie van jeugd-ggz zo zou moeten worden vormgegeven dat de gemeenten niet over diagnose-informatie kunnen beschikken. VWS streeft er dan ook naar om voor eind 2016 met de VNG en alle betrokken partijen een alternatief systeem te ontwikkelen dat uiterlijk per 2018 kan worden ingevoerd. De LVVP zal ook bij dit traject de belangen van de vrijgevestigde jeugd-ggz-aanbieders goed bewaken.

Conform de ministeriële regeling mogen de volgende persoonsgegevens aan de gemeente worden verstrekt als het gaat om bekostiging, controle, privacy en fraudeonderzoek:

Artikel 6a.1

 1. Een aanbieder die voor een in de wet bedoelde dienst bij een gemeente een bedrag in rekening brengt, vermeldt daarbij de volgende gegevens:
 • a. gegevens ter identificatie van de aanbieder, te weten van die aanbieder: 1°. naam en adres, 2°. instellingscode, 3°. praktijkcode, of 4°. zorgverlenerscode;
 • b. het in rekening gebrachte bedrag alsmede de wijze waarop en de termijn waarbinnen de rekening dient te worden voldaan;
 • c. gegevens ter identificatie van de jeugdige ten behoeve van wie de dienst is of zal worden verleend, te weten van die jeugdige: 1°. burgerservicenummer, of indien de aanbieder niet over dat nummer kan beschikken, 2°. naam, adres en geboortedatum;
 • d. tenzij door of namens het college is aangegeven dat daar geen behoefte aan bestaat: de datum waarop de dienstverlening is aangevangen of naar verwachting zal aanvangen;
 • e. tenzij door of namens het college is aangegeven dat daar geen behoefte aan bestaat: de datum waarop de dienstverlening is beëindigd of naar verwachting zal eindigen;
 • f. het voor het gedeclareerde bedrag relevante aantal eenheden of tijdseenheden gedurende welke de diensten zijn of zullen worden verricht;
 • g. indien verwijzing door een huisarts, medisch specialist of jeugdarts heeft plaatsgevonden, van de desbetreffende arts: 1° naam en adres, of 2° zorgverlenerscode;
 • h. indien in een beschikking van het college is neergelegd dat de jeugdige op de verleende dienst is aangewezen of indien een opdrachtnummer is toegekend: het nummer van de beschikking of het opdrachtnummer.
 1. Een gekwalificeerde gedragswetenschapper die voor een in de wet bedoelde dienst een bedrag in rekening brengt, vermeldt daarbij de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en c, alsmede om welke dienst het is gegaan, de datum waarop hij zijn dienst heeft verleend en de naam en het adres van degene in wiens opdracht hij de dienst heeft verricht.

Artikel 6a.2

 1. Een jeugdhulpaanbieder die een jeugdige geestelijke gezondheidszorg heeft verleend of zal verlenen, vermeldt bij de declaratie naast de in artikel 6a.1, eerste lid, bedoelde gegevens de persoonsgegevens die hij ingevolge door of namens het college gemaakte afspraken dan wel gegeven instructies dient te vermelden, met dien verstande dat:
 • a. de persoonsgegevens die bij de declaratie worden vermeld niet meer of gedetailleerder zijn dan de persoonsgegevens, bedoeld in de Externe Integratiestandaard nummer JW 321 van Vektis,
 • b. voor jeugdigen die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg hebben ontvangen geen diagnosegegevens worden vermeld,
 • c. voor jeugdigen die een behandeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg uit de productgroepen ‘crisis’, ‘diagnostiek’ of ‘behandeling kort’ hebben ontvangen geen diagnosegegevens worden vermeld, en
 • d. voor jeugdigen die een behandeling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg uit een andere productgroep dan de in onderdeel c bedoelde productgroepen hebben ontvangen, de gegevens die betrekking hebben op de aan de zorg ten grondslag liggende diagnose zich beperken tot de vermelding van de krachtens de dbc-systematiek geldende diagnosehoofdgroep waartoe de diagnose behoort.
 1. In afwijking van het eerste lid, onderdeel d, worden geen tot de diagnose herleidbare gegevens bij de declaratie gevoegd indien de jeugdige of degene die het gezag over de jeugdige uitoefent enerzijds en de jeugdhulpaanbieder anderzijds uiterlijk op het moment van declaratie gezamenlijk een verklaring hebben ondertekend als bedoeld in bijlage 1A.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer