Over de LVVP

Extra nieuwsbrief – Menzis trekt terugbetalingen door naar 2018 en naar vrijgevestigde instellingen

Extra nieuwsbrief – Menzis trekt terugbetalingen door naar 2018 en naar vrijgevestigde instellingen

24-07-2019 Print

Zoals u inmiddels weet, heeft de LVVP de arbitragezaak tegen zorgverzekeraar Menzis gewonnen. De uitspraak had betrekking op het kalenderjaar 2014, maar inmiddels heeft Menzis op verzoek van de LVVP de lijn ook doorgetrokken naar 2015, 2016 en 2017. Daar komt nu, wederom op ons verzoek, het kalenderjaar 2018 bij. Tevens honoreert Menzis onze inzet om vrijgevestigde instellingen op dezelfde wijze te behandelen. Menzis zal de bedragen die zij op basis van het normatieve uurtarief over de jaren 2015-2018 heeft teruggevorderd, terugstorten naar alle ggz-behandelaren die in de betreffende jaren lid waren van de LVVP. Om dit mogelijk te maken, zal de LVVP de naw-gegevens van de praktijken van alle leden uit deze jaren aan Menzis verstrekken.

De initiële uitspraak en het normatieve uurtarief
De initiële klacht van de LVVP had betrekking op de wijze waarop Menzis in 2014 uitvoering heeft gegeven aan het normatieve uurtarief en de bedragen die zij op basis hiervan bij de leden van de LVVP heeft teruggevorderd. Menzis is veroordeeld tot terugbetaling van gevorderde bedragen over 2014 die gebaseerd waren op overschrijding van het normatieve uurtarief. De uitspraak geldt alleen voor leden van de LVVP. Alleen als Menzis kan aantonen dat er sprake is geweest van fraude of opzettelijke upcoding en daarover een gesprek heeft gevoerd met de zorgaanbieder, hoeft Menzis de terugvordering niet te restitueren. De uitspraak heeft geen gevolgen voor terugvorderingen op basis van overschrijding van het omzetplafond.

Menzis zegt ook restitutie over 2018 toe
Op verzoek van de LVVP heeft Menzis deze werkwijze doorgetrokken naar de jaren 2015 t/m 2017 en nu dus ook naar 2018. Voor 2019 is er geen grond voor restitutie, omdat Menzis voor het huidige kalenderjaar de regels heeft aangepast. In de brief van Menzis staat:

“Menzis zal het normatief uurtarief over de periode 2014 tlm 2018 alleen terugvorderen waar uit onderzoek het redelijke vermoeden voortvloeit dat sprake is geweest van opzet, gericht op upcoding of fraude. U kunt hier overigens geen erkenning in lezen dat Menzis verplicht zou zijn om dit te doen. Reeds uitgezonden vorderingen zullen ongedaan gemaakt worden, uiteraard ook daar uitgezonderd waar uit onderzoek het redelijke vermoeden voortvloeit dat sprake is geweest van opzet, gericht op upcoding of fraude. Wij zullen het voorgaande duidelijk communiceren naar de bij ons bekende leden van de LVVP.

Menzis zal ook doorlopend het declaratiepatroon van de totale achterban van de LVVP analyseren. Daar waar er signalen van upcoding op totaalniveau aanwezig zijn, lijkt het Menzis niet onwaarschijnlijk dat dit bij individuele leden ook kan worden aangetoond.
Voor 2019 en verder bevatten de contracten een zelfstandige grondslag, zoals u in uw brief ook stelt, en daarom behouden wij ons het recht voor om hier een overschrijding op basis van het normatíef uurtarief terug te vorderen dan wel te verrekenen.”

Vrijgevestigden met een instellingscontract worden gelijk behandeld
Op aandringen van de LVVP gaat Menzis vrijgevestigden met een instellingscontract (dus wel met kwaliteitsstatuut sectie II) nu ook op deze wijze behandelen. Menzis schrijft hierover:

“Voor wat betreft de leden van de LVVP met een instellingscontract het volgende. Alleen indien deze leden kunnen aantonen dat het hier om vrijgevestigde aanbieders gaat die voldoen aan de bepalingen uit het kwaliteitsstatuut sectie ll, zullen wij voor deze aanbieders afzien van het terugvorderen van het normatief uurtarief. Alle regiebehandelaren die declareren dienen over een individueel kwaliteitsstatuut te beschikken. Ter voorkoming van administratieve lasten bij de individuele leden, verzoeken wij de LVVP om deze gegevens toe te zenden.”

Overigens beschikt de LVVP niet over een databestand met gegevens over vrijgevestigde instellingen. Daarom hebben we Menzis verzocht zelf contact met de betreffende leden op te nemen.

Naw-gegevens praktijken naar Menzis
Om Menzis in staat te stellen uitvoering te geven aan de bovenvermelde werkwijze en de bedragen die ten onrechte zijn gevorderd terug te geven aan degenen die in 2015, 2016, 2017 en/of 2018 lid waren van de LVVP, zal de LVVP de naw-gegevens (naam-adres-woonplaats) van de praktijken van alle leden uit het ledenbestand 2015, 2016, 2017 en/of 2018 aan Menzis ter beschikking stellen – ongeacht of u een contract had met Menzis; wij weten immers niet met welke verzekeraars u al dan niet contracten sluit. Het delen van het ledenbestand met Menzis is een verwerking die het gerechtvaardigd belang van de LVVP en dat van de leden dient. De gegevens worden alleen voor dit doel aan Menzis ter beschikking gesteld; na afhandeling worden de gegevens vernietigd.

Bezwaar?
Was u in 2015, 2016, 2017 en/of 2018 lid en hebt u er bezwaar tegen dat de naw-gegevens van uw praktijk(en) voor dit doel aan Menzis doorgegeven worden, meldt dit dan uiterlijk 1 september 2019 aan de LVVP via bureau@lvvp.info. Wij verwijderen uw gegevens dan uit het bestand.

Geen lid meer én verhuisd?
Was u in 2015, 2016, 2017 en/of 2018 wel lid van de LVVP, maar nu niet meer én bent u nadien verhuisd? Dan verzoeken wij u om uzelf bij Menzis kenbaar te maken. Stuur een mail naar vorderingenggz@menzis.nl onder vermelding van de naw-gegevens van uw praktijk én uw agb-code.

Geen bericht van Menzis?
In de eerste helft van september 2019 zal de LVVP de naw-gegevens van de praktijken aan Menzis aanleveren. Degenen die een terugbetaling van Menzis ontvangen, zullen daarna binnen afzienbare tijd bericht van Menzis krijgen. Ontvangt u geen bericht van Menzis? Neem dan zelf contact op met Menzis via vorderingenggz@menzis.nl.

Vragen over uw lidmaatschap in 2015-2018?
Hebt u vragen of wilt u meer informatie over uw lidmaatschap in 2015 t/m 2018? Klik dan hier.

Ook interessant

Zorgadviestraject duidelijker uitgelegd

Wat wel of niet kwalitatief goede zorg is, is in beginsel aan de professionals in samenspraak met de patiënt ...

Lees meer

Zomerrooster telefonische bereikbaarheid LVVP

Van 29 juli tot en met 25 augustus 2019 is het LVVP-bureau telefonisch beperkt bereikbaar: van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 13 ...

Lees meer