Over de LVVP

Eenduidigheid nodig over opeenvolgende producten generalistische basis-ggz

Eenduidigheid nodig over opeenvolgende producten generalistische basis-ggz

06-09-2018 Print

Zorgverzekeraars passen de beleidsregels voor opeenvolgende producten in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) op heel verschillende manieren toe. De LVVP zette de eisen van zorgverzekeraars op een rij en concludeert dat er sprake is van willekeur. Voor vrijgevestigde ggz-aanbieders zijn de gevolgen groot. Bovendien worden verzekerden door sommige verzekeraars in hun aanspraak op verzekerde zorg beperkt.

Het vergelijkend overzicht (te downloaden op Mijn LVVP) heeft de LVVP medio juli aan alle zorgverzekeraars toegezonden. Daarnaast is het document ter beschikking gesteld aan de NZa en aan het ministerie van VWS, mede in het kader van terugdringen van de administratieve lasten. Op basis van de notitie heeft de LVVP een persbericht opgesteld.

 

Zorgverzekeraars lijken belang te zien van eenduidige regels

Inmiddels hebben diverse zorgverzekeraars aangegeven dat zij het belang zien van en in gesprek zijn over eenduidige regels voor opeenvolgende producten in de gb-ggz.

 

NZa-regels beperken aantal producten in de gb-ggz niet

De beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beperken het aantal producten dan wel prestaties in de gb-ggz in een jaar niet. Zorgverzekeraars kunnen in hun polisvoorwaarden of in contracten met zorgaanbieders wel aanvullende eisen stellen. In de praktijk gebeurt dat niet. Zorgverzekeraars hanteren echter wel extra regels bij controles. Deze regels zijn niet opgenomen in de contracten van behandelaars, maar ook niet in de polisvoorwaarden van verzekerden. Behandelaren konden daardoor onmogelijk van deze regels weten, maar worden daar nu wel mee geconfronteerd middels materiële controles en terugvorderingen van verzekeraars.

 

Onzekerheid en administratieve lasten door (controle)regels zorgverzekeraars

Voor LVVP-leden leidt dit tot hoge administratieve lasten en veel onzekerheid: ze weten nu niet waar ze aan toe zijn. Als beleid en regelgeving onbekend, niet eenduidig of onduidelijk is, of pas bij (materiële) controles -achteraf- duidelijk wordt, is het voor ggz-behandelaars onmogelijk om hun werkwijze vroegtijdig aan te passen. Het gevolg is dat ze onterecht bedrijfsmatige risico’s lopen.

 

Verzekerden hebben niet dezelfde aanspraken op verzekerde ggz-zorg

Het feit dat zorgverzekeraars verschillende eisen en uitvoeringsvarianten hanteren bij seriële producten in de gb-ggz, leidt er bovendien toe dat verzekerden niet dezelfde aanspraken (kunnen) maken op verzekerde zorg. Deze willekeurige invulling door zorgverzekeraars leidt tot rechtsongelijkheid van verzekerden. Een soortgelijke situatie zou in de huisartsenzorg ondenkbaar zijn. Een dergelijke inperking van het aantal prestaties in de gb-ggz is dan ook onaanvaardbaar.

 

Grondige evaluatie van de gb-ggz is nodig
LVVP-leden willen graag goede zorg leveren, maar met de huidige systematiek van prestaties in de gb-ggz is dat simpelweg niet mogelijk. Daarom vindt de LVVP dat een grondige evaluatie van de gb-ggz op alle onderdelen noodzakelijk is: naar inhoud en tarieven, naar zijn bedoelingen en werking, waaronder een herijking van de huidige patiëntprofielen.

 

LVVP pleit voor heldere regels en ruimte voor meerdere prestaties

Daarnaast doet de LVVP een dringend beroep op alle betrokken partijen om met spoed eenduidige regels voor de gb-ggz -en vooral ook de toepassing ervan- vast te stellen. We pleiten ervoor om meerdere producten toe te staan binnen door iedereen te hanteren eenduidige marges. Dat biedt gelijke aanspraken voor alle verzekerden én het leidt tot duidelijkheid,  financiële zekerheid en minder administratieve lasten voor de behandelaren in de gb-ggz.

Ook interessant

Contractenoverzicht 2019 gereed

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Dit contractenoverzicht 2019 is nu ...

Lees meer

VGZ verplicht aanlevering CQi- en ROM-data in contracten 2019

VGZ heeft in de contracten voor 2019 opgenomen dat zorgaanbieders verplicht zijn zowel CQi- als ROM-data aan te leveren voor de ...

Lees meer