Over de LVVP

Het kwaliteitsstatuut, UW kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut, UW kwaliteitsstatuut

04-02-2016 Print

In onze recente extra nieuwsbrief over het kwaliteitsstatuut treft u alle informatie aan die voor u als vrijgevestigd ggz-professional van belang is. Wij brengen deze graag nogmaals onder uw aandacht, als ook het interview met Arnoud van Buuren over dit relevante onderwerp. Want, het kwaliteitsstatuut geldt met ingang van 2017 als veldnorm en als voorwaarde om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg te mogen aanbieden, zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg. De LVVP heeft in samenspraak met andere branchepartijen een format voor de vrijgevestigde ggz-professional opgesteld dat zijn vorm begint te vinden. Op onze regionale bijeenkomsten over het kwaliteitsstatuut lichten wij praktisch toe hoe u uw eigen kwaliteitsstatuut opstelt, zodat het ruim voor 1 januari 2017 klaar is en ingediend bij het Zorginstituut. Tot slot: let in de aanloop naar 2017 op het correcte gebruik van de agb-codes en bereid u tijdig voor op de aanlevering van ROM-data bij SBG!

Het model-kwaliteitsstatuut is door de partijen in de ggz-sector, waaronder de LVVP, zelf opgesteld en geeft aan wat er in ieders kwaliteitsstatuut geregeld moet zijn. Het is een dynamisch document, en zal daarom regelmatig worden geëvalueerd en worden aangepast. Het is zo opgesteld dat het ook toegepast kan worden in andere delen van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de kinder- en jeugd-ggz, de langdurige zorg en de overige zorg. U vindt het model-kwaliteitsstatuut hier.

Het kwaliteitsstatuut bestaat uit een algemeen deel (sectie I), dat op alle aanbieders van toepassing is en er wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijgevestigden (sectie II) en instellingen (sectie III). Het verschil tussen de beide secties zit in de mate van verantwoording over het regelen van de verhoudingen tussen disciplines. Dit verschil wordt veroorzaakt door het gegeven dat het voornaamste kenmerk van een vrijgevestigde is dat hij/zij de zorg hoofdzakelijk zelf levert. Na de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2008 is dit onderscheid vertroebeld, met als gevolg een steeds grotere druk op particuliere verantwoording, met name aan verzekeraars. Met de erkenning van een aparte sectie voor vrijgevestigden heeft de LVVP getracht dit weer in het redelijke te trekken. Alle aanbieders -inclusief alle vrijgevestigden- dienen voor 1.1.2017 een eigen kwaliteitsstatuut te hebben geschreven en ingediend bij Zorginstituut Nederland.

 

Format voor de vrijgevestigde ggz-professional
Vanwege de relevantie en impact van het kwaliteitsstatuut voor de vrijgevestigde ggz-professional is er een speciaal format voor vrijgevestigden in de maak en organiseert de LVVP drie regionale bijeenkomsten om haar leden voor te bereiden op hun eigen kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut geldt met ingang van 2017 als veldnorm en als voorwaarde om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg te mogen aanbieden. Die voorwaarde geldt dus voor gecontracteerde én niet-gecontracteerde zorg: elke zorgaanbieder moet straks een kwaliteitsstatuut hebben en indienen. De LVVP gaat u tijdens de bijeenkomsten praktische hulpmiddelen aanreiken, zodat u uw eigen kwaliteitsstatuut kunt gaan invullen.

 

Correct gebruik agb-code per 1 januari 2017 (regel het op tijd!)
Met ingang van 1 januari 2017 wordt het kwaliteitsstatuut van kracht voor zorgaanbieders die verzekerde zorg leveren. Het gebruik van agb-codes wordt daar dan mee in lijn gebracht. Onderstaande beroepsgroepen (uit de lijst met mogelijke regiebehandelaars) komen in aanmerking voor de categorie ‘vrijgevestigde’ (kwalificatiecode specialisatie):

 • 0329 psychiatrie
 • 9401 gz-psycholoog, eerste lijn
 • 9402 psychotherapeut
 • 9405 klinische psychologie
 • 9406 gz-psycholoog
 • 9418 klinische neuropsychologie.

(Bron: Vektis)

 

De code 9400 is de kwalificatiecode van de onderneming. Andere hierboven genoemde kwalificatiecodes, bijvoorbeeld de 9401, zijn specifiek gerelateerd aan de zorgverlener. In het elektronisch berichtenverkeer wordt zowel de agb-code van de onderneming (praktijk/instelling) gevuld alsmede die van de zorgverlener als regiebehandelaar, waarbij de kwalificatiecodes behorend bij de regiebehandelaar vanaf 1-1-2017 conform het kwaliteitsstatuut de vermelde codes moeten zijn. De kwalificatiecode 9400 blijft bestaan als kwalificatie van de onderneming, het specialisme wordt weergegeven via de kwalificatie van de aangesloten zorgverleners. Kortom, beide codes bestaan en worden gebruikt, nu en per 1-1-2017. Echter per 1-1-2017 zal een zorgverlener dus moeten beschikken over ook een van de bovengenoemde kwalificaties, voor wat betreft registratie in het kwaliteitsstatuut. Meer en actuele informatie vindt u op de site www.agbcode.nl.

Gebruikt u een agb-code die niet past bij de zorg die u declareert, dan worden de declaraties vanaf 2017 geblokkeerd. Het is dus van groot belang om uw agb-code te controleren en wanneer deze niet klopt direct contact op te nemen met Vektis (agbcode.nl/Zorgaanbieder). Men voorziet een grote drukte en een mogelijke verwerkingstijd van drie maanden!

 

Controleer de specialisatiecode 

 • ga naar www.agbcode.nl
 • klik op: zoeken in AGB-register.
 • vul uw zorgverlenerscode in op de balk 'zoek een zorgpartij'
 • klik dan op uw eigen naam (soms staan er meerdere zoekresultaten)
 • vervolgens komt u bij het detailoverzicht van de zorgverlener
 • klik dan op 'kwalificaties' en kunt u zien welke kwalificatiecode er nu geregistreerd staat bij AGB en of deze overeenkomst met de correcte code.
   

Voorhangbrief kwaliteitsstatuut
Minister Schippers heeft de Tweede Kamer onlangs per brief geïnformeerd over het kwaliteitsstatuut en de publieke borging ervan. Zij meldt in haar brief onder meer: “Ik vind het een grote prestatie van de ggz-partijen dat het hen gelukt is om eensgezind een norm te stellen voor de kwaliteit van de ggz. Ik weet hoeveel werk er onder hoge druk is verzet om dit resultaat mogelijk te maken. Het nieuwe elan dat partijen in de ggz met de Agenda voor gepast gebruik en transparantie en de onderzoeksagenda ten toon hebben gespreid, hebben zij met dit kwaliteitsstatuut eens te meer waar gemaakt.”
We danken de minister voor haar compliment. Het is waar dat we vele uren hebben besteed aan de totstandkoming van het kwaliteitsstatuut, met name aan een goede borging van de vrijgevestigde ggz-praktijken (sectie II). De komende weken gaan die inspanningen onverminderd door omdat “Het model-kwaliteitsstatuut is opgenomen in het Register (van het Zorginstituut) onder de voorwaarde van aanlevering van een patiëntversie, een onderhoudsplan en een meetinstrument vóór 1 juli 2016 en een informatiestandaard per 1 januari 2018.”, aldus de minister in haar brief.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en zien u waarschijnlijk op een van onze informatiebijeenkomsten!

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer