Over de LVVP

Eigen ggz-kwaliteitsinstituut voor doorontwikkeling ROM

Eigen ggz-kwaliteitsinstituut voor doorontwikkeling ROM

04-02-2017 Print

GGZ Nederland, LVVP, NVvP, NIP, MIND, P3NL, V&VN, Meer GGz en Zorgverzekeraars Nederland hebben op 3 juli jl. een akkoord gesloten over een adequate en effectieve inzet van ROM door de inrichting van een eigen kwaliteitsinstituut voor de ggz. De afgelopen jaren is veel tijd en geld geïnvesteerd in ROM en stond deze ook meer dan eens ter discussie. Zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars realiseren zich dat draagvlak onder professionals en patiënten een noodzakelijke voorwaarde is voor een betekenisvol gebruik van ROM. Met het akkoord leggen de partijen de regie voor de doorontwikkeling van ROM waar die thuishoort: bij professionals en patiënten.

Het belang van ROM

Door ROM krijgen patiënten samen met hun behandelaar zicht en greep op de voortgang van de behandeling en kunnen zij keuzes maken over vervolgstappen. Ook kunnen de uitkomsten van ROM worden gebruikt door professionals onderling, om in een veilige omgeving van elkaar te leren. Op termijn draagt ROM – samen met andere informatiebronnen – bij aan transparantie van aanbieders aan patiënten en verzekeraars over de kwaliteit van het professionele handelen. Samen met de zorgstandaarden kan ROM bijdragen aan een optimale leercyclus en zorgen voor een continue verbetering van de professionele normen. De komende tijd wordt dan ook door patiënten en professionals gebruikt om de maat voor kwaliteit te verdiepen en door te ontwikkelen.

 

Kwaliteitsinstituut
Voor een optimale doorontwikkeling van ROM is besloten tot de inrichting van een kwaliteitsinstituut van en voor de ggz. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar goede voorbeelden uit de ziekenhuiszorg, waarbij onder regie van professionals en patiënt transparantie wordt geboden over de kwaliteit van zorg. Ook bij de inrichting van het nieuwe kwaliteitsinstituut in de ggz krijgen behandelaren en patiënten de regie. Alle partijen in de ggz committeren zich aan de afspraak dat een dergelijk kwaliteitsinstituut op 1 januari 2019 operationeel is.

 

Privacy

Een essentiële randvoorwaarde bij de doorontwikkeling van ROM is dat de privacy bij de gegevensverzameling gewaarborgd blijft. Het systeem moet aan alle nieuwe eisen voor de bescherming van persoonsgegevens voldoen. Op dit moment loopt er een kort geding over de gegevensverwerking. De uitkomst hiervan zal relevant zijn bij de doorontwikkeling van ROM. Eind augustus wordt meer duidelijkheid verwacht over de werkwijze en de noodzakelijke randvoorwaarden voor de aanlevering van ROM-gegevens.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer