Over de LVVP

GGZ-partijen kritisch over privacyregeling zorgvraagzwaarte

GGZ-partijen kritisch over privacyregeling zorgvraagzwaarte

04-02-2013 Print

Voorspellende waarde van indicator is slechts 6%

Alle GGZ-branchepartijen, waaronder de NVVP, willen de Regeling Zorgvraagzwaarte laten toetsen aan de privacywet, omdat zij van mening zijn dat de handelingen van de minister niet stroken met het advies van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). Met een brief die nog voor kerst zal uitgaan, willen de GGZ-partijen het Cbp om een uitspraak vragen en de regeling vervolgens juridisch laten toetsen.
De GGZ-partijen zien er de komende tijd gezamenlijk nauwlettend op toe dat de minister de onderstaande voorwaarden van het Cbp zorgvuldig meeneemt in de aanpassing van de regelgeving. Zo heeft de NVVP de Kamer schriftelijk geïnformeerd over risico's, zoals het mogelijke gebruik van de zorgvraagzwaarte-indicator als controle-instrument door verzekeraars. De Kamer heeft de minister hier inmiddels vragen over gesteld waarin onder meer de zorgen van de NVVP zijn benoemd.
De voorwaarden die het Cbp aan de vermelding van de zorgvraagzwaarte-indicator stelt zijn:
> de zorgvraagzwaarte-indicator moet een voorspellende waarde hebben met betrekking tot de behandelinzet (deze blijkt slechts 6% te zijn!)
> de door de NZa vastgestelde ontheffingen tot het verstrekken van diagnosegegevens mogen niet worden ingeperkt
> voor elke opgelegde verplichting tot doorbreking van de medische geheimhoudingsplicht moet de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit worden aangetoond
> de effecten van de vermelding van de indicator op de declaratie moeten zorgvuldig worden gemonitord door de NZa
> zorgverzekeraars moeten al hun medewerkers binden aan de geheimhoudingsplicht zoals vereist op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), en de consequenties daarvan regelmatig onder de aandacht van die medewerkers blijven brengen. Ook mag worden verwacht dat zorgverzekeraars bij de inrichting van hun bedrijfsprocessen voorzien in een adequate bescherming van de privacy van hun verzekerden.

Voor cliënten en zelfbetalers bestaat er een mogelijkheid tot ontheffing van vermelding van de zorgvraagzwaarte-indicator via de ‘opt out-regeling’, de privacyverklaring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ook interessant