Over de LVVP

Herhaalde ledenoproep: denk mee over de zorgstandaarden!

Herhaalde ledenoproep: denk mee over de zorgstandaarden!

13-12-2018 Print

De (door)ontwikkeling van de zorgstandaarden en generieke modules wordt overgenomen door Akwa GGZ. Concrete plannen zijn er voor de (door)ontwikkeling van de generieke module ‘Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO)’ en de zorgstandaard Psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen. De LVVP roept leden op om mee te denken met de zorgstandaarden in het algemeen. Daarnaast zoeken we twee leden die willen deelnemen aan de (door)ontwikkeling van de genoemde standaarden.

Akwa GGZ gaat standaarden en modules (door)ontwikkelen

Akwa, alliantie kwaliteit in de ggz, raakt langzamerhand op stoom. De drie organisaties stichting benchmark ggz (SBG), stichting vrijgevestigden ROM’men (SVR) en netwerk kwaliteitsontwikkeling ggz (NKO) houden op te bestaan en daar komt één organisatie, akwa, voor terug. akwa neemt vrijwel alle taken van deze drie organisaties over. Dat betekent dat Akwa zich dus ook gaat bezighouden met de (door)ontwikkeling van de generieke modules en zorgstandaarden, iets wat voorheen gedaan werd door NKO.

 

Meedenken vrijgevestigden belangrijk!

Bij het (door)ontwikkelen van de zorgstandaarden en generieke modules is de input van professionals uit het werkveld onontbeerlijk. Een heel aantal LVVP-leden heeft meegewerkt aan de reeds ontwikkelde standaarden en modules. Het is van groot belang dat ook juist vrijgevestigden meedenken over de ontwikkeling van de standaarden en modules. De werkwijze in de vrijgevestigde setting verschilt vaak sterk van de werkwijze in instellingen; een standaard moet voor beide settings goed te hanteren zijn. Een bijdrage van u als professional is bovendien belangrijk om mee te bepalen welke behandelingen als goede zorg aangemerkt worden en er bijvoorbeeld niet alleen cognitieve gedragstherapie gegeven mag worden; een verschraling en verenging van behandelmogelijkheden die wij helaas te vaak zien.

 

Algemene oproep: denk mee over zorgstandaarden en modules

Binnenkort zal een heel aantal standaarden en modules doorontwikkeld worden; ook zullen er nieuwe modules en standaarden geschreven worden. De LVVP roept leden op om hier een inhoudelijke bijdrage aan te leveren en zitting te nemen in een van de werkgroepen. Hebt u interesse in of deskundigheid op een bepaald thema, meld u dan aan bij Tineke Ruijl. Wij informeren u dan te zijner tijd over de standaarden en modules die (door)ontwikkeld gaan worden, zodat u daarbij betrokken kunt worden.

 

Deelnemer gezocht voor ontwikkeling generieke module KOPP / KVO

Akwa GGZ is gestart met de voorbereidingen voor de doorontwikkeling van een (reeds bestaande) generieke module ‘Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO)’. De bestaande module KOPP / KVO wordt omgezet in het model van ggzstandaarden.nl. Ook volgt een update op inhoudelijk en juridisch vlak, waarbij recente ontwikkelingen (zoals de invoering van de kindcheck en het nieuwe afwegingskader) en de eerdere bezwaren zoals die geuit zijn in de autorisatieronde een plek krijgen. Alle bevindingen zullen voorgelegd worden aan de werkgroep. Daarna zullen er nog twee vergaderingen en een schriftelijke ronde volgen om de inhoud verder vorm te geven. De verwachte tijdsinvestering voor werkgroepleden bedraagt zo’n 40 uur in totaal, verspreid over 10 maanden. De taken van werkgroepleden zijn:

 

  • beoordelen eerste conceptteksten en de invloed van recente ontwikkelingen op deze tekst;
  • beoordelen en becommentariëren van conceptteksten;
  • deelname aan 3 vergaderingen van gemiddeld 2 uur, daarnaast voorbereidingstijd en verwerkingstijd;
  • informeren en afstemmen tussen de werkgroep en de vereniging die vertegenwoordigd wordt.

 

Let op: er is een strakke tijdsplanning! De eerste werkgroep staat al gepland voor 18 december a.s. van 10 – 12 uur in Utrecht. Deelnemers aan de werkgroep ontvangen een vacatievergoeding van € 150 per bijeenkomst en een reiskostenvergoeding. Interesse in deelname? Meld u dan aan bij Tineke Ruijl.

 

Zorgstandaard Psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen

De zorgstandaard ‘Psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen’ is al eerder ontwikkeld en voorgelegd voor autorisatie. Een heel aantal organisaties kon zich echter niet in de standaard vinden en heeft besloten niet te autoriseren. Daarom kan de zorgstandaard nog niet openbaar gemaakt worden. Eerst gaat Akwa GGZ onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn om alsnog tot een gedragen standaard te komen. In januari 2019 wordt daartoe een bijeenkomst in Utrecht georganiseerd. Alle partijen die een autorisatieverzoek hebben gehad -waaronder de LVVP- worden hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomst wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De LVVP is op zoek naar een lid dat graag wil deelnemen aan de doorontwikkeling van deze standaard en aan deze bijeenkomst in het bijzonder. Interesse in deelname? Meld u dan aan bij Tineke Ruijl.

Ook interessant

Documenten voor gemeenten over vrijgevestigden in de jeugd-ggz

De intermediair bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Annemarie van der Meer, heeft twee documenten ontwikkeld voor gemeenten over de rol ...

Lees meer

Arbitrage tegen CZ inzake onduidelijkheid alternatief voor KiBG

Op 20 november jl. zat de LVVP tegenover CZ bij de arbiter van het Nederlands Arbitrage Instituut. Zoals eerder bekend gemaakt ...

Lees meer