Over de LVVP

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

04-02-2017 Print

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De aantallen zijn inclusief de ggz-aanbieders die vóór 1 januari 2017 een statuut hebben ingediend. De aanbieders die na 15 december (en voor 31 december) 2016 een statuut hebben aangeboden, ontvangen hierover nog bericht. Nieuwe zorgaanbieders kunnen het hele jaar op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl terecht om hun kwaliteitsstatuut in te dienen.

Onlangs heeft MediQuest het eerste openbare databestand aangeboden aan Zorginstituut Nederland, waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen die vóór 15 december 2016 een bericht hebben ontvangen dat hun statuut is goed- of afgekeurd. ZiNL publiceert het openbare databestand op de website www.zorginzicht.nl, waar het voor iedereen beschikbaar is. De informatie wordt voornamelijk gebruikt door toezichthouders en KiesBeter als patiëntkeuze-informatie. Op 23 januari a.s. volgt een volledig bestand van alle aanbieders die voor 1 januari jl. een statuut hebben aangeboden.

 

De LVVP vindt het jammer dat ervoor gekozen is om ook afgekeurde kwaliteitsstatuten te publiceren. De ervaring leert immers dat het vaak gaat om een eerste toetsingsronde, waarbij sprake is van een ontbrekende link, vinkje of download. Het aureool ‘afgekeurd’ hangt dan onnodig zwaar boven het hoofd van de betreffende zorgaanbieder. Wij hopen daarom dat het Zorginstituut zeer regelmatig updates uitvoert van de publicatie, zodat het stempel ‘afgekeurd’ snel vervangen wordt door een goedkeurend vinkje.

 

Wijzigingen in uw kwaliteitsstatuut
Het is belangrijk dat u uw kwaliteitsstatuut actueel houdt en eventuele wijzigingen doorvoert. Het kwaliteitsstatuut op uw website of in uw praktijk dient altijd actuele informatie te bevatten. U hoeft een gewijzigd kwaliteitsstatuut niet opnieuw te laten toetsen.

 

Nieuwe zorgaanbieders
De digitale portal van MediQuest (www.ggzkwaliteitstatuut.nl) blijft ook in 2017 beschikbaar voor het indienen van een kwaliteitsstatuut, bijvoorbeeld door nieuwe ggz-aanbieders. Als u uw kwaliteitsstatuut vóór 15 maart 2017 indient, dan ontvangt u vóór 1 april reactie of het is goedgekeurd.

 

Coulanceregeling voor lopende behandelingen
Voor de ggz-aanbieders die op 1 januari nog geen goedgekeurd kwaliteitsstatuut hadden, hanteert Zorgverzekeraars Nederland een coulanceregeling, na een oproep daartoe vanuit LVVP, NVvP, V&VN, P3NL, InEen, NIP, GGZ Nederland, Platform MEER GGZ en LPGGz. De afbakening qua doelgroep, periode en inhoud daarbij luidt:

  • De doelgroep die voor coulance in aanmerking komt, betreft alleen die ggz-aanbieders die per 31-12-2016 een account hebben aangevraagd bij het webportaal www.ggzkwaliteitsstatuut.nl, maar om welke reden dan ook nog niet in staat zijn gebleken om hun statuut aan te bieden of bericht van goedkeuring van het webportaal hebben gekregen.
  • De periode van de te verstrekken coulance wordt door zorgverzekeraars redelijkheidshalve op drie maanden vastgesteld, dat wil zeggen tot 1 april 2017.
  • De inhoud van de coulance voor bovenstaande doelgroep betreft slechts de tijdelijke ontheffing van de handhaving van de eigen polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar op het vereiste dat een ggz-aanbieder aantoonbaar over een door MediQuest beoordeeld en bij het Zorginstituut Nederland ingediend kwaliteitsstatuut beschikt (voor bovengenoemde doelgroep en bovengenoemde periode).

 
Let op:

  • Zorgverzekeraars kunnen geen coulance verlenen op wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van de juiste regiebehandela(a)r(en) op de nota, conform NZa-beleidsregels 2017.
  • Ggz-aanbieders die per 31-12-2016 geen account hebben aangevraagd bij het webportaal www.ggzkwaliteitsstatuut.nl komen niet voor coulance in aanmerking.
  • Aanbieders die per 1 april 2017 nog steeds niet beschikken over een aantoonbaar door MediQuest beoordeeld en bij het Zorginstituut Nederland ingediend kwaliteitsstatuut, lopen het risico dat hun declaraties voor behandelingen die gestart zijn of doorlopen in 2017 niet (meer) in behandeling worden genomen tot de aanbieder alsnog aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar voldoet. Dit is aan de individuele zorgverzekeraar om te bepalen.

 

Verder meldt ZN dat -ondanks gezamenlijke inspanningen in aanloop naar 2017 om alle aanbieders tijdig hun kwaliteitsstatuut te laten indienen en de in deze brief aangekondigde coulance voor de beginperiode van 2017- niet valt uit te sluiten dat sommige ggz-aanbieders niet worden bereikt. Ook valt niet uit te sluiten dat een aantal ggz-aanbieders uiteindelijk niet bereid is deze weg te volgen. Het is voor zorgverzekeraars niet op voorhand mogelijk om te achterhalen wie dit betreft.

"Behalve dat zorgverzekeraars de mogelijkheid hebben om declaraties voor behandelingen die gestart zijn of doorlopen in 2017 tijdelijk niet (meer) in behandeling te nemen tot aan de polisvoorwaarden voldaan wordt, zullen wij de Nederlandse
Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg informeren over deze ggz-aanbieders," aldus ZN.

Tot slot merkt ZN op dat "zorgverzekeraars alles zullen doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat hun verzekerden geen hinder ondervinden van aanloopproblemen van de introductie van het kwaliteitsstatuut. Zorgaanbieders hebben daarin evengoed een belangrijke rol en wij gaan er vanuit dat ook zij hun verantwoordelijkheid hierin nemen."
U kunt de brief van ZN hier lezen.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer