Over de LVVP

Hoofdlijnenakkoord voor de ggz ondertekend

Hoofdlijnenakkoord voor de ggz ondertekend

19-07-2018 Print

Op 11 juli jl. werd het nieuwe hoofdlijnenakkoord voor de ggz ondertekend. Namens het LVVP-bestuur tekende Judith Veenendaal, directeur. De LVVP is blij met de resultaten voor vrijgevestigden.

De mens centraal

In het nieuwe hoofdlijnenakkoord, dat geldt van 2019-2022, staat de mens centraal. Partijen in de ggz, waaronder de LVVP, hebben afspraken gemaakt over het gezamenlijk bevorderen van de juiste zorg op de juiste plaats. Mensen met psychische problemen moeten zonder stigma kunnen meedoen in de maatschappij; zorg en ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de eigen omgeving geboden. Ze worden hierbij niet belemmerd door regels en lange wachttijden. In het akkoord is zowel aandacht voor de regierol van de patiënt alsook de positie van de professional. Er worden meer opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld om aan de grote vraag naar ggz-hulp te voldoen. Ook worden vaker ervaringsdeskundigen ingezet.

 

Sociale domein betrokken

De betrokkenheid van het sociale domein (Wmo, onderwijs, etc.) bij dit hoofdlijnenakkoord is nieuw voor de sector. Gelet op allerlei problemen die zich voordoen op het snijvlak van de Zorgverzekeringswet en het sociale domein is dit een waardevolle aanvulling. Een en ander betekent wel dat niet alle onderdelen van het akkoord relevant zijn voor de vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

 

Belangen van vrijgevestigden

De LVVP is tevreden met het bereikte resultaat. Tijdens de onderhandelingen zijn we erin geslaagd de bijzondere positie van de vrijgevestigde onder de aandacht te brengen en te houden. Dit heeft geresulteerd in een akkoord dat recht doet aan deze positie en waarin afspraken zijn gemaakt die de positie van de vrijgevestigde verstevigen. De voor LVVP-leden belangrijke punten hebben we op een rij gezet. Lees ze hier (doorscrollen).

 

Vereniging Nederlandse Gemeenten geen mandaat

Vanwege de betrokkenheid van het sociale domein neemt ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) deel aan het akkoord. De VNG heeft echter geen mandaat van haar ledenvergadering gekregen om een akkoord te tekenen. Daarom is er een slotbepaling opgenomen: als in het najaar blijkt dat de VNG nog steeds niet gaat tekenen, gaan partijen opnieuw in overleg over de consequenties daarvan voor de punten waarbij gemeenten een rol hebben. Het betreft passages die de vrijgevestigden niet of nauwelijks raken.

 

Deelnemende partijen

Naast de LVVP nemen de volgende partijen deel aan het akkoord: GGZ Nederland, MIND Landelijk Platform, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen (P3NL), Platform MEERGGZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), InEen vereniging voor eerstelijnsorganisaties, Federatie Opvang (FO), RIBW Alliantie, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de staatssecretaris van VWS.

Ook interessant

3 op de 5 respondenten zet e-health in tijdens de behandeling

De LVVP heeft een enquête gehouden onder de leden over e-health. Hoe vaak wordt e-health ingezet, voor welke stoornissen ...

Lees meer

Zomerrooster telefonische bereikbaarheid LVVP

Van 20 juli tot en met 20 augustus 2018 is het LVVP-bureau telefonisch beperkt bereikbaar: van maandag tot en met donderdag tussen 9.30 en 12.30 ...

Lees meer